Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-132 2019-04-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITA (2 PRIEDAS)

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. balandžio 4 d.

sprendimu Nr. T-132

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITA

 

                     

                      Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaita pateikta pagal Alytaus miesto  savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-1 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintas 10 programų:

  • Švietimo programa
  • Sveikatos apsaugos programa
  • Socialinės apsaugos programa
  • Kultūros programa
  • Kūno kultūros ir sporto programa
  • Savivaldybės veiklos programa
  • Ekonominės plėtros programa
  • Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa
  • Turto valdymo ir plėtros programa
  • Urbanistinio planavimo programa

                 Ataskaita parengta pagal programų koordinatorių pateiktą informaciją. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2018 metams planuotus programų tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijus ir planuotoms priemonėms panaudotus asignavimus.

                      Savivaldybės strateginių tikslų pasiekimas įvertinamas pagal efekto (poveikio) kriterijus. Tam tikro Savivaldybės strateginio tikslo pasiekimo matavimas atspindi, kokią naudą gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir kitos grupės. Įgyvendindami 2018 m. programas, siekėme šių strateginių tikslų:

 

01 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdytos programos:

21

Švietimo programa

22

Sveikatos apsaugos programa

23

Socialinės apsaugos programa

24

Kultūros programa

25

Kūno kultūros ir sporto programa

26

Savivaldybės veiklos programa

                    Efekto kriterijai: (nurodomos siektinos reikšmės 2020 m.):

E-01-01 Gyventojų skaičiaus pokytis  < (-4) proc., 2017 m. faktinė reikšmė (-2,3) proc., 2018 m. – (-2,1) proc.

E-01-01 Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė  > 76,3 m., 2017 m. faktinė reikšmė 77,7 m., dar nėra paskelbti 2018 m. duomenys.

                    Per pastaruosius keletą metų Alytaus mieste gyventojų sumažėjo beveik 9 proc.:  2014 m. Alytaus mieste gyveno 56,4 tūkst. gyventojų, 2018 m. pradžioje – 51,6 tūkst. gyventojų, o 2019 m. pradžioje (išankstiniais duomenimis) – 50 421 gyventojas. Gyventojų mažėja dėl kelių priežasčių – neigiama natūrali gyventojų kaita (mirštamumas yra didesnis nei gimstamumas), vidinė migracija į kitas savivaldybes, migracija į užsienio šalis. Neto migracija į užsienio šalis 2018 m. pradžioje buvo -609 (2017 m. pradžioje buvo -863), neto vidinė migracija į kitas savivaldybes buvo -503 (2017 m. pradžioje buvo -606), neto bendra migracija 2018 m. pradžioje buvo -1 112 (2017 m. pradžioje buvo -1 469). 2018 m. pradžioje mieste gyveno 64,9 proc. darbingo amžiaus žmonių (2017 m. pradžioje – 63,9 proc.), 21,0 proc. pensinio amžiaus (2017 m. pradžioje – 19,8 proc.) ir 14,1 proc. gyventojų iki 15 metų (2017 m. pradžioje – 16,3 proc.)

                     Senėjant visuomenei vis didesnis dėmesys skiriamas vyresnių asmenų problemoms spręsti ir priemonėms, padėsiančioms jiems kuo ilgiau išlikti sveikiems, siekiama organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas gyventojams, sistemingai ir kompleksiškai vertinti savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius. 2017 m. vidutinė tikėtina miesto gyventojų gyvenimo trukmė  – 77,7 metų (2016 m. –75,5 metai) didesnė negu šalies – 75,7 metai. Demografinės senatvės koeficientas rodo, kiek pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių tenka šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus – Alytaus mieste nuo 2014 m. iki 2018 m. pradžios jis išaugo 27 proc. ir siekė 159.

 

02 STRATEGINIS TIKSLAS – didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdytos programos:

27

Ekonominės plėtros programa

30

Urbanistinio planavimo programa

               Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2020 m.):

E-02-01 Verslumo lygis (SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų) – > 35, 2017 m. faktinė reikšmė 31,6, 2018 m. faktinė reikšmė – 49,6. (Rodiklis planuotas ir apskaičiuotas pagal visas registruotas SVV įmones, tenkančias 1000 gyventojų. Naudojami VMI duomenų bazės duomenys –  SVV registruotos įmonės).

                  Tuo tarpu skaičiuojant veikiančius SVV subjektus 1000 gyventojų,  2018 m. faktinė reikšmė būtų 25,3 t. y. 3,7 proc. daugiau nei 2017 m. (2017 m.  24,4). Per paskutinius metus veikiančių ūkio subjektų skaičius Alytuje padidėjo 1,0 proc. (Lietuvos mastu – 0,9 proc.), veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius padidėjo 1,7 proc. (Lietuvos mastu – 1,7 proc.). Veikiančių ūkio subjektų  skaičius 2019 m. pradžioje – 1 843, veikiančių mažų ir vidutinių įmonių – 1 275. Alytaus mieste 2018 m. pradžioje veikė 1 261 verslo įmonės, iš jų absoliuti dauguma mažos ir vidutinės įmonės (1 254 MVĮ). 2018 m. pradžioje įmonių, kurios turi iki 4 darbuotojų  buvo 60,5 proc. Alytaus mieste labiausiai išplėtotos ekonominės veiklos sritys, sukuriančios didžiausią pridėtinę vertę, yra didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto prekybos ir remonto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (apie 30 proc.), pramonė (apie 21 proc.), viešasis valdymas, švietimas, sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (apie 16 proc.),  nekilnojamojo turto operacijos (apie 8 proc.) ir statyba (apie 10 proc.)

 

03 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdytos programos:

28

Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa

29

Turto valdymo ir plėtros programa

                   Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2020 m.):

E-03-01 Parų skaičius, kai viršijamos ribinės teršalų vertės per metus (KD10; matavimų oro kokybės stotyse duomenys) – ne daugiau kaip 30 (neviršijami norminiai rodikliai), 2018 m. faktinė reikšmė – 29,3.

E-03-02 Įregistruotų kelių eismo įvykių skaičius (per metus), vnt. < 220 vnt., 2018 m. faktinė reikšmė 248 vnt.

                   Alytaus gamtinės aplinkos kokybė yra vidutiniška – būdinga daugumai  didesnių miestų. Oro kokybės problemas sukelia: lokalus oro kokybės pablogėjimas automobilių susitelkimo vietose, senų automobilių gausa miesto gatvėse, neekologiško kuro naudojimas įmonėse. Atliekant kasmetinę aplinkos stebėseną, užterštų teritorijų ir taškų nenustatoma.

 

                      Siekiant geresnės aplinkos oro kokybės, reikia mažinti eismo srautus, todėl labai svarbu išvystyti susisiekimo viešuoju transportu infrastruktūrą bei maršrutus, propaguoti naudojimąsi ne individualiu automobiliu, o viešuoju transportu, pėsčiomis, dviračiu. Lyginant Alytų su kitais Lietuvos miestais, matyti, kad Alytuje viešasis transportas paskutiniai metais nebuvo labai populiarus. 2018 m. vienam miesto gyventojui per metus vidutiniškai teko 52 kelionės autobusu (2017 m. – 40 kelionių autobusu). Kituose miestuose šis rodiklis didesnis (Šiauliuose – 135, Panevėžyje – 126). Keleivių skaičius 2018 m. sausio mėnesį sudarė 183 tūkst., o 2019 m. pradžioje  jau – 211 tūkst., taigi naudojimasis viešuoju transportu padidėjo daugiau nei 15 procentų, arba 28 tūkstančiais kelionių. Planuojama, kad 2019 m. balandžio mėn. gyventojai jau galės naudotis ir elektroniniu bilietu. Įvertinant keleivių srautus ir gyventojų poreikius parenkami maršrutų grafikai. Ir toliau stengiamasi pritaikyti susisiekimo infrastruktūrą pėstiesiems, dviratininkams ir sudaryti saugias eismo sąlygas visiems eismo dalyviams. 2018 m. Alytuje įregistruoti 248  kelių eismo įvykiai (2017 m. – 254,  2016 m. – 275), t. y. 2,4 proc. mažiau nei 2017 m.

 

                      Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginiam veiklos planui (SVP) įgyvendinti 2018 m. metų pradžioje pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota 72 689,5 tūkst. Eur, 2018 m. pabaigoje 72 958,4 tūkst. Eur, o panaudota 66 405,6 tūkst. Eur. Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, galima teigti, kad 2018 m. SVP buvo įgyvendintas 91,0 proc. (pagal patikslintą SVP),  2017 m. –  94,5 proc.

 

1 lentelė. 2018 m. strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė (tūkst. Eur)

Programos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų panaudojimas 2018 m. iš visų finansavimo šaltinių (tūkst. Eur)

Patvirtintas asignavimų planas*

Patikslintas asignavimų planas**

Faktiškai panaudota asignavimų (kasinės išlaidos)

Panaudota asignavimų nuo asignavimų, nurodytų patikslintame plane, dalis (proc.)

01 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą

21

Švietimo programa

23 785,7

24 869,0

24 069,0

96,8

22

Sveikatos apsaugos programa

1 734,6

1 578,9

1 380,7

87,4

23

Socialinės apsaugos programa

18 519,9

17 538,3

15 929,3

90,8

24

Kultūros programa

2 301,2

2 455,1

2 446,2

99,6

25

Kūno kultūros ir sporto programa

2 654,1

2 852,7

2 821,9

98,9

26

Savivaldybės veiklos programa

6 960,5

6 970,2

6 332,0

90,8

 

Iš viso 01 tikslui

55 956,0

56 264,2

52 979,1

94,2

02 STRATEGINIS TIKSLAS – didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui

27

Ekonominės plėtros programa

747,2

726,5

339,6

46,7

30

Urbanistinio planavimo programa

375,1

227,7

77,3

33,9

 

Iš viso 02 tikslui

1 122,3

954,2

416,9

43,7

03 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką

28

Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa

5 381,4

5 627,0

4 774,5

84,8

29

Turto valdymo ir plėtros programa

10 229,8

10 113,0

8 235,1

81,4

 

Iš viso 03 tikslui

15 611,2

15 740,0

13 009,6

82,7

 

Iš viso programoms

72 689,5

72 958,4

66 405,6

91,0

* Pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimą Nr. T-1 

** Pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2018-12-20 sprendimą Nr. T-377

 

                      Pagal patikslintą planą didžiausiu proc. (94,2) įgyvendintas 01 strateginis tikslas– užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą, o  mažiausiu proc. – (43,7) proc.) 02 strateginis tikslas – didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui, todėl šiam tikslui įgyvendinti reikėtų skirti didesnį dėmesį. Nors  verslumo situacija mieste po truputį gerėja –  2018 m. padidėjo veikiančių ūkio subjektų bei mažų ir vidutinių įmonių skaičius, ir toliau reikėtų sudaryti palankias sąlygas kurti verslą, skatinti verslumo iniciatyvas.

 

2 lentelė. Veiklos strateginių pokyčių įvertinimo kriterijai

 

01 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą

Rezultato kriterijus

Planinė reikšmė

Faktinė reikšmė

Atsakingi skyriai

Pastabos, paaiškinimai dėl nukrypimų

2018 m.

2017 m.

2018 m.

Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų, proc.

30

4

17

Vidaus administravimo skyrius, Informacinių ir ryšių technologijų skyrius

Asmenys užsakė paslaugas ne elektroniniu būdu

Gyventojų, patenkintų savivaldybės teikiamomis paslaugomis, dalis, proc.

 

73

74

80

Vidaus administravimo skyrius

 

Šilumos kainos sumažėjimas, proc. (lyginant su 2015 m.)

30

27

36

Miesto ūkio skyrius

2018 m. šilumos bazinė kaina sumažėjo, todėl sumažėjo šilumos kaina 

02 STRATEGINIS TIKSLAS – didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui

Metinis užsiėmusių asmenų skaičius, žm.

27 550

25 000

Turto valdymo ir verslo skyrius

Statistikos departamentas dar nepaskelbė 2018 metų duomenų

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 1 gyv., Eur

1 500

1 500

Turto valdymo ir verslo skyrius

Statistikos departamentas dar nepaskelbė 2018 metų duomenų

Veikiančių ūkio subjektų padidėjimas, proc.

2

-1,7

2,05

Turto valdymo ir verslo skyrius

 

Investuotojų pramonės parke padidėjimas, proc.

20

40

-8,3

Turto valdymo ir verslo skyrius

Nutrauktos 2 investicinės sutartys

03 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką

Atnaujintų, modernizuotų daugiabučių ar visuomeninės paskirties pastatų skaičius, vnt.

15

4

8

Miesto ūkio skyrius

Atnaujinti 7 daugiabučiai, Alytaus nakvynės namai

Dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km

 

28,4

27,4

31

Statybos skyrius

 

Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinės reikšmės kelių ilgio mieste, proc.

 

77,0

76,3

78,4

Statybos skyrius

 

Atnaujintų perėjų skaičius, proc.

 

90

92

93

Miesto ūkio skyrius

 

 

       Ataskaitiniu laikotarpiu SVP programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto dotacijų ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšų ir kt.).

1 pav. 2018 m. SVP programoms įgyvendinti planuotos ir panaudotos lėšos pagal visus

finansavimo šaltinius (tūkst. Eur)

                            

Didžiausią dalį lėšų sudarė savivaldybės biudžeto lėšos (54 proc.) ir valstybės tikslinių ir kitų dotacijų lėšos (27,0 proc.). 2016 m. programoms įgyvendinti panaudota 58 269,3 tūkst. Eur,  2017 m. – 59 588,4 tūkst. Eur , o 2018 m. – 66 405,6 tūkst. Eur (11,4 proc. daugiau nei 2017 m.).

 

                                  2 pav. 2018 m. SVP įgyvendinimas pagal visus

                                                      finansavimo šaltinius (tūkst. Eur)

                     

                      Pateikiama informacija apie planuotas lėšas ir patirtas kasines išlaidas programoms per 2018 m. (skaičiuojamas lyginant patikslintą planą su kasinėmis išlaidomis), kuri parodo programos koordinatorių ir priemonių vykdytojų planavimo efektyvumą. Didžiausią Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) išlaidų dalį kaip ir ankstesniais, taip ir 2018 m. sudaro išlaidos švietimui, socialinei apsaugai ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti – daugiausia lėšų buvo panaudota  Švietimo programai – 36,2 proc.Socialinės apsaugos programai  – 24,0 proc. ir  Turto valdymo ir plėtros programai12,4 proc. įgyvendinti.  (žr. 3 pav.)

 

3 pav. SVP programų įgyvendinimas 2018 m. (tūkst. Eur)

 

                       

                      Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų (rodiklių) ataskaitas, pastebima, kad 2018 m. didžioji dalis visose programose planuotų vertinimo kriterijų buvo pasiekta, nemažai jų pastebimai viršijo planuotas reikšmes. 2018 m. 92,7 proc. rodiklių buvo įvykdyta pagal planą, 1,6 proc. įvykdyta iš dalies, o 5,7 proc. nebuvo įvykdyti. Dažniausiai minimos priežastys, dėl kurių planuoti kriterijai ataskaitiniais metais buvo nepasiekti:

·         pasikeitę arba laiku nepriimti teisės aktai,

·         neskirtas finansavimas arba lėšų trūkumas,

·         neįvertinus visų aplinkybių, neteisingai suplanuotas rodiklis arba jo reikšmė,

·         užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros,

·         dokumentų derinimas su kitomis institucijomis.

   

                      2018 m. buvo nemažai vertinimo kriterijų, kurie viršijo planuotas reikšmes, nes išaugo kai kurių paslaugų poreikis, buvo pateikta daugiau gyventojų, tarybos narių pasiūlymų, gautas didesnis ar papildomas finansavimas, organizavus viešuosius pirkimus, buvo pasiūlyta mažesnė paslaugos kaina.  

 

     

                            4 pav. 2018 m. SVP programų vykdymas pagal priemones, vnt.

 

                      Rengiant šią ataskaitą buvo išanalizuotas kiekvienos programos priemonių įgyvendinimo bei lėšų panaudojimo lygis. 2018 m. 10 programų buvo planuojama vykdyti 197 priemones (2017 m. buvo vykdomos 194 priemonės). 2018 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 177 (89,9 proc.), iš dalies įvykdytos 5 (2,5 proc.), neįvykdyta 15 (7,6 proc.). 2017–2018 m. priemonių įgyvendinimas pavaizduotas 3 lentelėje.

 

3 lentelė. 2017–2018 m. SVP programų priemonių įvykdymas

SVP programų priemonės

Planuota iš viso priemonių, vnt.

Įvykdyta pagal planą, proc.

Iš dalies įvykdyta, proc.

Neįvykdyta, proc.

2017 m.

194

91,8

3,6

4,6

2018 m.

197

89,9

2,5

7,6

 

        2018 m. visos priemonės buvo įgyvendintos penkiose programose: Švietimo programoje, Socialinės apsaugos programoje, Kultūros programoje, Kūno kultūros ir sporto programoje, Urbanistinio planavimo programoje, kitose programose buvo po vieną ar kelias neįvykdytas ir iš dalies įvykdytas priemones.

                     Daugiausiai iš dalies įgyvendintų ar neįgyvendintų priemonių buvo Turto valdymo ir plėtros programoje. Pagrindinės priežastys – dėl nepatvirtintų ES projektų finansavimo sąlygų aprašų, kvietimų teikti paraiškas, jų tikslinimo, projektų paraiškų derinimo bei viešųjų pirkimų procedūrų buvo vėluojama įgyvendinti atitinkamas priemones. Atsižvelgiant į atliktą vertinimą, teikiami šie pastebėjimai:

                      Pagrindinės plano priemonių nevykdymo arba vykdymo iš dalies priežastys:

·         užsitęsusios Europos Sąjungos projektų paraiškų derinimo bei viešųjų pirkimų procedūros, dokumentacijos rengimas, užsitęsę sutarčių derinimo terminai;

·         nepatvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai bei kvietimai teikti paraiškas;

·         ilgiau nei planuota trukęs projektų derinimas su išorės institucijomis (ministerijomis, departamentais, agentūromis);

·         pakitę teisės aktai;

·         tiekėjų vėlavimas suteikti paslaugas ar atlikti darbus laiku ir kokybiškai.

 

                      Apibendrinant galima teigti, kad didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas šiems dalykams: planavimo eigoje numatyti ir įvertinti esamas ir numatomas grėsmes, atsakingai nustatyti priemonių įgyvendinimo terminus, rodiklius ir jų reikšmes, stiprinti darbuotojų kompetenciją / gebėjimus. Tai padėtų geriau valdyti riziką, galinčią neigiamai atsiliepti priemonės, kartu ir atitinkamo tikslo, įgyvendinimui. Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2018 m. planuotos, bet neįgyvendintos priemonės, atsižvelgiant į jų svarbą, savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą, bus įgyvendintos 2019 metais.

                       PRIDEDAMA. Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2018 metais programų ataskaitos (1–10 priedai).

 

                     

 

 

 

                     

 

 

Į pradžią