Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-139 2019-05-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠARŪNO KLĖGERIO SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr.  T-139

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, 13 straipsnio 9 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 4 ir 5 straipsniais, šio įstatymo priedėlio I dalies 5.2 eilute, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 81 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero  teikimą reg. Nr. GD-9301(6.17) ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos 2019-05-23 slapto balsavimo dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo protokolą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti Šarūną Klėgerį Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju nuo 2019-05-27 savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Nustatyti nuo 2020-01-01 Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojui Šarūnui Klėgeriui darbo užmokestį:

2020 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-14 redakcija

 

2.1. pareiginės algos koeficientą – 15,6 taikant pareiginės algos bazinį dydį;

2020 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-14 redakcija

 

2.2. priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamą atsižvelgiant į stažą, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią