Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TI-11 2019-05-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. gegužės 13 d. Nr. TI-11

 

Posėdis įvyko 2019-05-13.                                   

Posėdžio pradžia 13.30 val.

Posėdžio pabaiga 15.30 val.

Posėdžio pirmininkas – Edmundas Čečėta, Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto narys.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Gintautas Andriuškevičius, Vytas Jazepčikas, Laura Radzevičiūtė, Vilija Ramanauskienė, Skaistė Ulčickaitė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-170 Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo (R. Ališauskienė; 15 min.).

2. TŽ-155 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-96 „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 papunkčių pripažinimo netekusiais galios (R. Ališauskienė).

3. TŽ-171 Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų nuostatų patvirtinimo (R. Ališauskienė; 15 min.).

4. TŽ-157 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ir 1.15 papunkčių pripažinimo netekusiais galios (R. Ališauskienė).

5. TŽ-179 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

6. TŽ-188 Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

7. TŽ-181 Dėl pritarimo priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo priemonės projektams (I. Maskeliūnienė; 10 min.).

8. TŽ-187 Dėl sutikimo sujungti žemės sklypus, esančius Naujojoje g. 136D ir Verslo g. 10, Alytaus pramonės parke (V. Bartusevičienė; 10 min.).

9. TŽ-185 Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28 A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais  (A. Juonienė; 5 min.).

10. TŽ-172 Dėl žemės sklypo, esančio Putinų g. 31B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 5 min.).

11. TŽ-173 Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15 A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais (A. Juonienė; 5 min.).

12. TŽ-174 Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Alytaus mieste nustatymo (A. Juonienė; 5 min.).

13. TŽ-175 Dėl 2015-05-28 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-796(38.5) pratęsimo (A. Juonienė; 15 min.).

14. TŽ-182 Dėl žemės sklypo, esančio Artojų g. 10B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 5 min.).

15. TŽ-176 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-130 „Dėl pritarimo nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

16. TŽ-180 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimo Nr. T-331 „Dėl pritarimo šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

17. Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams (N. Rinkevičiūtė; 15 min.).

18. TŽ-177 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo (D. Jezukevičienė; 5 min.).

19. TŽ-178 Dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą (D. Jezukevičienė; 5 min.).

20. TŽ-184 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (D. Jezukevičienė; 15 min.).

21. TŽ-186 Dėl savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo (D. Jezukevičienė; 5 min.).

22. Protokolinis klausimas. Dėl 5 tarybos narių delegavimo į naujai sudaromą Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį (D. Kavolynienė; 10 min.).

23. TŽ-191 Dėl Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo (V. Liaukuvienė; 10 min.).

 

Posėdžio pradžioje, komiteto nariai išsirinko šio posėdžio pirmininką.

V. Jazepčikas siūlė E. Čečėtos kandidatūrą.

E. Čečėtos sutikimu, komiteto nariai bendru sutarimu pritarė jo kandidatūrai.

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto progimnazijų nuostatus: Alytaus Piliakalnio progimnazijos; Alytaus Dainavos progimnazijos; Alytaus „Volungės“ progimnazijos; Alytaus Panemunės progimnazijos; Alytaus Likiškėlių progimnazijos ir įpareigoti Alytaus miesto progimnazijų direktorius: pasirašyti progimnazijų nuostatus; įregistruoti progimnazijų nuostatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

R. Ališauskienė pažymėjo, kad nuo 2019-01-01 įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, pakeitimai būtini ir progimnazijų nuostatuose. Vadovaudamasis įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 1 punktu, švietimo įstaigos vadovas rengia rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimą, vadovavimą ir vykdymą. Vadovaujantis 60 straipsnio 5 punktu, kiekvienais metais Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, progimnazijų nuostatai papildomi punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi ir kitais punktais. 2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų statymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“. Nuostatuose įrašytas punktas, kad direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes, ankstesniuose nuostatuose ši funkcija buvo priskirta savivaldybės merui.

Pranešėja pažymėjo, kad klausimo svarstyme pakviestas Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktorius Donatas Vasiliauskas. Kadangi Alytaus Likiškėlių progimnazija nuo naujų mokslo metų planuoja tapti progimnazija, taikanti savitos pedagoginės sistemos mokinių novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus, reglamentuotus LR švietimo ir mokslo ministro 2016-07-19 įsakymu Nr. V-655 „Dėl novatoriško verslumo ugdymo sampratos tvirtinimo“, šiomis nuostatomis papildyti ir progimnazijos nuostatai. Įstaiga šioje srityje turi ne vienų metų įdirbį, vykdomas neformalus švietimas taikant verslumo ugdymo sampratos elementus.

D. Vasiliauskas pažymėjo, kad Kauno Veršvų gimnazija pirmoji Lietuvoje įgyvendinusi novatoriško verslumo ugdymo sampratą. Šioje mokykloje lankytasi ne kartą, pasisemta gerų pavyzdžių. Jis teigė, kad Alytaus Likiškėlių progimnazija Pietų Lietuvos regione būtų pirmoji mokykla, kuri įgyvendintų tokios savitos sampratos principus. Tai nėra susiję su verslo darymu mokykloje, tai vienas iš elementų. Pagrindinis tikslas – išugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai, aktyviai veikti, kurti naujas idėjas, jas realizuoti, tai reiškia, kad ugdymo procesas būtų įgyvendinamas maksimaliai integruojant visus dalykus, ką mokykla sėkmingai daro jau penkti metai. Pradinėse klasėse mokomi mokiniai pilnai integruota programa. Per paskutinius kelis metus investuota didžioji dalis lėšų į technologijas, ši progimnazija turi ne mažiau nei kitos Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigos įvairių šiuolaikinių technologijų, kurios naudojamos ugdymo procese. Jau ketveri metai Alytaus Likiškėlių mokykloje mokinių skaičius auga. 2019 m. rugsėjo 1 d. jau bus sukomplektuotos trys pirmosios klasės. Per keturis metus planuojama pilnai įvesti novatoriško verslumo ugdymo sampratą.

E. Čečėta teiravosi ar šios idėjos įgyvendinimui reikėtų papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto.

D. Vasiliauskas pažymėjo, kad papildomų lėšų nereikėtų, pagrindas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos pritarimas. Kiekviename mokomajame dalyke būtų integruota ne mažiau 20 proc. verslumo ugdymo dalykų, pamokų, įvairiausių projektų. Mokykloje vaikų skaičius auga, jaunoms šeimoms patraukli ši pasirinkta kryptis, norintiems ugdyti šiuolaikiškai vaikus.

G. Andriuškevičiaus nuomone, reikia pritarti šiai idėjai, nes tai ateitis, reikia gerbti ir mylėti tokias mokyklas.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-96 „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2, 3.3 ir 3.4 papunkčius. Ji teigė, kadangi paruošti įstaigų nauji nuostatai, todėl šiuo sprendimu senos redakcijos nuostatai turi būti pripažinti netekusiais galios.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto gimnazijų nuostatus: Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos; Alytaus Putinų gimnazijos; Alytaus Jotvingių gimnazijos ir įpareigoti Alytaus miesto gimnazijų direktorius: pasirašyti gimnazijų nuostatus; įregistruoti gimnazijų nuostatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

 Ji teigė, kad vadovaujantis 60 straipsnio 5 punktu, kiekvienais metais Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, progimnazijų nuostatai papildomi punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi ir kitais punktais. 2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų statymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“. Nuostatuose įrašytas punktas, kad direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes, ankstesniuose nuostatuose ši funkcija buvo priskirta savivaldybės merui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ir 1.15 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  27 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir  Jotvingių gimnazijų, dailės ir muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ir 1.15  papunkčius.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių 1.2, 1.3. papunkčius, 3, 7 punktus, papildyti 3.4 papunkčiu ir išdėstyti nauja redakcija.

Pranešėja pažymėjo, kad buvo laikotarpis, kad vasaros metu dirbdavo tik du darželiai. Nuo 2016 m. vasaros dirbo visi Alytaus miesto savivaldybės lopšeliai-darželiai ir mokyklos-darželiai. Siūloma, kad tie tėvai kurie norės, kad jų vaikai lankytų įstaigą liepos ir rugpjūčio mėnesį, atneštų darbo faktą patvirtinantį dokumentą. Galimybė lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais) sudaroma vaikams, kurių abu tėvai arba motina (tėvas), viena (-as) auginanti (-is) vaiką, yra dirbantys. Yra dalis tėvelių, kurie nedirba, bet vaikus į įstaigą veda kiekvieną dieną. Vaikai taip pat turi poilsio teisę. Jiems reikia atostogų, naujų įspūdžių ir patirties, kuriuos turėtų gauti kitoje aplinkoje, ne tik ugdymo įstaigoje.

Ji teigė, kad atlikus išankstinę tėvelių apklausą dėl lopšelių-darželių lankymo vasaros metu, tapo aišku, kad dėl numatomo didelio vaikų lankomumo vasaros metu iškyla įstaigų pasirengimo 2019–2020 mokslo metams problema. Dėl didelio vaikų skaičiaus negalima sujungti grupių, auklėtojų negalima išleisti atostogų. Jau nuo praeitų mokslo metų dauguma auklėtojų neišnaudojo pagal įstatymą praklausančių atostogų dienų skaičiaus. Auklėtojos nesutinka dirbti papildomai, o ikimokyklinio ugdymo auklėtojų trūksta. Dėl numatomo didelio vaikų lankomumo iškyla pasirengimo  kitiems mokslo metams (atlikti kosmetinį remontą, kokybiškai išvalyti patalpas) problema. Todėl papildome Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių 7 punktą, įtraukdami sąlygą, kad vasaros laikotarpiu sudaroma galimybė tik dirbantiems tėvams vesti vaikus į darželį. Tėveliai turi pateikti iš darbovietės pažymas, kad liepos ir rugpjūčio mėnesiais jie neturės atostogų.

 

L. Radzevičiūtės nuomone, nėra pilnai apkrautos darbais įstaigų darbuotojos (auklėtojos ir auklėtojų padėjėjos), kadangi vasaros metu susidaro tik po kelias vaikų grupes. Ji nesutiko su siūlymu pateikti darbo faktą patvirtinančius dokumentus.

V. Ramanuskienė nepritarė, kad reikėtų pateikti darbo faktą patvirtinančius dokumentus. Ji teigė, kad darželiai gali planuotis, sujungti grupes, viename korpuse dirbti, kitą korpusą uždaryti remontui.

R. Ališauskienė teigė, kad pagal pateiktus duomenis koks numatomas vaikų lankomumas, pilnai turi dirbti visos grupės, tačiau realiai ateina pusė ar mažiau užsirašiusių vaikų.

V. Ramanauskienė siūlė įvesti avansinį apmokėjimą už paslaugas vasaros laikotarpiu.

R. Ališauskienė teigė, kad tėvai moka tik už maitinimą, todėl nebus galima įvesti avansinio mokėjimo.

Pranešėja pakomentavo 3 punktą, kuris numato: „3. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc. (išskyrus šeimas, kurios gauna socialines išmokas už laikinai globojamus vaikus)“;. Ji teigė, kad atsižvelgdami į tėvų, kurie globoja vaikus teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatine globa (vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Alytaus miesto savivaldybėje), prašymą sumažinti mokestį už lopšelį-darželį, siūlome jį mažinti 50 %. Tokių vaikų, lankančių Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklines ugdymo įstaigas, yra 6. Šeimoms, gaunančioms socialines išmokas už laikinai globojamus vaikus, ši lengvata netaikoma.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių 7 punktą.

BALSAVIMAS: UŽ – 2, PRIEŠ – 3, SUSILAIKĖ – 1.

NUSPRĘSTA. Nepritarti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių 7 punktui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą be 7 punkto.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui išskyrus 7 punktą.

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų patvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus jaunimo centro įstatus. Įpareigoti Alytaus jaunimo centro direktorių pasirašyti Alytaus jaunimo centro įstatus ir įregistruoti Alytaus jaunimo centro įstatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filiale. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo“ 1 ir 2 punktus su visais papildymais ir pakeitimais.

 Ji teigė, kad vadovaujantis 60 straipsnio 5 punktu, kiekvienais metais Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, progimnazijų nuostatai papildomi punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi ir kitais punktais. 2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų statymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“. Nuostatuose įrašytas punktas, kad direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes, ankstesniuose nuostatuose ši funkcija buvo priskirta savivaldybės merui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projekto.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo priemonės projektams.

Pranešėja Irma Maskeliūnienė, vyriausioji specialistė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Pasitikėjimo kabineto Alytuje projektui. Numatyti sprendimo 1 punkte nurodytam projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo projekte.

I. Maskeliūnienė pažymėjo, kad projekto Pasitikėjimo kabinetas Alytuje, pagrindinė projekto paramos gavėja – Alytaus miesto savivaldybės administracija. Projektas įgyvendinamas su partneriu – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriumi. Projekto tikslas – pagerinti prieigą prie žemo slenksčio kabineto (toliau – ŽSK) teikiamų paslaugų švirkščiamųjų narkotikų vartotojams Alytuje ir sumažinti ŽIV bei hepatitų infekcijų plitimą, padedant kuo greičiau integruotis į gydymo sistemą bei skatinti veiklą, kuri mažina priklausomų nuo narkotikų asmenų stigmą, sudaryti visiems miesto gyventojams sąlygas sužinoti savo statusą dėl ŽIV ir kt. infekcijų. Projekto veikla – Pasitikėjimo kabinete Alytuje teiksime adatų ir švirkštų keitimo bei prezervatyvų dalijimo paslaugas. Kiekvieną darbo dieną 8 val. per dieną slaugytojos padėjėja išduos priemones ir jas surinks. Testavimas greitaisiais ŽIV ir HBC testais. Konsultavimo, informavimo paslauga Pasitikėjimo kabineto lankytojams, akcijų dalyviams. Užsikrėtusiųjų ŽIV ir HBC registravimas, palydėjimas, transporto organizavimas, vykstant į su šių ligų gydymu susijusias ir kitas įstaigas. Humanitarinės paramos teikimas ŠNV užsikrėtusiems ŽIV, HBC ir jų šeimos nariams. Paskaitų organizavimas, dalyvavimas mokymuose, diskusijose, akcijose, radijo laidose, informacinių straipsnių šia tematika pateikimas visuomenei. Projektas 100 proc. finansuojamas iš Europos sąjungos fondo. Preliminarus projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019–2021 metai.

 Pranešėja teigė, kad projekto Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, tikslas – sukurti ir įdiegti integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos sistemą, numatant sveikatos priežiūros įstaigų glaudų bendradarbiavimą su vaikų teisių apsaugos srityje dirbančiomis institucijomis, seniūnijomis, socialinės paramos ir teisėsaugos įstaigomis ir  NVO. Stiprinti sveikatos priežiūros ir kitų susijusių įstaigų darbuotojų priklausomybės ligų gydymo gebėjimus. Savivaldybėse, kuriose bus įgyvendinama integruota sistema, bus paskirtas integruotos sistemos diegimo koordinatorius. Tokiu būdu psichikos sveikatos priežiūros specialistų paslaugos taps daugiau orientuotos į socialinės rizikos šeimas, bus stiprinami gydytojų psichiatrų, slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų ir kitų savivaldybėse dirbančių specialistų gebėjimai teikti kokybiškas paslaugas ir bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir organizacijomis. Integruotos sistemos diegimo koordinatoriai savivaldybėse parengs tvarkos aprašus, apibrėžiančius vaiko teisių apsaugos įstaigų, psichikos sveikatos centrų, teritorinių probacijos tarnybų ir kitų savivaldybėse esančių įstaigų, teikiančių integruotas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas rizikos šeimoms, kuriose tėvai vartoja alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas, bendradarbiavimą. Integruotos sistemos diegimo koordinatorius bus atsakingas už integruotos sistemos tvarkos aprašų parengimą, bendradarbiavimo monitoringą, sudėtingų atvejų vadybą savo savivaldybėje, bendradarbiavimą su RPLC dėl gydymo, užtikrins tęstinio gydymo priežiūrą. Integruotos sistemos koordinatorius savo savivaldybėse įdarbins projekto partneriai. Pagrindinis projekto paramos gavėjas – Respublikinis priklausomybės ligų centras, Alytaus miesto savivaldybė viena iš 15 partnerių. Prašoma skirti lėšų – 974 120, 04 Eur. Nuosavos Respublikinio priklausomybės ligų centro lėšos – 23 859,60 Eur. Preliminarus projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019–2021 metai.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. Dėl sutikimo sujungti žemės sklypus, esančius Naujojoje g. 136D ir Verslo g. 10, Alytaus pramonės parke.

Pranešėja Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos sutikimas sujungti žemės sklypus Verslo g. 10 ir Naujojoje g. 136D, esančius Alytaus pramonės parke, Alytaus miesto savivaldybės valdomus patikėjimo teise, kuriuos nuomoja UAB „GLASS LT“, atsižvelgus į 2019-04-11 UAB „GLASS LT“ prašymą Nr. 1773. UAB „GLASS LT“ įvykdė visus 2015-03-02 investicijų sutarties NR. SRN-3(57.5.) įsipareigojimus ir jau investavo daugiau kaip 9 mln. eurų bei sukūrė 32 naujas darbo vietas.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

 Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti 10 metų asociacijai Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyriui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 118,89 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vilties g. 28A, Alytuje socialinei veiklai vykdyti Alytaus mieste – teikti fizinę, materialinę ir kitokią švietėjišką pagalbą nelaimės ištiktiems ir socialiai remtiniems žmonėms.

Ji teigė, kad Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyrius yra savanoriška, savarankiška labdaros visuomeninė organizacija, jungianti savo gretose Lietuvos Respublikos piliečius ir juridinius asmenis, nepriklausomai nuo jų profesijos, partiškumo ar religinių įsitikinimų. Bendrija įkurta 1992 metais. Alytuje veiklą pradėjo 2019 m. vasario 1 d. Pagrindinė bendrijos misija – bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybėmis, politinėmis partijomis, remiančiomis samariečių veiklą, tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis Vokietijoje, labdaros ir paramos fondais, kitomis institucijomis, turinčiomis tokius pačius tikslus ir siekius, teikti fizinę, materialinę ir kitokią švietėjišką pagalbą nelaimės ištiktiems ir socialiai remtiniems žmonėms. Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyriaus veiklai vykdyti yra reikalingos patalpos, todėl prašo skirti laisvas patalpas, esančias adresu Vilties g. 28A, Alytuje (buvusiose „Eglės“ lopšelio-darželio patalpose), pirmame aukšte. Patalpose planuojama sandėliuoti iš „Maisto banko“, „Norfos“ parduotuvių tinklo gautus maisto produktus, inventorių, reikalingą neįgaliesiems ir ligoniams.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo, esančio Putinų g. 31B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – įsigyti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn 0,8986 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantį adresu Putinų g. 31B, Alytuje, už 85 000 Eur. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių  turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 (toliau – aprašas), kuris pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841  patvirtintą Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašą. Vadovaujantis aprašo 67 punktu, savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Žemės sklypų, esančių Alytaus pramonės parke, pirkimo savivaldybės nuosavybėn komisijos sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, pateikia savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo pirkti žemės sklypą savivaldybės nuosavybėn projektą.

Ji teigė, kad šio sprendimo tikslas pritarti 0,8986 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio adresu Putinų g. 31B, Alytuje, įsigijimui už derybų metu nustatytą kainą (85 000 Eur), pagal galiojančius teisės aktus viršijančią ne daugiau kaip dešimties procentų nepriklausomo turto vertintojo nustatytos turto vertės, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Tarybai priėmus sprendimą, minėto dalies žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandoris bus sudaromas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (nustatyta 80 000 tūkst. Eur rinkos vertė). Lėšos sklypams pirkti Alytaus pramonės parke yra numatytos 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto Ekonominės plėtros programos 27.01.01.01 priemonėje gerinti investicinę aplinką.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti 10 metų asociacijai vaiko ir mamos dienos centrui „Kutis“ pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 288,06 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vingio g. 15A, Alytuje, socialinei veiklai vykdyti Alytaus mieste – vaiko ir šeimos gerovei skatinti, prisidedant prie žmonių fizinio aktyvumo skatinimo. Gavėjas savo lėšomis pagerins ar pertvarkys patalpas, nekeičiant jų paskirties, atliks kapitalinio remonto darbus.

Ji pažymėjo, kad 2018-08-31 gautas motyvuotas asociacijos vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“ prašymas dėl negyvenamųjų patalpų panaudos. Vaiko ir mamos dienos centras ,,Kutis“ veikia nuo 2012 metų. Pagal panaudos sutartį iki 2020-06-01 asociacijai perduotos 118,97 kv. m ploto patalpos Kalnėnų g. 2B, Alytuje. Erdvesnės patalpos suteiks galimybę priimti daugiau vaikų į organizuojamas nemokamas kasmetines stovyklas, kitus renginius, kuriuos lanko mamos kartu su mažyliais ir dažnu atveju dėl ploto stokos negali priimti visų norinčių. Asociacija įgyvendina įvairius projektus Alytaus miesto gyventojams, organizuoja kasmetines stovyklas vaikams, įvairiausias šventes, renginius, paskaitas, užsiėmimus ir kitą veiklą šeimoms, tėvams, vaikams, seneliams. Organizuojama veikla skirta užimtumo ir socialinei integracijai skatinti per neformalųjį vaikų ir jaunimo švietimą: ankstyvojo anglų kalbos mokymo užsiėmimai ikimokyklinukams bei pradinukams, muzikos terapija kūdikiams, smėlio terapijos užsiėmimai. Organizuodama vieną didžiausių renginių šeimai Alytuje – Šeimų šventę – asociacija kasmet įtraukia šeimas į sporto žaidynes, skatindama žmonių fizinį aktyvumą. Asociacija vykdo savanorišką veiklą – dalyvaudami pilietinėse akcijose, centre dirba savanoriai, norintys įgyti darbo su vaikais patirties. Vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“ veikla skirta šeimų laisvalaikiui, tėvų švietimui, vaikų užimtumui bei ugdymui. Aktyviai organizuojamos paskaitos, seminarai, mokymai tėvams, pedagogams.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Alytaus mieste nustatymo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nustatyti 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Alytaus mieste – 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jei nekilnojamasis turtas neįtrauktas į Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą. Nustatyti padidintą, 3,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nekilnojamajam turtui, kuris yra neprižiūrimas ir apleistas ir/ar faktiškai naudojamas, kurio statybos užbaigimas nesiekia 100 proc. pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei savivaldybės nustatyta tvarka įtrauktas į Faktiškai naudojamo nekilnojamojo turto, kurio baigtumas nesiekia 100 proc., arba apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašą. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

A. Juonienė pažymėjo, kad buvo pastebėjimas iš vyriausybės atstovo kad neatitinka sprendimo projektas pagal teismų išaiškinimą. Ji teigė kad nespėjo išnagrinėti teismų išaiškinimo. Nekilnojamojo turto įstatymo 6 str. numato kaip mokesčių tarifai diferencijuojami.

Pranešėja pažymėjo, kad Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje komiteto nariai siūlė sulaukti LR vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje teikimo, dėl kokių priežasčių blogai parengtas sprendimo projektas.

L. Radzevičiūtės nuomone, jeigu LR vyriausybės atstovas Alytaus apskrityje, mano, kad prieštaraujama įstatymui, tai šį klausimą turi spręsti ne skambučiu, bet raštiškai turi konkrečiai nurodyti teisinį pagrindą.

Pranešėja teigė, kad informaciją išsiaiškins ir tarybos posėdžio metu pakomentuos. 

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 2 (E. Čečėta, L.  Radzevičiūtė), PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 4.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. Dėl 2015-05-28 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-796(38.5) pratęsimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pratęsti nuo 2019-05-28 iki 2023-12-31 Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus kraštotyros muziejaus 2015-05-28 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-796(38.5).

A. Juonienė pažymėjo, kad gautas Alytaus kraštotyros muziejaus 2018-12-04 prašymas Nr. 5S-113 pratęsti panaudos sutartį iki 2023-12-31. Šiose patalpose yra įrengtos muziejaus saugyklos, kuriose saugoma daugiau kaip 100 000 eksponatų. Patalpos pritaikytos saugykloms, specialiai joms buvo pagaminti stelažai, atlikti kiti būtini darbai. Šiose patalpose yra muziejaus restauracinės dirbtuvės, dirba 11 muziejaus specialistų. Įstaiga turtą valdo ir naudoja tiesiogiai įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. Dėl žemės sklypo, esančio Artojų g. 10B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti 0,2771 ha žemės sklypo, esančio adresu Artojų g. 10B, Alytuje, įsigijimui už derybų metu nustatytą kainą (27 710 Eur), pagal galiojančius teisės aktus viršijančią ne daugiau kaip dešimties procentų nepriklausomo turto vertintojo nustatytos turto vertės, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Tarybai priėmus sprendimą, minėto dalies žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandoris bus sudaromas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (nustatyta 25 800 tūkst. Eur rinkos vertė). Lėšos sklypams pirkti Alytaus pramonės parke yra numatytos 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto Ekonominės plėtros programos 27.01.01.01 priemonėje gerinti investicinę aplinką.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-130 „Dėl pritarimo nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo.

Pranešėja Ineta Dimšienė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-130 „Dėl pritarimo Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2. Numatyti projektui ne mažiau nei 15 proc. reikalingą tinkamų išlaidų dalinį finansavimą ir tinkamų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projektui įgyvendinti išlaidų finansavimą iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, gavus Europos Sąjungos fondų lėšų finansinę paramą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (E. Čečėta, L. Radzevičiūtė).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimo Nr. T-331 „Dėl pritarimo šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo.

Pranešėja Ineta Dimšienė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimą Nr. T-331 „Dėl pritarimo Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus  mieste projektui“ – papildyti jį 5 punktu: „5. Numatyti sprendimo 1 punkte nurodytam projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas.“

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (L. Radzevičiūtė).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams.

Pranešėja Ineta Dimšienė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti projektams: Socialinių iniciatyvų Lietuvoje ir Baltarusijoje stiprinimas, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius ir Aprūpinimo vandeniu užtikrinimas ekstremalių situacijų metu ir aplinkos būklės gerinimas Alytaus ir Gardino regionuose. Numatyti:  Alytaus miesto savivaldybės biudžete 10 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama ir suplanuotas apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

Pranešėja pristatė projektą – Socialinių iniciatyvų Lietuvoje ir Baltarusijoje stiprinimas, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius, kurio pagrindinė paramos gavėja – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, o partneris – Gardino miesto 2-oji valstybinė gimnazija. Būtų vykdomi Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos teritorijos sutvarkymo darbai (sklypo tarp senojo gimnazijos pastato ir Birutės g. aplinkos sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, nuotekų surinkimas, istorinio kiemelio aptvėrimas, betoninio pamato  įrengimas ir gimnazijos teritorijos prie paminklo mokytojui K. Klimavičiui sutvarkymas); Gardino miesto 2-osios valstybinės gimnazijos teritorijų rekonstrukcija (švietimo edukacinių erdvių kūrimas), bendros programos, skirtos vaikų socialiniams įgūdžiams ir  gebėjimams plėtoti, kūrimas, lyderių mokyklos, savanorių duomenų bazės sukūrimas, seminarų, idėjų mugių organizavimas, siekiant tobulinti vaikų socialinius įgūdžius. Projekto vertė – apie 900 000 Eur. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai tenkanti dalis – apie 500 000 Eur. Reikalingas bendrasis finansavimas – 10 proc. (apie 50 000 Eur), reikalingos lėšos apyvartai – 250 000 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėn.

 I. Dimšienė pakomentavo antrą projektą – Aprūpinimo vandeniu užtikrinimas ekstremalių situacijų metu ir aplinkos būklės gerinimas Alytaus ir Gardino. Pagrindinė paramos gavėja (pareiškėjas) – Alytaus miesto savivaldybės administracija, o projekto partneriai – UAB „Dzūkijos vandenys“, Gardino miesto vandentvarkos įmonė GUKPP „Grodnovodokanal“, Gardino miesto vykdomasis komitetas. Projekto veiklos rūšys: bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų, įmonių ir organizacijų sprendžiant problemas dėl gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu stichinių nelaimių ar ekstremalių situacijų metu ir įvykus avarijoms vandentiekio tinkle; gyventojų naudojamo geriamojo vandens kokybės kontrolės organizavimas, siekiant užtikrinti, kad gyventojai naudotų saugų vandenį ne tik centralizuotai tiekiamoje sistemoje, bet ir apsirūpindami juo individualiai (iš šulinių ar vietinių gręžinių); išleidžiamų nuotekų operatyvus kontrolės organizavimas ir metodinių priemonių sukūrimas, siekiant sukurti efektyvią taršos nustatymo ir kontrolės sistemą. Šiems tikslams pasiekti be metodinių priemonių numatoma įsigyti ir reikalingas fizines priemones (mobilias vandenvežes bei mobilias laboratorijas), skirtas aprūpinti regiono gyventojus geriamuoju vandeniu stichinių nelaimių, ekstremalių situacijų ar avarijų metu, operatyviai ir vietoje atlikti geriamojo vandens ir nuotekų tyrimus, taip pat vandens telkinių tyrimus. Planuojama projekto vertė – 670 000 Eur. Alytaus miesto savivaldybės administracijai tenkanti dalis sudarytų 16 000 Eur, projekto partneriams tenkanti dalis: UAB „Dzūkijos vandenys“ – 338 000 Eur, Gardino miesto vandentvarkos įmonei GUKPP „Grodnovodokanal“ – 316 000 Eur. Reikalingas bendrasis finansavimas – 10 proc. (67 000 Eur.),  iš to skaičiaus Alytaus miesto savivaldybės administracijai – 1 600 Eur, UAB „Dzūkijos vandenys“ – 33 800 Eur, Gardino miesto vandentvarkos įmonei GUKPP „Grodnovodokanal“ – 31 600 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė 15 mėn.

S. Ulčickaitė teiravosi ar galima balsuoti už kiekvieną projektą atskirai.

I. Dimšienė teigė, kad galimybės nėra, kadangi parengtame sprendimo projekte yra du investiciniai projektai kartu.

L. Radzevičiūtės nuomone, tai turėtų būti parengti du atskiri sprendimo projektai, kadangi du skirtingi projektai negali būti sudėti į vieną sprendimo projektą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 0, PRIEŠ – 1 (L. Radzevičiūtė), SUSILAIKĖ – 5.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

18. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sudaryti 5 narių Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisiją miesto savivaldybės 9-osios tarybos įgaliojimų laikui: Edmundas Čečėta, miesto savivaldybės tarybos narys, Vytas Jazepčikas, miesto savivaldybės tarybos narys, Vilma Krušnienė, miesto savivaldybės tarybos narė, Laura Radzevičiūtė, miesto savivaldybės tarybos narė, Skaistė Ulčickaitė, miesto savivaldybės tarybos narė ir skirti Edmundą Čečėtą komisijos pirmininku.

Ji teigė, kad kreipėsi į frakcijų pirmininkus dėl narių delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisiją miesto savivaldybės 9-osios tarybos įgaliojimų laikui. Iš pateiktų siūlymų buvo sudaryta Komisija.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

19. SVARSTYTA. Dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – deleguoti į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-107 „Dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 Ji teigė, kad Alytaus miesto teatro direktorius kreipėsi 2019-04-30 raštu Nr. SD-14, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba turi deleguoti 1 narį į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą. 2019 m. balandžio 26 d. Alytaus miesto teatro meno tarybos 2 metų kadencijos laikotarpis baigėsi. Ankstesnėje kadencijoje buvo deleguota tarybos narė Valė Gibienė. Dabar sudaroma dvejų metų laikotarpiui naujos sudėties kolegiali patariamojo balso teisę turinti 7 narių taryba, į kurią įstaigos steigėjas deleguoja 1 narį – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

20. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

 Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pavirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

D. Jezukevičienė pakomentavo siūlomus pakeitimus. Siūlomi pakeitimai: Reglamente smulkiai aprašytas pirmasis išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdis nurodant, kokios procedūros yra būtinos, kokie galimi svarstytini klausimai; Griežtai išskirtos savivaldybės tarybos narių teises ir pareigos pateikiant du atskirus jų sąrašus; Padidintas tarybos narių savarankiškai deklaruojamo darbo laiko maksimalus valandų skaičius iki 80 valandų per mėnesį; Įtvirtintas tarybos narių pasisakymas replikos teise; Padidintos išmokos, skirtos tarybos nariams kompensuoti išlaidas, patirtas vykdant tarybos narių pareigas, dydis iki 150 eurų per mėnesį; Nurodyta, kad į tarybos nario paklausimą turi būti atsakyta to paties posėdžio metu įvertinus paklausimo sudėtingumą ir jeigu pateiktas paklausimas yra susijęs su tame posėdyje svarstomu klausimu;  Praplėsti reglamente nustatyti savivaldybės tarybos komitetų kompetencijos sąrašai pagal Vietos savivaldos įstatyme nustatytas savivaldybių funkcijas; Apibrėžtas tarybos narių visuomeninių padėjėjų didžiausias skaičius ir nustatytos jų teisės ir pareigos pagal Vietos savivaldos įstatymą;  Išsamiai aprašytos Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos vykdomos procedūros slapto balsavimo metu; Nustatytas 7 darbo dienų terminas savivaldybės administracijai pateikti informaciją ir dokumentų kopijas, kurių prašo tarybos nariai; Nustatytas 3 darbo dienų terminas administracijos direktoriui paskirti tarybos nario siūlomo sprendimo projekto rengėją; Nurodyta, kad asmenys, norintys kalbėti tarybos posėdyje svarstomu klausimu, turi pateikti prašymą Tarybos ir mero sekretoriatui ne vėliau kaip 24 valandos iki tarybos posėdžio, o visais kitais atvejais asmenims leidžiama kalbėti tik tarybos narių bendru sutarimu.

V. Ramanauskienės nuomone, nereikia didinti tarybos narių savarankiškai deklaruojamo darbo laiko maksimalių valandų. Pažymos apie laiką atliekant tarybos nario pareigas (kuris nefiksuojamas posėdžių protokoluose) forma turi būti griežtesnė. Tarybos narių susitikimai su rinkėjais turi būti paviešinti iš anksto.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (V. Ramanauskienė,
L. Radzevičiūtė).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

21. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatą iš 8 pareigybių ir patvirtinti  Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimą Nr. T-44 „Dėl Savivaldybės tarybos sekretoriato sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 27 d.

                     Ji pažymėjo, kad 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-44 „Dėl Savivaldybės tarybos sekretoriato sudarymo“ sudarytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriatas ir nustatytas sekretoriato etatų skaičius – 7 (valstybės karjeros tarnautojai, 2 iš jų – mero patarėjai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai). Nuo 2019 m. pradžios įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymui, jo 3 straipsnio 11 punktas numato, kad įstaigoje sudaryta valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija įvertina valstybės tarnautojų pareigybių atitiktį apibrėžtai valstybės tarnautojo sąvokai. Įstatymo 12 straipsnis numato, kad naikinat Valstybės tarnybos įstatyme apibrėžtos valstybės tarnautojo sąvokos neatitinkančią valstybės tarnautojo pareigybę, su asmeniu, ėjusiu šias pareigas, su jo sutikimu sudaroma darbo sutartis dėl darbo toje pačioje institucijoje, jeigu vietoj naikinamos valstybės tarnautojo pareigybės steigiama darbuotojo pareigybė, kuriai priskiriamos analogiškos kaip naikinamos valstybės tarnautojo pareigybės funkcijos. Šiuo metu valstybės tarnautojas, kurio pareigybė neatitinka VTĮ apibrėžtos valstybės tarnautojo sąvokos, yra vaiko auginimo atostogose, todėl jo pareigybė negali būti pakeista į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma įsteigti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę, nustatant jam funkcijas, kurios nėra priskirtos valstybės tarnautojo pareigybei.

L. Radzevičiūtė teiravosi ar tai būtų terminuota darbo sutartis.

D. Jezukevičienė teigė, kad terminuotų darbo sutarčių nėra, tai yra laikinas sprendimas.

L. Radzevičiūtė siūlė sudaryti terminuotą darbo sutartį su nauju darbuotoju, kol specialistas grįš iš vaiko auginimo atostogų.

D. Jezukevičienė teigė, kad pasikonsultuos su Teisės skyriaus specialistais dėl terminuotos darbo sutarties.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (V. Ramanauskienė).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui. Pateikti patikslintą informaciją dėl terminuotos darbo sutarties.

22. Protokolinis klausimas. Dėl 5 tarybos narių delegavimo į naujai sudaromą Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį.

Pranešėja Dalia Kavolynienė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), pristatė protokolinį klausimą. Ji teigė, turi būti deleguoti 5 tarybos nariai dirbti naujai sudaromoje Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryboje. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų (14–29 m.).

D. Kavolynienė pakomentavo buvusios Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį.

Komiteto nariai siūlė pranešėjai kreiptis į frakcijas dėl narių delegavimo į naujai sudaromą Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį.

E. Čečėta teigė, kad klausimą dėl nario delegavimo apsvarstys frakcijose.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

23. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo.

Pranešėjas Nerijus Abromaitis, Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programą. kurioje būtų numatyta Alytaus miesto savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo dalinio išlaidų kompensavimo tvarka.    

Jis teigė, kad Alytaus miesto tarybos 2018-08-30 sprendimu Nr. T-255 buvo paskelbtas Alytaus miesto savivaldybės saugomų vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų sąrašas. Savivaldybės saugomais paskelbta Alytaus geležinkelio stoties keleivių namo dalis, Alytaus geležinkelio stoties siurblinė ir Bokšickių šeimos namas.

N. Abromaitis teigė, kad Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas nustato, kad saugomo objekto tvarkybos darbai gali būti vykdomi valdytojų lėšomis, jei yra galimybių –  iš dalies valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšomis, skirtomis paveldotvarkai. Savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybė gali kompensuoti iš savo biudžeto lėšų ne savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, bet jos teritorijoje esančio paskelbto saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. 

V. Ramanauskienė teiravosi koks numatomas kompensavimo procentas.

Pranešėjas teigė, kad nustatant finansavimo dydį, programos lėšos paskirstomos taip: iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 4 000 Eur sąmatinės vertės iš  programos lėšų  gali būti skiriama savivaldybės nuosavybės teise valdomų savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, kurių valdymas perduotas kitiems subjektams tvarkybos darbams ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbams ir iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur sąmatinės vertės lėšų gali būti skiriama privačios nuosavybės teise priklausančių savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbams.

Komiteto nariai diskutavo apie Alytaus miesto savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektus.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (L. Radzevičiūtė).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                     Edmundas Čečėta

                                                           

Posėdžio sekretorė                                                                                         Loreta Petkevičienė

Į pradžią