Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-222 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-222

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti V skyrių ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS ATVEJAI

 

92. Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka, skiriama, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui.

93. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl nuolatinės globos nustatymo, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui skiriama vienkartinė vaiko įsikūrimo šeimoje išmoka – 500,00 Eur.

94. Sprendimą dėl vienkartinės vaiko įsikūrimo šeimoje išmokos ir pagalbos pinigų asmeniui (šeimai) skyrimo ir nutraukimo priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

95. Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaiko globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa, kai iki globos nustatymo vaiko deklaruota gyvenamoji vieta buvo nustatyta Alytaus miesto savivaldybėje. Už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu  nustatyta nuolatinė globa, skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

96. Pagalbos pinigai skiriami už vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai. Baigus bendrojo lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d.

97. Kai globojamiems (rūpinamiems) vaikams globa (rūpyba) nustatyta iki aprašo įsigaliojimo dienos, pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos.

98. Prašymą skirti pagalbos pinigus globėjas (rūpintojas) pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą (įsiteisėjusį teismo sprendimą (nutartį)).

99. Pagalbos pinigai turi būti naudojami globojamo vaiko poreikiams tenkinti: jo ugdymui, lavinimui, sveikatos priežiūrai, užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams, kitoms vaiko reikmėms.

100. Pagalbos pinigų naudojimą pagal paskirtį prižiūri ir kontroliuoja globos centro funkcijas vykdanti institucija – biudžetinė įstaiga Alytaus miesto šeimos centras. Gavus informaciją ar kilus abejonėms, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, globos centro darbuotojas turi teisę aplankyti globėją (rūpintoją) ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Globos centro darbuotojas, nustatęs, kad pagalbos pinigai yra naudojami ne pagal paskirtį ir yra neužtikrinama vaiko gerovė, nedelsdamas raštu informuoja Socialinės paramos skyrių.

101. Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:

101.1. nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį ir neužtikrinama globotinio (rūpintinio) gerovė;

101.2. įvaikinus globotinį (rūpintinį);

101.3. apgyvendinus globotinį (rūpintinį) socialinės globos įstaigoje;

101.4. globėjui (rūpintojui) deklaravus savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje;

101.5. panaikinus globą (rūpybą);

101.6. mirus globotiniui (rūpintiniui) ar globėjui (rūpintojui).“

2. Pakeisti VI skyrių ir jį išdėstyti taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

102. Ginčai dėl savivaldybės administracijos priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

103. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos  teisės aktų nustatyta tvarka.

104. Socialinių paslaugų įstaigos atsako už lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, tinkamą panaudojimą.

105. Savivaldybės kontrolierius kontroliuoja savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų įstaigoms socialinėms paslaugoms teikti, panaudojimą pagal paskirtį.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

Į pradžią