Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-189 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr.  T-189

Alytus

 

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento tvirtinimo“, 170 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatais, patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-08 sprendimu Nr. T-207 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“, atsižvelgdama į Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019-05-17 protokolą Nr. KPPn-45 ir Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-06-18 teikimą Nr. GD-10957 (6.17.), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

                     Dalia Paulauskaitė, visuomenės atstovė,

Česlovas Daugėla, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Edmundas Čečėta, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Aušra Kišonienė, Kalvos seniūnaitijos seniūnaitė, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė,

Šarūnas Klėgeris, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Sigitas Leonavičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, Piliakalnio seniūnaitijos seniūnaitė, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė,

Gitana Pranckienė, visuomenės atstovė, deleguota asociacijos Lietuvos teisininkų draugijos (Alytaus skyriaus),

Valdas Račkauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Vilija Ramanauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Danutė Remeikienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Henrikas Šivokas, visuomenės atstovas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys,

Kęstutis Šlekys, Likiškių seniūnaitijos seniūnaitis, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotas atstovas;

Valerijus Vencius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys.

2020 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-10 redakcija

2020 m. gegužės 7 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-154 redakcija

 

2. Skirti Viliją Ramanauskienę Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininke.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimą Nr. T-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

 

______________

 

Į pradžią