Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-214 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR <br> IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-214

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-214

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR

IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų  neformaliojo  vaikų  švietimo  teikėjų  veiklos  įsivertinimo  ir išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas)  nustato  neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (įskaitant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų (įstaigų, įmonių, laisvųjų mokytojų, organizacijų, taip pat valstybės narės juridinių asmenų ar kitų organizacijų ar jų padalinių, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, kurių neformalusis vaikų švietimas nėra pagrindinė veikla), (toliau – NVŠ teikėjai) veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo sampratą, metodiką, išorinio vertinimo organizavimą ir vykdymą.

2. Šiuo tvarkos aprašu vadovaujasi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjų savininkai, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalininkų susirinkimas).

3. Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės vertinimo sistemą sudaro veiklos stebėsena, veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas bei tyrimai.

4. Tvarkos apraše vartojama sąvoka – NVŠ išorės vertintojas – asmuo, nustatyta tvarka įgijęs neformaliojo vaikų švietimo kokybės vertinimo kompetenciją neformaliojo vaikų švietimo vertintojų mokymuose ir vykdantis išorinį vertinimą.

5. Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

6. NVŠ teikėjų išorinis vertinimas vykdomas vadovaujantis šiuo tvarkos aprašu.

 

II SKYRIUS

NVŠ STEBĖSENA

 

7. Neformaliojo vaikų švietimo stebėsena vykdoma nacionaliniu ir savivaldybės lygmeniu vadovaujantis tvarkos aprašo 1  priedu. NVŠ rodikliai vertinami kiekvienų metų spalio 1 d. ir kovo 1 d.

8. NVŠ teikėjai iki rugsėjo 30 d. ir iki vasario 28 d. į Mokinių registrą, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą, Švietimo valdymo informacinę sistemą suveda visus pagal tvarkos aprašo 1 priedą prašomus duomenis. Alytaus jaunimo centras mokinių skaičių ir prašomus duomenis pateikia Švietimo ir sporto skyriaus atsakingam darbuotojui.

 

III SKYRIUS

NVŠ TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS SAMPRATA

 

9. NVŠ teikėjų veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos tikslas – padėti neformaliojo vaikų švietimo teikėjams užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programų kokybę (toliau – NVŠ programų), kurti ir plėtoti NVŠ programų kokybės kultūrą, didinant jų įvairovę ir dalyvaujančių jose vaikų skaičių. Vykdomas šių sričių NVŠ veiklos įsivertinimas ir šorinis vertinimas: ugdymo pasiekimai ir pažanga, ugdymo organizavimas, ugdymo aplinka, lyderystė ir vadyba.

10. NVŠ teikėjai veiklos įsivertinimą remdamiesi tvarkos aprašo 2 priedu atlieka kasmet iki gegužės 1 d.

11. Išorinis NVŠ teikėjų vertinimas vykdomas po įsivertinimo pagal  tvarkos aprašo 2 priedą.

12. Išorinis NVŠ teikėjų vertinimas vykdomas ne rečiau kaip 5-eri metai.

13. Pirmą kartą NVŠ teikėjų išorinis vertinimas atliekamas pagal visus tvarkos aprašo 2 priede nurodytus kokybės rodiklius. Vertinant pakartotinai, gali būti atliekamas vienos ar kelių sričių išorinis vertinimas ar vertinama pagal tikslingai pasirinktus rodiklius.

 

IV SKYRIUS

NVŠ TEIKĖJŲ IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

 

14. NVŠ teikėjų išorinį vertinimą organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

15. NVŠ teikėjų išorinio vertinimo uždaviniai:

15.1. nustatyti stipriuosius ir tobulintinus NVŠ veiklos aspektus, turinčius įtakos mokinių pasiekimams;

15.2. konsultuoti NVŠ teikėjus dėl veiklos tobulinimo;

15.3. skatinti NVŠ teikėjų įsivertinimą;

15.4. padėti priimti patikimais duomenimis grįstus sprendimus;

15.5. inicijuoti, tobulinti esamas ir kurti naujas pagalbos teikimo ir konsultavimo formas NVŠ teikėjams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);

15.6. teikti informaciją apie NVŠ teikėjų veiklos kokybę ir skleisti mokytojų, mokyklų veiklos gerąją patirtį.

16. NVŠ išorės vertintojai vadovaujasi Išorės vertintojų etikos principais, patvirtintais tvarkos aprašo 3 priedu.

17. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius:

17.1. pasirengia NVŠ teikėjų išorinio vertinimo planą ir iki spalio 15 d. viešai paskelbia savivaldybės tinklalapyje;

17.2. informuoja ir konsultuoja NVŠ išorės vertinime dalyvaujančius asmenis;

17.3. analizuoja NVŠ teikėjų išorinio vertinimo išvadas;

17.4. koordinuoja veiklos tobulinimo planų įgyvendinimą, inicijuoja gerosios patirties sklaidą;

17.5. stebi, konsultuoja ir analizuoja NVŠ teikėjų pažangą;

17.6. organizuoja pakartotinį išorinį vertinimą po vienerių metų, jeigu išorinio vertinimo metu bent viena veiklos sritis, tema buvo įvertinta žemu lygiu. Vertinant pakartotinai, gali būti atliekamas vienos ar kelių sričių išorinis vertinimas ar vertinama pagal tikslingai pasirinktus rodiklius;

17.7. suformuoja 3–5 narių išorės vertintojų komandą, kurioje mažiausiai vienas narys (grupės vadovas) yra išorės vertintojas, įgijęs NVŠ kokybės vertinimo kompetenciją NVŠ vertintojų mokymuose;

17.8. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu nustato išorės vertintojų darbo dienų skaičių, laiką (dienomis; viena diena – 8 val.), skirtą vadovaujančiajam vertintojui pasirengti vertinimui, taip pat jo laiką (dienomis) kontaktams iki ir po išorinio vertinimo;

17.9. išimtiniais atvejais (išorės vertintojui susirgus ar dėl labai svarbių kitų aplinkybių) išorės vertintojų komandos vienas ar du nariai gali būti keičiami, bet ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki vertinimo;

17.10. NVŠ teikėjų kokybės vertinimo išvadas, parengtas pagal tvarkos aprašo 4 priedą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui.

18. Išorinį NVŠ teikėjų vertinimą vykdo išorės vertintojų komanda:

18.1. grupės vadovas:

18.1.1. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki išorinio vertinimo pradžios vertinimo grupės nariams elektroniniu paštu išsiunčia vertinamo NVŠ teikėjo parengtą įsivertinimo medžiagą;

18.1.2. derina vertinamojo vizito laiką, darbo sąlygas;

18.1.3. padeda organizuoti susitikimus su atrinktomis grupėmis; 

18.1.4. gali būti vertinimo grupės nariu;

18.1.5. organizuoja ir koordinuoja vertintojų komandos darbą;

18.1.6. kasdien supažindina NVŠ teikėjus su išorės vertintojų komandos įžvalgomis, aptaria tolesnę vertinimo eigą;

18.1.7. paskutinę vertinimo dieną NVŠ teikėjui ir vertinamo NVŠ teikėjo  bendruomenei pristato išorės vertintojų komandos pirmines išvadas – ne mažiau kaip 5 NVŠ teikėjo stipriųjų veiklos aspektų ir ne daugiau kaip 3 tobulintinus veiklos aspektus;

18.1.8. per 10 darbo dienų nuo paskutinės išorės vertinimo dienos pagal tvarkos aprašo 2 priedą pateikia NVŠ teikėjo išorinio vertinimo rezultatus ir pagal 4 priedą parengia galutinę išorinio vertinimo išvadą, kurią pateikia Švietimo ir sporto skyriui ir NVŠ teikėjui;

18.2. išorinio vertinimo grupės nariai:

18.2.1. analizuoja vadovaujančiojo vertintojo pateiktus įsivertinimo dokumentus, kitą su vertinimu susijusią informaciją;

18.2.2. dalyvauja NVŠ teikėjo vertinimo vizite;

18.2.3. vertinimo metu veda pokalbius su vaikais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, vadovais, renka duomenis pagal NŠM veiklos rodiklius;

18.2.4. vertina grupės vadovo paskirtas veiklos sritis;

18.2.5. veiklą įvertina pagal 3 lygių skalę;

18.2.6. išorinio vertinimo rezultatus fiksuoja tvarkos aprašo 2 priede nustatytoje formoje;

18.2.7. vertinimo grupei priėmus sprendimą stebi ugdymo procesą, stebėjimo metu surinktus duomenis fiksuoja protokole, nurodydami stebėjimo laiką ir rezultatus (išvadas). Ugdymo procesas stebimas tuo atveju, jei vertinimo grupės išvados nesutampa su įstaigos NVŠ veiklos įsivertinimo išvadomis;

18.2.8. kasdien per išorės vertintojų komandos susitikimus pristato savo pastebėjimus ir įžvalgas apie stebėtų veiklos sričių stipriuosius ir tobulintinus aspektus, juos apibendrina;

18.2.9. baigiantis vertinimui susitaria dėl vertinimo išvadų – ne mažiau kaip 5 mokyklos veiklos stipriųjų ir ne daugiau kaip 3 tobulintinų veiklos aspektų;

18.2.10. su išorinio vertinimo rezultatų projektu supažindina NVŠ teikėją;

18.2.11. per 5 darbo dienas pateikia NVŠ teikėjo išorinio vertinimo rezultatus ir  vertinimo išvadą vertinimo grupės vadovui;

18.2.12. pateikia siūlymus NVŠ teikėjui NVŠ kokybei gerinti ir, jei reikia, siūlo savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui) ar jos įgaliotai institucijai numatyti pagalbos priemones, padėsiančias NVŠ teikėjui gerinti veiklos kokybę;

19. NVŠ teikėjas, gavęs išorinio vertinimo rezultatus ir kokybės vertinimo išvadą:

19.1. su rezultatais ir išvadomis per 10 darbo dienų supažindina bendruomenę;

19.2. apie atliktą išorinį vertinimą viešai skelbia informaciją savivaldybės tinklalapyje;

19.3. parengia veiklos tobulinimo planą ir įgyvendinimo priemones ir pateikia Švietimo ir sporto skyriui.

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. NVŠ teikėjas, kurio savininkė (viena iš dalininkų) nėra valstybė ar savivaldybė, į NVŠ teikėjų išorinio vertinimo planą gali būti įtraukiamas Švietimo ir sporto skyriaus siūlymu arba savininko prašymu.

21. Išoriniam vertinimui organizuoti ir vykdyti naudojamos savininko, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) ir kitų teisės aktų ar susitarimų nustatyta tvarka numatytos lėšos.

22. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius turi teisę inicijuoti išorinio vertinimo NVŠ teikėjų sąrašo pakeitimą.

23. Išorinis vertinimas gali būti atšauktas arba pakeista jo data atsiradus force majeure aplinkybių.

24. Už tvarkos aprašo įgyvendinimą ir kontrolę yra atsakingas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

______________________________

 

 

Dokumento priedai:
T-214 - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO RODIKLIAI (1 PRIEDAS)
T-214 - NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KOKYBĖS RODIKLIŲ ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI (2 PRIEDAS)
T-214 - NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KOKYBĖS IŠORĖS VERTINTOJŲ ETIKOS PRINCIPAI (3 PRIEDAS)
T-214 - NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO IŠVADA (4 PRIEDAS)
Į pradžią