Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-214 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR <br> IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-1 APRAŠO PRIEDAS

Alytaus miesto savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį

švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų

veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo  metodikos tvarkos aprašo

1 priedas                                       

 

ALYTAUS MIESTO SavivaldybĖS neformaliojo vaikų švietimo rodikliai

 

 

Eil. Nr.

 

Neformaliojo vaikų švietimo rodiklio pavadinimas

NVŠ rodiklio paskirtis

Rodiklio skaičiavimo

                aprašymas

Rodiklio duomenų šaltinis

1.  

Tikslinėmis valstybės neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) lėšomis pasinaudojančių mokinių procentas

Prieinamumo

Mokinių, gaunančių NVŠ tikslines valstybės lėšas, procentas nuo bendro  savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus

Mokinių registras (toliau – MR)

2.  

Savivaldybės lėšomis finansuojamose NVŠ programose dalyvaujančių mokinių procentas

Prieinamumo

Mokinių, dalyvaujančių NVŠ programose, finansuojamose savivaldybės lėšomis, procentas nuo bendro visų savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus

MR

3.  

Bendrojo ugdymo mokyklų vykdomas NVŠ programas  lankančių mokinių procentas

Prieinamumo

Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklų vykdomas NVŠ programas,  procentas nuo bendro visų savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus

MR

4.  

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) programose dalyvaujančių mokinių procentas

Prieinamumo

Mokinių, dalyvaujančių FŠPU programose, procentas nuo bendro visų savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus

MR

5.  

FŠPU programą baigusių mokinių procentas

Kokybės

Visą FŠPU programą baigusių mokinių procentas nuo bendro mokinių, besimokančių pagal FŠPU programas, savivaldybėje skaičiaus

MR

6.  

NVŠ ir FŠPU programose dalyvaujančių mokinių procentas pagal klases:

1–4,

5–8,

9–12

Prieinamumo

NVŠ ir FŠPU programose dalyvaujančių 1–4, 5–8, 9–12 klasių mokinių procentas nuo visų NVŠ ir FŠPU programas savivaldybėje lankančių mokinių skaičiaus

MR

7.  

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dalyvaujančių NVŠ ir FŠPU programose, procentas

Prieinamumo

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dalyvaujančių NVŠ ir FŠPU programose, procentas nuo bendro savivaldybėje besimokančių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičiaus

MR

8.  

Savivaldybės NVŠ ir FŠPU lėšos ugdymo reikmėms, tenkančios vienam  savivaldybės mokiniui

Prieinamumo

Visos savivaldybės NVŠ ir FŠPU  skiriamų lėšų ir mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, santykis

MR,

apklausa

9.  

Mokinių, dalyvavusių vasaros stovyklose, procentas

Prieinamumo

Mokinių, dalyvavusių vasaros stovyklose, procentas nuo visų savivaldybėje besimokančių mokinių skaičiaus

Apklausa

10.

Mokinių, dalyvaujančių NVŠ ir FŠPU programose, išskyrus muzikos ir sporto krypties programas, procentas

Įvairovės

Mokinių, dalyvaujančių kitų krypčių, nei  muzikos ir sporto NVŠ ir FŠPU programose,  procentas nuo visų krypčių NVŠ ir FŠPU programas savivaldybėje lankančių mokinių skaičiaus

MR

11.

Bendras NVŠ ir FŠPU programų krypčių skaičius savivaldybės įsteigtose NVŠ mokyklose

Įvairovės

Skaičiuojamas NVŠ ir FŠPU programų krypčių skaičius NVŠ  mokyklose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras (toliau – KTPRR)

12.

NVŠ ir FŠPU programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo savivaldybėje, krypčių skaičius

Įvairovės

Skaičiuojamas bendras NVŠ ir FŠPU programų krypčių skaičius savivaldybėje

KTPRR

__________________

Į pradžią