Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-214 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR <br> IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Alytaus miesto savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį

švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų

veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatų pildymo forma)

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KOKYBĖS RODIKLIŲ  ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI

 

 

Rodiklis

 

 

Rodiklio  aspektai

 

Rodiklio  įsivertinimo / vertinimo pagrindimas

I.          UGDYMO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS SRITIS

 

1. Ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas *

 

1.1. Ugdoma vaikų bendroji ir dalykinė (profesinė) kompetencija.

1.2. Vaikai ir tėvai žino planuojamus ugdymo tikslus.

1.3. Teikėjas naudoja individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemą.

1.4. Vaikui, baigusiam neformaliojo vaikų švietimo programą, išduodamas pažymėjimas, kuriame nurodomos jo įgytos kompetencijos rūšys.

(Įsivertinimo pagrindimas)
Apibendrinamąjį įvertinimą rekomenduojama išreikšti trimis lygiais: aukštas, vidutiniškas, žemas.

Lygių paaiškinimai:

aukštas – geras, puikus, pasižymintis dideliu kiekiu, intensyvus;

vidutiniškas – turintis tam tikrų ypatybių nei daug, nei mažai;

žemas – prastas, menkas, nedidelio kiekio, nepasiekiantis įprasto lygio.

(Vertinimo pagrindimas)
Apibendrinamąjį įvertinimą rekomenduojama išreikšti trimis lygiais (aukštas / vidutiniškas / žemas)

2. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu *

2.1. Vaikas geba išsikelti asmeninius tikslus, įgyja naujų gebėjimų bei vertybinių nuostatų.

2.2. Ugdymo procesas planuojamas taip, kad vaikas galėtų pasidžiaugti savo pasiekimais, gebėtų įveikti nesėkmes.

 

 

3. Grįžtamasis ryšys *

3.1. Teikėjas reguliariai planuoja ir vykdo refleksijas su vaiku apie ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą.

3.2. Teikėjas reguliariai aptaria vaiko ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą su tėvais (globėjais / rūpintojais)

 

 

II.        UGDYMO ORGANIZAVIMO SRITIS

4. Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas *

1.   4.1. Mokytojų kvalifikacija atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus.

4.2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąją ir specialiąją (dalykinę ir didaktinę) kompetenciją.

 

 

5. Veiklos prieinamumas

 

5.1. Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla, užtikrinamas jų teritorinis prieinamumas.

5.2. Sudarytos ugdymo galimybės vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinę atskirtį patiriantiems ar rizikos grupės vaikams.

5.3. Taikoma aiški ir lanksti  paslaugų kainodara.

5.4. Reguliariai atnaujinama ir pateikiama išsami informacija apie teikiamas švietimo paslaugas.

 

 

6. Ugdymo programa ir ugdymo planas*

6.1. Ugdymo programa / planas yra nuosekli / -us ir logiška / -as, parengta vadovaujantis teisės aktais.

6.2. Ugdymo programos / planai atnaujinamos / -i ar koreguojamos / -i atsižvelgiant į kintančius poreikius.

6.3. Ugdymo programoje / plane numatytoje veikloje vyrauja aktyvūs (įtraukiantys)  ugdymo metodai.

 

 

7. Personalo vadyba

7.1. Mokytojų kaita vykdoma tiek, kiek būtina užtikrinti ugdymo poreikius.

7.2. Aiški mokytojų pavadavimo, darbuotojų paieškos ir įdarbinimo tvarka ir procedūros.

7.3. Veikia darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo skatinimo sistema, sudaromos sąlygos nuolat ugdyti mokytojų bendrąją kompetenciją.

7.4. Veikia mechanizmai, užtikrinantys personalo patirties perdavimą ir potencialo panaudojimą.

7.5. Įstaigoje darbuotojai jaučiasi gerai, mikroklimatas teigiamas

 

 

8. Bendradarbiavimas ir bendravimas

8.1. NVŠ teikėjai įtraukia bendruomenę, ypač tėvus (globėjus, rūpintojus), į veiklos planavimą.

8.2. NVŠ teikėjas yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais.

8.3. Kartu su bendruomenės nariais nustatomas ugdymo priemonių, edukacinės aplinkos kūrimo poreikis.

8.4. Bendruomenė turi galimybę vertinti ugdymo paslaugų kokybę ir teikti pasiūlymus jai užtikrinti.

 

 

9. Ugdymo individualizavimas *

9.1.  Mokytojas skatina ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant.

9.2.  NVŠ teikėjas turi, vykdo, pritaiko programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

9.3.  Ugdymo procesas yra individualizuotas ir lankstus, esant tam tikroms situacijoms gali vykti ne pagal išankstinį planą, tačiau veiklos dera su planuotu turiniu.

 

 

III.       UGDYMO(SI) APLINKOS SRITIS

10. Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės *

10.1.  Ugdymo erdvės yra saugios.

10.2.  NVŠ teikėjas turi ugdymo programų specifikai pritaikytą aplinką. Jei patalpose vykdomos kelios programos, erdvės lengvai pritaikomos pagal programos specifiką.

10.3.  Ugdymui organizuoti turima reikalinga įranga ir priemonės, kurios atitinka programos turinį ir ugdytinių amžių.

10.4.  Patalpos pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

10.5.  Įrengtos poilsio ir bendravimo zonos.

10.6.  Vaikai patys dalyvauja kuriant ugdymo aplinką.

 

 

11. Psichologinė aplinka *

11.1.  Kuriama ir palaikoma vaiko emocinį ir intelektualinį ugdymą skatinanti aplinka.

11.2.  Vaikų, mokytojų ir vadovų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu.

11.3.  Vaikas turi galimybę rodyti iniciatyvą, jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi bei kitais, gali išreikšti savo nuomonę.

 

 

IV.       LYDERYSTĖS IR VADYBOS SRITIS

12. Vizija, misija, tikslai

12.1.  Teikėjo misija, vizija, filosofija ir tikslai atliepia nacionalinius ir savivaldybės strateginius dokumentus bei teisės aktus, reglamentuojančius NVŠ nuostatas.

12.2.  Darbuotojai žino veiklos tikslus, pripažįsta ir prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą.

 

 

13. Duomenimis grįstas sprendimų priėmimas

13.1.  Tyrimų, anketų, į(si)vertinimo ir kt. duomenys naudojami veikloje, remiantis jais tobulinamos ir kuriamos naujos ugdymo programos, gerinama jų kokybė.

13.2.  Duomenys naudojami tobulinant NVŠ teikėjo strategiją, metinius veiklos ir ugdymo planus.

13.3.  NVŠ teikėjo biudžetas ir materialiniai ištekliai tvarkomi skaidriai ir tikslingai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 

 

 

Pastaba.  *(Žvaigždute) pažymėti rodikliai yra privalomi, kiti – pasirenkami.

___________________


 

Į pradžią