Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-212 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr. T-212

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Sofa Brands“ ir UAB „BSP Industrial Property II“ 2019-03-13 investicijų sutarties Nr. SRN-50(57.5) 8.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Sofa Brands“ 2019-05-21 pranešimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimą Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

Į pradžią