Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-732 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJUI V. VALŪNUI, VYRIAUSIESIEMS SPECIALISTAMS R. ZDANAVIČIUI IR J. MASIONIENEI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

Pakeistas įsakymo pavadinimas:

2020 m. gegužės 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-432 redakcija

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJUI, VYRIAUSIESIEMS SPECIALISTAMS

 

 

2019 m. rugsėjo 12 d. Nr.  DV-732

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 45, 48, 51, 52, 55, 58, 78, 83.2, 90.6, 96, 114, 135, 152, 157, 160, 163, 164, 165 punktais, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 75, 89, 96, 97 ir 98 punktais, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus veiklos nuostatų, patvirtintų savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. DV-24 „Dėl Švietimo ir sporto skyriaus veiklos nuostatų tvirtinimo“, 16 punktą ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo, patvirtinto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. DV-1564 „Dėl Švietimo ir sporto skyriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“, 5.32 papunktį, 

į g a l i o j u:

                      1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Vytuolį Valūną:

                      1.1. skirti 2020 metų dalykų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų centrus Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;

                      1.2. skirti 2020 metų bazinę mokyklą. Ją įregistruoti duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Apie bazinę mokyklą paskelbti savivaldybės viešojo informavimo priemonėse;

                      1.3. tvirtinti valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių sudėtį;

                      1.4. skirti mokyklų direktorius 2020 metų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vyresniaisiais vykdytojais, administratoriais, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijų pirmininkais, Mokyklinio brandos egzamino įvertinimo apeliacinių komisijų pirmininkais;

                      1.5. kelių savivaldybių administracijų direktorių ar jų įgaliotų asmenų sutarimu skirti bendrą dalyko valstybinio brandos egzamino centrą, jeigu egzaminą laiko mažiau kaip 17 kandidatų, kai centre egzaminą laiko kelių savivaldybių mokyklų kandidatai;

                      1.6. derinti valstybinio brandos egzamino centro skyrimą su Nacionalinės švietimo agentūros direktoriumi, jeigu visose Alytaus apskrities savivaldybėse dalyko valstybinį brandos egzaminą laiko mažiau kaip 17 kandidatų;

                      1.7. pakartotinės sesijos metu prireikus skirti mokyklinių brandos egzaminų centrus;

                      1.8. derinti mokyklinių brandos egzaminų vykdymo grupių tvirtinimą, trūkstant vykdytojų, jeigu mokyklinį brandos egzaminą laiko kelių mokyklų kandidatai;

                      1.9. skirti mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo centrus;

                      1.10. sudaryti mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijas, nustatyti mokyklinių brandos egzaminų vertinimo komisijų darbo ir vertinamų darbų saugojimo vietą;

                      1.11. tvirtinti 2020 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo,  brandos egzaminų medžiagos gavimo, saugojimo, išdavimo, perdavimo,  grąžinimo ir valstybinių brandos egzaminų protokolų priėmimo ir perdavimo mokyklų, kurių kandidatai laikė valstybinius brandos egzaminus, direktoriams tvarkos aprašą;

                      1.12. tvirtinti Mokyklinio brandos egzamino įvertinimo komisijos sudėtį bazinėje mokykloje;

                      1.13. paskirti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistus vykdyti brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose;

                      1.14. įpareigoti brandos egzaminų priežiūrą vykdančius asmenis, jeigu jie nustatė, kad buvo pažeisti vokai su brandos egzaminų užduotimis, įtaria, kad kandidatai žino brandos egzaminų užduotis, vykdymo ar vertinimo komisijos pažeidė Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nustatytą tvarką, surašyti padarytų pažeidimų aktą ir įteikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kopijas – tvarką pažeidusio asmens mokyklos vadovui, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, Nacionalinei švietimo agentūrai;

                      1.15. ištirti ir priimti sprendimą, gavus priežiūrą vykdančio asmens ar mokyklos vadovo motyvuotą teikimą kartu su atrinktais kandidatų darbais ar jų fragmentų kopijomis, patvirtintomis parašu, jeigu priežiūrą vykdantis asmuo ar mokyklos vadovas nustatė (įtarė), kad pasirinkti mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbai buvo įvertinti nesilaikant vertinimo instrukcijos, juose padaryta pataisymų, turėjusių įtakos mokinio ar buvusio mokinio pasiekimų patikrinimo rezultatui, kandidato mokyklinio brandos egzamino rezultatui;

                      1.16. įpareigoti už brandos egzaminų organizavimą, vykdymą, vertinimą ir priežiūrą atsakingus asmenis informuoti, jei vyresnysis vykdytojas, administratorius, vykdytojas, vertinimo komisijos pirmininkas, vertintojas ar priežiūrą vykdantis asmuo nustatė, kad vykdymo grupės ar vertinimo komisijos narys pažeidė dalyko brandos egzamino vykdymo ar vertinimo instrukcijas, teikė neleistiną pagalbą kandidatams, surašyti aktą apie nusižengimą ir informuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Nacionalinę švietimo agentūrą ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių;

                      1.17. paskirti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistus vykdyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose;

                      1.18. įpareigoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo priežiūrą vykdančius asmenis, jeigu jie nustatė vokų su pasiekimų patikrinimo užduotimis pažeidimą, įtaria, kad mokiniai ar buvę mokiniai žino užduotis, vykdymo grupė ar vertinimo komisija pažeidė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nustatytą tvarką, surašyti padarytų pažeidimų aktą ir jį įteikti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, kopijas – tvarkos aprašą pažeidusio asmens mokyklos vadovui, Nacionalinei švietimo agentūrai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

                      1.19. ištirti ir priimti sprendimą, gavus priežiūrą vykdančio asmens ir mokyklos, kurioje vykdomas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, vadovo motyvuotą teikimą kartu su atrinktais darbais ar jų fragmentų kopijomis, patvirtintomis parašu, jeigu priežiūrą vykdantis asmuo ir mokyklos vadovas  nustatė (įtarė), kad pasirinkti darbai buvo įvertinti nesilaikant vertinimo instrukcijos, juose padaryta pataisymų, turėjusių įtakos mokinio ar buvusio mokinio pasiekimų patikrinimo rezultatui;

                      1.20. pasirašytinai supažindinti valstybinių brandos egzaminų vyresniuosius vykdytojus su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo reikalavimais ir atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse; užtikrinti, kad vyresnieji vykdytojai gautų leidimus dirbti  su slapta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO (egzamino užduotims), pasirašytų pasižadėjimą saugoti slaptą informaciją, žymimą slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO (egzamino užduotims);

                      2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiuosius specialistus Romualdą Zdanavičių ir Jurgitą Burovą priimti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduotis, brandos egzaminų užduotis ir kitą egzaminų medžiagą, būti atsakingus už jų saugojimą Alytaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, jų išdavimą mokykloms, priėmimą po valstybinių brandos egzaminų ir grąžinimą Nacionalinės švietimo agentūros įgaliotiems asmenims, valstybinių brandos egzaminų centrų aprūpinimą reikiamu kompiuterių, spausdintuvų, mikrofonų, laikmačių, lietuvių kalbos, dvikalbių žodynų skaičiumi ir kitomis dalykų brandos egzaminų vykdymo instrukcijose nurodytomis  priemonėmis.

                      2020 m. gegužės 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-432 redakcija

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią