Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-379 2019-10-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-24 Nr. TŽ-379

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:          

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžetą:

1. 64916,8 tūkst. eurų pajamas (pridedama), iš jų 6076,7 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutį;

2. 64916,8 tūkst. eurų asignavimus programoms finansuoti, paskirstytus pagal asignavimų valdytojus (pridedama) ir lėšų šaltinius (pridedama), iš jų:

2.1. 52800,9 tūkst. eurų išlaidas, iš jų 33085,4 tūkst. eurų darbo užmokesčio fondą;

2.2. 12115,9 tūkst. eurų turtui įsigyti.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-24

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės biudžetas keičiamas atsižvelgiant į 2019-10-21 Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti komisijos posėdžio protokolą Nr. KPPt-420 bei didinamas lėšų rezervas ekstremaliai situacijai dėl gaisro Alytuje suvaldyti ir padariniams likviduoti.

PRIDEDAMA. 2019 m. biudžeto tikslinimų lentelė, 2 lapai.

   

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Angelė Skrodenienė

 

Tel. (8 315) 55 148, +370 620 24324, el. p. angele.skrodeniene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-379 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
TŽ-379 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
TŽ-379 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
TŽ-379 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią