Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-894 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU, JO PERDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU, JO PERDAVIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  DV-894

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 26 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ 3 punktu, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“, 4, 6 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-278 „Dėl sprendimų priėmimo nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtą ir dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimo tvarkos nustatymo“ 1.2.1.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunkčiu, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus „Volungės“ progimnazijos 2019-10-14 raštą Nr. S-216(1.5.) „Dėl turto perdavimo“, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2019-10-07 raštą Nr. S-151 „Dėl turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019-10-08 raštą Nr. KT8-27 „Dėl baldų“, Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2019-10-15 raštą Nr. S-186 „Dėl turto perdavimo“, Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 2019-10-28 prašymą Nr. S-116(1.5) „Dėl turto“, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2019-09-03 raštą Nr. SD-174(1.20) „Dėl nenaudojamos kompiuterinės technikos“ ir Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos 2019-10-23 akte Nr. NN-31-(34.1), 2019-10-23 akte Nr. NN-33-(34.1) pateiktus siūlymus:

1. P r i p a ž į s t u nereikalingu savivaldybei nuosavybės teise priklausantį:

1.1. nereikalingą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 2 050,72 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 2 050,14 Eur, likutinė vertė 0,58 Eur (turtu naudojosi Alytaus miesto savivaldybės administracijos Informacinių ir ryšių technologijų skyrius), pagal 1 priedą;

1.2. nereikalingą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 42 296,34 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 27 887,62 Eur, likutinė vertė 14 408,72 Eur, nereikalingą trumpalaikį turtą, kurio įsigijimo vertė 29 909,83 Eur, ir nereikalingą nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 1 048,69 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 1 048,69 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur, pagal 2 priedą.

2. P e r d u o d u:

2.1. patikėjimo teise VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui 1.1 papunkčiu pripažintą nereikalingu turtą pagal 1 priedą;

2.2. patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai 1.2 papunkčiu pripažintą nereikalingu turtą pagal 3 priedą;

2.3. patikėjimo teise Alytaus lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“ 1.2 papunkčiu pripažintą nereikalingu turtą pagal 4 priedą;

2.4. patikėjimo teise Alytaus „Volungės“ progimnazijai 1.2 papunkčiu pripažintą nereikalingu turtą pagal 5 priedą;

2.5. patikėjimo teise Alytaus lopšeliui-darželiui „Obelėlė“ 1.2 papunkčiu pripažintą nereikalingu turtą pagal 6 priedą;

2.6. patikėjimo teise Alytaus lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“ 1.2 papunkčiu pripažintą nereikalingu turtą pagal 7 priedą.

3. Į p a r e i g o j u Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 2.1–2.6 papunkčiuose nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

 

 

______________


 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. spalio 31 d.

įsakymo Nr. DV-894

1 priedas

 

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, PRIPAŽĮSTAMO NEREIKALINGU,  SĄRAŠAS

 

Ilgalaikis materialusis turtas

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Įsigijimo metai

Inventorinis Nr.

Kiekis

Įsigijimo savikaina, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

Kompiuteris „HP 6300P SFF“ su „W7 Pro“ ir „MS Office 2010 Home&Business LT OEM“ programine įranga ir monitorius „HP CPQ LA2306x“

2012

000080200414

1

1 025,36

1 025,07

0,29

2.

Kompiuteris „HP 6300P SFF“ su „W7 Pro“ ir „MS Office 2010 Home&Business LT OEM“ programine įranga ir monitorius „HP CPQ LA2306x“

2012

00080200416

1

1 025,36

1 025,07

0,29

Iš viso

2

2 050,72

2 050,14

0,58

 

__________________________


 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. spalio 31 d.

įsakymo Nr. DV-894

2 priedas

 

 

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, PRIPAŽĮSTAMO NEREIKALINGU,  SĄRAŠAS

 

I. Ilgalaikis materialusis turtas

 

Pavadinimas

Kortelės Nr.

Inventorinis Nr.

Įsigijimo vertė, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur (2019-09-30)

Likutinė vertė, Eur

1205301 Medicinos įranga

„Bioptron compact“ su stovu 860c

66

02162P38

356,81

356,81

0,00

„Wesco“ trikampis mažas baseinas

88

02166P0008

388,96

388,96

0,00

„Wesco“ trikampis mažas baseinas

87

02166P0009

388,96

388,96

0,00

„Lonoso-expert“ fizioterapijos prietaisas

503

100000

3 702,00

308,50

3 393,50

Magnetas „Pulsar“ su kušete ir solenoidais, 70 cm ir 30 cm

503

100002

7 623,00

635,25

6 987,75

1205401 Kitos mašinos ir įrenginiai

Džiovinimo būgnas

73

02163P027

3 918,56

3 918,56

0,00

„Peg perego“ trynių vežimėlis

75

02163P049

709,57

568,27

141,30

Skalbimo mašina „nf3ll“

80

02163P050

1 401,76

910,46

491,30

Žaidimų aikštelė

84

02164P0011

1 448,10

1 002.94

445,16

Šaldytuvas „cd350-103-00ev00“

85

02165P0071

396,78

235,06

161,72

Elektrinė viryklė

86

02165P0086

1 401,18

1 401,18

0,00

Medinis namukas

91

02166P0010

625,00

157,51

467,49

Žaidimų aikštelė

90

02166P0011

2 400,00

880,06

1 519,94

Medinis namukas

92

02166P0013

625,00

157,51

467,49

Centrifuga

35

2163026

1 839,09

1 839,09

0,00

Skalbimo mašina

36

2163034

1 737,72

1 737,72

0,00

Kopijavimo aparatas „Minolta 163“

38

2163149

773,00

773,00

0,00

Lyginimo presas „kp-521“

39

2163150

4 549,35

4 549,35

0,00

1208101 Baldai 

Biuro baldų komplektas

33

2163021

462,23

462,23

0,00

Spinta

34

2163023

527,11

527,11

0,00

Spintų komplektas

40

2163147

781,97

781,97

0,00

Spintos

44

2165002

309,31

309,31

0,00

1208201 Kompiuterinė įranga

Fotoaparatas

81

02146P0051

434,43

326,13

108,30

Kompiuteris „Dell inspiron“

83

02163P042

809,00

584,23

224,77

Kompiuteris

3

2143039

535,80

535,80

0,00

Kompiuteris

4

2143046

535,80

535,80

0,00

Kompiuteris (kompl.)

1

2143047

839,90

839,90

0,00

Kompiuteris (kompl.)

2

2143049

1 002,37

1 002,37

0,00

Kompiuteris „Magnum“

10

2143050

461,53

461,53

0,00

Kompiuteris „Magnum“

9

2143051

461,53

461,53

0,00

Kompiuteris „Magnum“

8

2143052

461,53

461,53

0,00

Kompiuteris „Magnum“

5

2143054

388,99

388,99

0,00

Iš viso

42 296,34

27 887,62

14 408,72

 

II. Trumpalaikis materialusis turtas

 

Nr.

Pavadinimas

Įsigijimo data

Kiekis, vnt.

Vieneto kaina, Eur

Suma, Eur

1

Akumuliatorinis suktuvas „PSR12V“

2016-01-01

1

134,99

134,99

2

Apskardinti stalai

2010-01-01

4

113,515

454,06

3

Apskardinti stalai

2010-01-01

3

86,887

260,66

4

Atsiurbiklis

2015-01-01

1

237,49

237,49

5

Baseinas

2016-01-01

1

115,85

115,85

6

Buitiniai šaldytuvai

1999-01-01

1

57,92

57,92

7

Bulvių skutimo mašina

1996-01-01

1

43,44

43,44

8

Bulvių tarkavimo mašinėlė

2002-01-01

1

31,32

31,32

9

Daugiafunkcis įrenginys

2006-01-01

1

179,94

179,94

10

Dėklas fotoaparatui

2015-01-01

1

17,99

17,99

11

Diktofonas

2010-01-01

1

86,60

86,60

12

Dokumentų naikintuvas

2015-01-01

1

152,00

152,00

13

Dubuo, metalinis

2011-01-01

16

4,2075

67,32

14

Dulkių siurbliai

2009-01-01

2

80,32

160,64

15

DVD grotuvas „Panasonic“

2013-01-01

1

72,12

72,12

16

Dviračių stovas

2010-01-01

1

225,9

225,90

17

Elektrinis smūginis grąžtas

2016-01-01

1

129,47

129,47

18

Gervės

2006-01-01

3

101,367

304,10

19

Gesintuvai

2005-01-01

8

24,17

193,36

20

Imtuvas

2014-01-01

1

144,52

144,52

21

Inhaliatorius „OMNRON C801KD“

2018-12-04

1

52,99

52,99

22

Kanceliarinė spinta

2010-01-01

1

253,71

253,71

23

Kanceliarinė spinta

2012-01-01

1

133,23

133,23

24

Kanceliarinė spinta

2014-01-01

1

198,39

198,39

25

Kanceliarinė spinta

2014-01-01

1

126,6

126,60

26

Karutis

2010-01-01

1

50,9

50,90

27

Katilas „Electrolux“

1994-01-01

1

57,92

57,92

28

Kėdės, minkštos

2007-01-01

20

29,673

593,46

29

Kėdutė, automobilinė

2013-01-01

6

41,368

248,21

30

Kepimo skardos

2012-01-01

4

14,935

59,74

31

Keptuvė, nerūdijančio plieno

2010-01-01

1

14,48

14,48

32

Kilimai

2002-01-01

2

110,615

221,23

33

Kombainas, virtuvinis

2010-01-01

1

119,38

119,38

34

Komoda

2004-01-01

16

111,50375

1 784,06

35

Komoda

2012-01-01

1

217,21

217,21

36

Kompiuterinis stalas

2014-01-01

1

110,86

110,86

37

Konteineriai šiukšlėms

2003-01-01

2

34,175

68,35

38

Kraujo spaudimo aparatas

2015-01-01

2

74,2

148,40

39

Krūmapjovė

2014-01-01

1

281,8

281,80

40

Laipiojimo kvadratas

2015-01-01

1

43,44

43,44

41

Langų valytuvas

2017-01-01

1

380

380,00

42

Lovytės, vaikiškos

2007-01-01

12

51,446

617,35

43

Magnetola „Sensor“

1999-01-01

3

43,447

130,34

44

Masažo kamuolys

2007-01-01

1

24,76

24,76

45

Masažo pagalvėlės

2005-01-01

5

7,724

38,62

46

Med. apžiūros stalas su čiužiniu

2012-01-01

2

302,84

605,68

47

Mėsmalė

2015-01-01

2

118,055

236,11

48

Mikrobangų krosnelės

2007-01-01

5

70,216

351,08

49

Mikseris

2007-01-01

2

38,405

76,81

50

Minkštas baldų komplektas

2012-01-01

2

332

664,00

51

Muzikinis centras „LG-240L“

2002-01-01

1

130,33

130,33

52

Nepertrauk. mait. el. šaltinis

2014-01-01

1

87,57

87,57

53

Nykštukas-kopėtėlės

2016-01-01

1

101,37

101,37

54

Oro drėkintuvas

2017-01-01

1

33,24

33,24

55

Oro kompresorius

2015-01-01

1

162,19

162,19

57

Plakiklis smulkintuvas

2011-01-01

3

47,157

141,47

58

Plaukų kirpimo mašinėlė

2015-01-01

1

58,07

58,07

59

Plytelė, dujinė

2009-01-01

1

75,44

75,44

60

Posėdžių stalas

2008-01-01

1

136,31

136,31

61

Priestalis

2005-01-01

2

40,52

81,04

62

Puodai, metaliniai

2010-01-01

20

24,455

489,10

63

Puodas, nerūdijančio plieno

2010-01-01

1

14,48

14,48