Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-375 2019-11-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO

 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr.  T-375

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d.  įsakymu Nr. ISAK-1801 „Dėl Mokinio
 pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. lapkričio 28 d.

sprendimu Nr.  T-375

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinio pažymėjimo užsakymo, apskaitos, pildymo, išdavimo mokiniams ir naudojimo tvarką.

2. Aprašu siekiama užtikrinti, kad Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – mokyklos) mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, būtų išduodami asmeniniai pažymėjimai, atitinkantys jų apskaitos, pildymo, išdavimo ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) reikalavimus. Taip pat siekiama, kad pažymėjimai būtų naudojami laikantis bendrų apraše nustatytų reikalavimų.

3. Pažymėjimas galioja iki jame nurodytų galiojimo metų rugpjūčio 31 d.

4. Pažymėjimas – mokinio indentifikavimo dokumentas, atvaizduotas ant elektroninio bilieto kortelės, kuri pritaikyta atsiskaityti Alytaus viešajame transporte ir kitur pagal galiojančius teisės aktus. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo forma (pridedama).

5. Personalizavimas – išorinės informacijos užpildymas (atspausdinimas) ant kortelės. Atspausdinti duomenys leidžia nustatyti kortelės savininką.

 

II SKYRIUS

PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA IR APSKAITA

 

6. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos yra personalizavimo ir pažymėjimo išdavimo mokiniams organizatorės ir mokinių centrinės duomenų informacinės sistemos (toliau – IS) valdytojos. Pažymėjimams skirtą duomenų įkėlimą į IS atlieka mokyklos ir perduoda Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktam paslaugų teikėjui (toliau – teikėjas). Pagal šiuos duomenis teikėjas organizuoja pažymėjimų gamybą.

7. Mokykla, pageidaujanti praplėsti pažymėjimo funkcijas, prijungiant ar integruojant kitas sistemas, teikia prašymą teikėjui, kuris analizuoja pageidaujamo funkcionalumo diegimo technines galimybes ir pateikia su tuo susijusias išvadas.

8. Pažymėjimo gamybos išlaidas apmoka jį gaunantis asmuo arba asmens tėvai / globėjai.

9. Pažymėjimai perduodami mokyklai pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

10. Mokyklos, norinčios įsigyti pažymėjimą, paraiškas dėl pažymėjimo užsakymo teikia teikėjui.

11. Visose perdavimo pakopose pažymėjimų blankai įrašomi į apskaitą Mokinio pažymėjimų apskaitos žurnale (toliau – žurnalas).

12. Pažymėjimų apskaita tvarkoma vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118. Sugadinti, neišduoti pažymėjimai įrašomi į Atrinktų dokumentų naikinimo aktą teisės aktų nustatyta tvarka. Patvirtinus aktą, sugadinti pažymėjimai turi būti sunaikinti taip, kad juose informacija nebūtų atpažįstama.

13. Mokyklos žurnalus saugo vadovaudamosi Bendrojo ugdymo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83.

 

III SKYRIUS

PAŽYMĖJIMO PILDYMAS, IŠDAVIMAS MOKINIAMS, NAUDOJIMAS IR KEITIMAS

 

14. Informacija apsikeičiama ir pažymėjimas užsakomas šia tvarka:

14.1. informaciją iš mokinių (nuotrauką, vardą, pavardę, gimimo metus ir t. t.) surenka mokykla. Mokykla yra mokinių asmens duomenų tvarkytoja pagal BDAR;

14.2. mokyklos surinktus duomenis (nuotrauką, vardą, pavardę ir t. t.) pateikia teikėjui nurodytu formatu ir suteikia leidimą duomenis naudoti pažymėjimų gamybai;

14.3. teikėjas mokinių asmens duomenis naudoja tik pažymėjimų gamybai, jie nėra saugomi ilgesnį negu gamybos laikotarpį ir yra sunaikinami tai atlikus;

14.4. teikėjas pažymėjimus pagamina per 10 darbo dienų nuo užsakymo dienos. Pirmasis pažymėjimų gamybos užsakymas naujai atėjusiems Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 1-os, 5-tos, 9-tos klasės mokiniams atliekamas per vieną mėnesį nuo jų užsakymo dienos.

15. Pagamintus, tačiau neišduotus pažymėjimus saugo ta mokykla, kuri turėjo juos išduoti mokiniams, kol pažymėjimai nėra įrašomi į atrinktų dokumentų naikinimo aktą.

16. Mokinio pažymėjimas išduodamas visiems Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams mokinio mokymosi mokykloje laikotarpiui:

16.1. bendrojo ugdymo mokyklų:

16.1.1. pirmos, penktos ir gimnazijos pirmos klasės – ketveriems mokslo metams;

16.1.2. antros, šeštos ir gimnazijos antros klasės – trejiems mokslo metams;

16.1.3. trečios, septintos, devintos ir gimnazijos trečios klasės – dvejiems mokslo metams;

16.1.4. ketvirtos, aštuntos, dešimtos ir gimnazijos ketvirtos klasės – vieneriems mokslo metams;

16.1.5. priešmokyklinio ugdymo grupių – penkeriems metams (mokiniams, kurie tęs mokymąsi toje pačioje mokykloje) arba vieneriems metams (mokiniams, kurie tęs mokymąsi kitoje mokykloje).

17. Tais atvejais, kai pažymėjimo negali atsiimti pats mokinys, jį pateikus prašymą žodžiu paima vienas iš mokinio tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų.

18. Pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui, pažymėjimas tampa negaliojantis. Mokiniai neprivalo jo grąžinti pažymėjimą išdavusiai mokyklai.

19. Pažymėjimo keitimo atveju nurodoma jo keitimo priežastis tam, kad sistemoje keičiamas pažymėjimas būtų išjungtas. Pažymėjimas keičiamas nauju:

19.1. grąžinus seną, jei:

19.1.1. mokinys pakeičia vardą, pavardę;

19.1.2. mokinys pakeičia savivaldybės mokyklą;

19.1.3. tapo netinkamas naudoti;

19.1.4. jame yra netikslių įrašų;

19.2. jį praradus.

20. Grąžinti pažymėjimai saugomi mokykloje ir sunaikinami, dalyvaujant mokyklos vadovo sudarytai komisijai, surašius sunaikinimo aktą.

21. Mokiniui sugadinus, pametus ar kitaip praradus pažymėjimą, naujas pažymėjimas išduodamas tokia tvarka:

21.1. mokinys ar mokinio tėvai (įtėviai) praneša mokyklai apie sugadintą, pamestą ar kitaip prarastą pažymėjimą;

21.2. mokykla mokiniui išduoda laikiną pažymėjimą ir pateikia naujo pažymėjimo užsakymą teikėjui;

21.3. mokinys ar mokinio tėvai (įtėviai) už naujai pagamintą pažymėjimą sumoka teikėjui pagal kasos kvitą ir atsiima teikėjo nurodytu adresu.

22. Neteko galios.

2020 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-32 redakcija

 

23. Keičiant pažymėjimą į naują dėl 19, 21 punktuose nurodytų priežasčių, mokykla perduoda informaciją, nurodytą 14.1 punkte teikėjui.

24. Teikėjas nemokamai keičia pažymėjimus dėl šių priežasčių:

24.1. kortelės išorė brokuota;

24.2. kortelė neveikia be jokio fizinio įsikišimo.

25. Pažymėjimą perduoti ar naudoti kitiems asmenims draudžiama.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Mokykla skiria atsakingus darbuotojus, kurie tvarko pažymėjimo apskaitą ir išdavimą. Atsakingi darbuotojai, pažeidę aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Už neteisėtą pažymėjimo išdavimą atsakingi darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

 


Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų

elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo

tvarkos aprašo

priedas

 

Į pradžią