Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-400 2019-12-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr.  T-400

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. X-1225 „Dėl šalies ūkio konkurencingumo sėkmės rodiklių bei žinių ir inovacijų infrastruktūros valstybei svarbių ekonominių projektų patvirtinimo“ 2 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsniu, 14 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 7 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.545 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2013 m. gruodžio 18d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 1407/2013 „Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“, 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 651/2014 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Investavimo Alytaus pramonės parke tvarkos aprašą (pridedama).

1.2. Alytaus pramonės parko investicijų sutarties formą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimą Nr. T-7 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos teikimo investuotojams, besikuriantiems Alytaus pramonės parke, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimą Nr. T-127 „Dėl investicijų skatinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 18 d.

sprendimu Nr. T-400

 

INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Investavimo Alytaus pramonės parke tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja subjektų, kurie turi teisę išsinuomoti Alytaus pramonės parko žemės sklypą (-us) ir nori investuoti jame (juose) (toliau – investuotojai), atrankos kriterijus, žemės sklypų nuomos Alytaus pramonės parke, investicijų sutarčių sudarymo, atnaujinimo, pratęsimo tvarką, sudarytų sutarčių vykdymo kontrolės reikalavimus, paraiškų pateikimo ir vertinimo tvarką, teikiamas lengvatas.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Pramonės parkas  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentuose numatyta teritorija, skirta daugiau kaip vienam investicijų projektui įgyvendinti, kurioje už pramonės parko veiklos organizavimą atsakingas pramonės parko operatorius.

2.2. Žemės sutvarkymo darbai – Alytaus pramonės parke esančio žemės sklypo sutvarkymo darbai: žemės sklype esančių medžių, krūmų, jų šaknų šalinimo ir išvežimo, žemės sklype esančių durpių iškasimo, papildomo grunto atvežimo ir žemės paviršiaus sutankinimo, žemės sklypo sausinimo darbai.

3. Alytaus pramonės parko žemės sklypas (-ai) (toliau – žemės sklypas) išnuomojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir aprašu.

4. Žemės sklypą Alytaus pramonės parke išsinuomoti ir investuoti jame turi teisę Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pasirašo investicijų sutartį su Alytaus miesto savivaldybe (toliau – savivaldybė).

5. Prioritetinės veiklos rūšys. Alytaus pramonės parke teikiama pirmenybė inžinerinei ir maisto pramonei.

 

II SKYRIUS

INVESTUOTOJŲ ATRANKA IR VERTINIMAS

 

6. Pareiškėjai, pageidaujantys ir pagal aprašą turintys teisę išsinuomoti žemės sklypus, savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

6.1. prašymą išnuomoti žemės sklypą (-us), kuriame (-iuose) turi būti nurodytas pageidaujamas žemės sklypo (-ų) nuomos terminas ir tikslai, dėl kurių prašoma ne aukciono būdu išnuomoti žemės sklypą (-us), trumpas planuojamos vykdyti žemės sklype (-uose) veiklos aprašymas;

6.2. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba juridinio asmens registravimo dokumento kopiją;

6.3. investicijų finansavimo dydį patvirtinančius dokumentus, kaip projekto įgyvendinimo garantiją (per 2 mėn. po Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo pritarti investicijų sutarties pasirašymui).

7. Vertinimo/atrankos kriterijai:

7.1. investicijų dydis – ne mažiau kaip 500 000 eurų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą  (ne mažiau kaip 5 000 eurų į vieną arą);

7.2. naujos darbo vietos (naujai įmonei) arba darbo vietų pokytis (mieste jau veikiančiai įmonei) – ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą (įsipareigotų ir sukurtų darbo vietų skaičius turi būti išlaikytas, kol taikomos žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos);

7.3. vidutinis darbo užmokestis – ne mažesnis nei atitinkamo sektoriaus Lietuvos Respublikos vidurkis;

7.4. tiesioginės užsienio investicijos;

7.5. prioritetinės veiklos rūšys;

7.6. veiklos pradžia – ne vėliau nei per 36 mėn. nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos.

8. Vertinimas komisijoje. Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialistai pagal investuotojo poreikį pateikia konkretų pasiūlymą išsinuomoti žemės sklypą (-us). Investuotojas pateikia prašymą išnuomoti atitinkamą žemės sklypą (-us) Alytaus pramonės parke. Prašyme turi būti pateikta informacija apie įmonės/fizinio asmens planuojamą vykdyti veiklą, planuojamas investicijas ir kiek planuojama sukurti naujų darbo vietų numatytame žemės sklype (-uose). Jeigu investuotojas atitinka bent 3 iš 6 vertinimo/atrankos kriterijus, jo prašymas pateikiamas vertinti Ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Atsižvelgiant į Ekonominės plėtros programos komisijos pastabas rengiami tarybos sprendimai ir investicijų bei žemės nuomos sutarties projektai teikiami svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

2020 m. balandžio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-90 redakcija

 

III SKYRIUS

INVESTICIJŲ, ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS, PRATĘSIMAS AR NUTRAUKIMAS

 

9. Investicijų sutarčių sudarymas. Investicijų sutartis turi būti pasirašyta per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos sprendimo dėl pritarimo investicijų ir žemės nuomos sutartims priėmimo dienos, investuotojui pateikus investicijų finansavimo dydį patvirtinančius dokumentus. Jei per šį terminą investuotojas nepateikia projekto finansavimą patvirtinančių dokumentų ir investicijų sutartis nepasirašoma dėl asmens, pateikusio paraišką, kaltės, žemės sklypas jam neišnuomojamas.

10. Žemės sklypo (-ų) sutarčių sudarymas. Žemės nuomos sutartis gali būti pasirašoma (išskyrus tuos atvejus, kai sutartis pasirašoma su Nacionaline žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos) tik pasirašius investicijų sutartį, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos.

11. Investicijų sutarties įsigaliojimas. Investicijų sutartis įsigalioja tik įsigaliojus žemės nuomos sutarčiai joje numatytomis sąlygomis.

12. Žemės nuomos sutarčių pratęsimas. Žemės sklypo nuomininkas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki žemės nuomos sutartyje nustatyto nuomos termino pabaigos gali pateikti savivaldybės administracijos direktoriui prašymą pratęsti žemės sklypo nuomos terminą. Prašyme turi būti nurodytos konkrečios priežastys, dėl kurių prašoma pratęsti atitinkamą terminą. Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į pateiktą prašymą, rengia savivaldybės tarybos sprendimo dėl žemės nuomos sutarties termino pratęsimo projektą, kurį teisės aktuose nustatyta tvarka teikia svarstyti savivaldybės tarybai.

13. Sprendimas dėl žemės sklypo (-ų) nuomos termino pratęsimo. Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą pratęsti žemės sklypo nuomos terminą, jeigu nuomininkas tvarkingai vykdė žemės nuomos ir investicijų sutartimis prisiimtus įsipareigojimus. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pratęsti žemės nuomos terminą, sutarties šalių rašytiniu susitarimu, kuris įforminamas kaip pagrindinės žemės sklypo nuomos sutarties priedas, pakeičiama žemės nuomos sutartis.

14. Sprendimas dėl žemės sklypo (-ų) nuomos ir investicijų sutarčių nutraukimo. Žemės nuomos ir investicijų sutartys nutraukiamos ar pasibaigia jų galiojimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir sutartyse nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

INFRASTRUKTŪROS PARUOŠIMAS IR PATIRTŲ ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) SUTVARKYMO DARBŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

15. Infrastruktūros paruošimas. Alytaus miesto savivaldybė užtikrina bendros inžinerinės infrastruktūros įrengimą Alytaus pramonės parko teritorijoje iki žemės sklypų ribos.

16. Patirtų išlaidų žemės sklypo (-ų) sutvarkymo darbams kompensavimas:

16.1. investuotojų prašymai kompensuoti patirtas žemės sklypo sutvarkymo darbų išlaidas (toliau – prašymas, -ai) teikiami svarstyti Ekonominės plėtros programos komisijai;

16.2. kompensacija investuotojui gali būti skirta, jei per trejus (investuotojo naudojamus mokestinius) metus jam ir su juo susijusiems verslo subjektams suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą, neviršys de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio. Bendra de minimis valstybės pagalbos suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms kelių transporto sektoriaus veiklą);

16.3. investuotojas yra atlikęs žemės sklypo sutvarkymo darbus, už kuriuos prašo kompensacijos, visiškai už juos atsiskaitęs ir turi tai pagrindžiančius dokumentus;

16.4. kompensacijos suma negali būti didesnė nei 5 proc. investicijų sutartyje investuotojo įsipareigotos investuoti sumos, neviršijant de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio;

16.5. išlaidos gali būti kompensuotos tik pasiekus 50 proc. investicijų sutartyje investuotojo įsipareigotų padaryti investicijų sumos;

16.6. išlaidos gali būti kompensuotos tik įsipareigojus įvykdyti 7.1. ir 7.2. vertinimo/atrankos kriterijus;

16.7. kompensacija negali būti didesnė nei 75 proc. patirtų ir nustatytų tinkamų kompensuoti žemės sklypo sutvarkymo darbų išlaidų, o išlaidos patirtos ne seniau nei 24 mėnesių nuo prašymo skirti kompensaciją pateikimo;

16.8. teikdamas prašymą investuotojas turi būti atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu, valstybės ir savivaldybės biudžetais, Valstybine mokesčių inspekcija.

17. Kompensacija nesuteikiama:

17.1. jeigu pradėtos investicijų sutarties nutraukimo procedūros ar investuotojas vėluoja vykdyti investicijų sutartyje sulygtus įsipareigojimus;

17.2. investuotojams, kurių prašymai nebuvo svarstyti Ekonominės plėtros programos komisijoje;

17.3. investuotojams, kurie turi įsiskolinimų valstybės, savivaldybės biudžetams, fondams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai;

17.4. bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems juridiniams asmenims.

18. Prašymų skirti kompensaciją žemės sutvarkymo darbams teikimo tvarka:

18.1. investuotojai, norintys gauti kompensaciją, Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikia:

18.2. prašymą skirti kompensaciją (laisva forma);

18.3. visus dokumentus, patvirtinančius investuotojo patirtas ir apmokėtas išlaidas (pvz., sąskaitą faktūrą, užbaigtų darbų aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, banko pervedimų ar išrašų kopijas, sutartį su paslaugų (darbų) teikėju ir apmokėjimo pagal šią sutartį dokumentus, juridinę galią turinčių dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas arba kompensuojamas sąnaudas, kopijas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo;

18.4. užpildytą nustatytos formos de minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantį klausimyną (forma patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“);

18.5. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, pagal administracijos direktoriaus patvirtintą Strateginio veiklos plano programų koordinatorių sąrašą koordinuojantis programos lėšų naudojimą (toliau – koordinatorius), patikrina investuotojo pateiktus prašymus skirti lėšų, ar pateikti dokumentai atitinka tvarkos aprašo reikalavimus, ir pateikia prašymus skirti kompensaciją svarstyti Ekonominės plėtros programos komisijai (toliau - komisija);

18.6. prašymai skirti kompensaciją ir jų priedai priimami savivaldybės administracijos priimamajame arba pateikiami elektroniniu paštu info@alytus.lt;

18.7. prašymus skirti kompensaciją vertina komisija  vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-103 patvirtintais komisijos nuostatais;

18.8. komisija, į vertinusi kiekvieną prašymą skirti kompensaciją, savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymą dėl lėšų skyrimo;

18.9. tinkamomis kompensuoti išlaidos pripažįstamos tik tos, kurios neviršija normatyvinių įkainių, apskaičiuotų pagal „Sistela“ programą;

18.10. prireikus investuotojas pateikia kitus koordinatoriaus ar komisijos prašomus dokumentus ar informaciją;

18.11. savivaldybės taryba, atsižvelgdama į komisijos siūlymus, priima sprendimą dėl kompensavimo;

18.12. finansavimas skiriamas sudarant dvišalę – lėšų gavėjo ir administracijos direktoriaus – išlaidų kompensavimo sutartį;

18.13. finansuojama pagal metiniame savivaldybės biudžete faktiškai numatytas lėšas,  skirtas Ekonominės plėtros programai.

19. Finansavimas, atskaitomybė ir priežiūra:

19.1. su investuotojais, kuriems skirtos programos lėšos, pasirašoma išlaidų kompensavimo sutartis. Joje nurodoma, už kokias išlaidas skirta kompensacija, investuotojo įsipareigojimai;

19.2. lėšų gavėjas per 2 mėnesius nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti išlaidų kompensavimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas;

19.3. Buhalterinės apskaitos skyrius, pasirašius išlaidų kompensavimo sutartį, per 60 kalendorinių dienų lėšas perveda į nurodytą banko sąskaitą;

19.4. išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei jos yra apmokėtos per finansų institucijas;

19.5. lėšų gavėjo ir Alytaus miesto savivaldybės tarpusavio įsipareigojimai ir atsakomybė nustatoma išlaidų kompensavimo sutartyje;

19.6. lėšų gavėjas privalo grąžinti lėšas, jei neįvykdo bent vienos sąlygos: jei investicijų sutartis nutraukiama, investuotojas nevykdo investicijų sutartyje sulygtų įsipareigojimų, per 12 mėnesių nuo statinio įregistravimo dienos nesukuria 10 naujų darbo vietų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą ir/ar nepasiektas investicijų dydis bent 500 000 eurų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą  (ne mažiau kaip 5 000 eurų į vieną arą). Grąžinama suma turi būti perskaičiuota įvertinus infliaciją;

19.7. komisijai pateikti išlaidoms kompensuoti skirti dokumentai ar jų kopijos investuotojams negrąžinami; 

 

V SKYRIUS

SUTARČIŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR SANKCIJOS

 

20. Kontrolė. Alytaus miesto savivaldybės administracija kontroliuoja, kaip vykdomi žemės nuomos ir investicijų sutartyse nurodyti įsipareigojimai. Nustačius pažeidimus, reikalauja juos pašalinti arba inicijuoja sutarčių nutraukimą.

21. Sankcijos. Investuotojui pažeidus nors vieną investicijų sutarties 3 skyriaus „Šalių teisės ir įsipareigojimai“ punktą, Alytaus miesto savivaldybė pasilieka teisę vienašališkai nutraukti investicijų sutartį, apie sutarties nutraukimą įspėjusi investuotoją prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu investuotojas po savivaldybės rašytinio įspėjimo per nustatytą terminą neištaiso sutartinių įsipareigojimų pažeidimų.

22. Žemės nuomos sutarčių nutraukimas. Pasibaigus žemės nuomos sutarties galiojimui ir tais atvejais, kai žemės nuomos sutartis yra nutraukiama dėl nuomininko kaltės (nevykdant įsipareigojimų pagal žemės nuomos sutartį arba investicijų sutartį, nutraukus investicijų sutartį), nuomininko sumokėtas nuomos mokestis ar kiti atlikti mokėjimai nuomotojui pagal sudarytas sutartis nėra grąžinami, ir nuomininkas privalo sumokėti jam priskaičiuotus žemės nuomos mokesčius ir savo sąskaita per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 6 (šešis) mėnesius po žemės nuomos sutarties nutraukimo nugriauti, išmontuoti ir (arba) kitaip pašalinti visus išnuomotame žemės sklype esančius ir nuomininkui priklausančius pastatus, statinius, įrenginius ar daiktus ir sutvarkyti išnuomotą žemės sklypą taip, kad jo būklė kaip įmanoma labiau atitiktų išnuomoto žemės sklypo būklę, buvusią žemės nuomos sutarties sudarymo dieną, arba atlyginti savivaldybės patirtas išlaidas už žemės sklypo sutvarkymą, jeigu žemės sklypo nuomininkas jo nesutvarko, kaip nurodyta žemės nuomos sutartyje. Nuomininkas po žemės nuomos sutarties nutraukimo nugriovęs, išmontavęs ir (arba) kitaip pašalinęs visus išnuomotame žemės sklype esančius ir nuomininkui priklausančius pastatus, statinius, įrenginius ar daiktus ir sutvarkęs išnuomotą žemės sklypą išregistruoja pastaruosius objektus iš VĮ Registrų centro.      

 

VI SKYRIUS

PRAMONĖS PARKE TAIKOMOS LENGVATOS IR SĄLYGOS

 

23. Taikomos lengvatos. Įmonės, per sutartyje numatytą laikotarpį investavusios į naujo objekto statybą ir įrengimą, į kurį kapitalo investicijos pasiekė ne mažiau kaip 500 000 eurų sumą į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą (ne mažiau kaip 5 000 eurų į vieną arą), sukūrusios naujas darbo vietas (ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą) ir pradėjusios veiklą, 7 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, atleidžiamos nuo to žemės sklypo, į kurį investuota, žemės nuomos mokesčio ir nuo naujai sukurto nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo, o kitus 3 mokestinius laikotarpius šie mokesčiai bus sumažinti 50 procentų.

24. Lengvatos suteikiamos, jei:

24.1. investuotojai, norintys gauti lengvatas, Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikia užpildytą nustatytos formos de minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantį klausimyną (forma patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo);

24.2. per trejus (investuotojo naudojamus mokestinius) metus jam ir su juo susijusiems verslo subjektams suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą, neviršys de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio. Bendra de minimis valstybės pagalbos suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą kelių transporto sektoriuje);

24.3. įmonė pateikia dokumentus, patvirtinančius reikalaujamą kapitalo investicijos viename hektare (viename are) dydį.

25. Per numatytą laikotarpį neįvykdžius investicijų sutartyje numatytų įsipareigojimų, žemės nuomos mokesčio lengvata panaikinama ir įmonė per 3 mėnesius privalo sumokėti visą žemės nuomos praėjusio laikotarpio mokestį.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Iki aprašo įsigaliojimo dienos pasirašytos žemės nuomos ir investicijų sutartys nekeičiamos, išskyrus pačiose sutartyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus, ir vykdomos pagal jose nurodytas nuostatas ir šalių tarpusavio įsipareigojimus.

27. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, programos koordinatorius turi teisę tikrinti, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos.

 

 __________________

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 18 d.

sprendimu Nr. T-400

 

(Alytaus pramonės parko investicijų sutarties forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR (LIETUVOS AR UŽSIENIO FIZINIO AR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS) INVESTICIJŲ SUTARTIS

_______________ d. Nr. ____________________

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos (sprendimo data) sprendimu Nr. (sprendimo numeris) „Dėl (visas sprendimo pavadinimas)“ suteiktus įgaliojimus ir (Lietuvos ar užsienio fizinio ar juridinio asmens pavadinimas), kodas (nurodyti kodą), buveinė (adresas) (toliau – investuotojas), atstovaujamas (vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (nurodyti atstovavimo pagrindą, dokumento numerį ir datą), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, sudarė šią investicijų sutartį (toliau – sutartis).

Savivaldybė pritaria, kad investuotojas darytų investicijas Alytaus pramonės parke, ir yra pasiruošusi išnuomoti žemės sklypą (-us) ir taikyti skatinimo priemones investuotojui pagal šios sutarties sąlygas bei galiojančių įstatymų nuostatas.

 

I SKYRIUS

SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ AIŠKINIMAS

 

1. Sutartyje vartojamos šios sąvokos:

1.1. Investicijos – visos pagal sutartį investuotojo atliekamos investicijos į žemės sklypą, kurios gali būti atliekamos bet kokia forma, tai yra statant pastatus ir kitus statinius, įrengiant įrenginius ir jiems reikalingą infrastruktūrą, įrengiant darbo vietas ir pan.

1.2. Žemės sklypas – Alytaus mieste pramonės parke (konkretus adresas (-ai)) esantis (žemės sklypo (-ų) plotas) žemės sklypas, kuris yra tinkamas  investuotojo veiklai ir yra pagrįstai priimtinas investuotojui.

1.3. Žemės nuomos sutartis – Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) ir investuotojo (žemės nuomos sutartį gali pasirašyti Nacionalinės žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir investuotojas) pasirašyta Alytaus pramonės parko valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis su visais priedais ir vėlesniais jos pakeitimais.

2. Šioje sutartyje, jei kontekstas nereikalauja kitaip, nuoroda į skyrių ar punktą laikoma nuoroda į šios sutarties skyrių ar punktą.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS IR TIKSLAS

 

3. Sutarties dalykas – investicijos į Alytaus pramonės parko valstybinės žemės sklypą (nurodyti, kokių konkrečiai objektų statyba planuojama, kokios paskirties, kokiai veiklai vykdyti).

4.  Sutarties tikslas – nustatyti šalių įsipareigojimus, kuriuos įgyvendinus, investicijos į žemės sklypą Alytaus pramonės parke būtų atliktos sutartyje numatytu mastu  ir terminais. 

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR  ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5. Investuotojas įsipareigoja:

5.1. per 36 mėnesius nuo  sutarties sudarymo investuoti ne mažiau kaip (nurodyti konkretų investicijų dydį, bet ne mažiau kaip 500 000 Eur į vieną išnuomoto sklypo hektarą, 5 000 Eur  į vieną arą) Eur į (žemės sklypo (-ų) plotas) ha žemės sklypą; 

5.2. pradėti gamybos veiklą ir sukurti (nurodyti konkretų darbo vietų skaičių, bet ne mažiau kaip 10 darbo vietų į vieną išnuomoto sklypo hektarą) darbo vietų;

5.3. per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos gauti dokumentą, leidžiantį statyti naują (-us) statinį (-ius) žemės sklype (nurodyti konkretų adresą), Alytuje.

5.4. per 6 mėnesius nuo statybos leidimo išdavimo dienos pradėti statybas žemės sklype ir įvykdyti ne mažiau kaip 30 procentų statybos darbų, pateikdamas savivaldybei tai įrodančius dokumentus;

5.5. ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su investicijomis, nurodytus 5.1–5.2 papunkčiuose;

5.6. kiekvienais metais po sutarties įsigaliojimo dienos iki rugsėjo 1 d. teikti savivaldybei dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį (jeigu sutartis pasirašyta anksčiau nei prieš 12 mėnesių, pirmaisiais metais ataskaita neteikiama);

5.7. praėjus 36 mėnesiams nuo sutarties įsigaliojimo dienos, per 1 mėnesį pateikti savivaldybei dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų skaičių (pateikti ilgalaikio turto įregistravimą ir įdarbintų darbuotojų skaičių patvirtinančius dokumentus). Savivaldybė gali tikrinti duomenis viešai prieinamose  duomenų bazėse  (www.sodra.lt); 

5.8. savivaldybei raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą pateikti dokumentus, patvirtinančius investuotojo vykdomus veiksmus, padarytų investicijų dydį, sukurtų darbo vietų skaičių ir kitą informaciją, kuri reikalinga tinkamam sutarties vykdymui kontroliuoti;

5.9. sudaryti sąlygas savivaldybės administracijos darbuotojams susipažinti su pagal sutartį investuotojo vykdoma veikla išsinuomotame Alytaus pramonės parko žemės sklype;

5.10. savivaldybei nustačius pažeidimų, pašalinti juos per nustatytą terminą, sumokėti žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčius kiekvienais metais už praėjusius metus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, jeigu  neįrodo, kad vykdo sutartinius įsipareigojimus;

5.11. statydamas statinius ir kitą reikalingą infrastuktūrą, laikytis reikalavimų, kurie nustatyti ir žemės nuomos sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.12. užtikrinti, kad vykdoma veikla visais atžvilgiais atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentavimą. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka investuotojui;

5.13. savo sąskaita visą sutarties galiojimo terminą organizuoti nuomininko infrastruktūros ir joje esančio nuomininko turto apsaugą ir tinkamą priežiūrą;

5.14. užtikrinti, kad statinys (-iai) ir visa infrastruktūra būtų suprojektuoti ir pastatyti taip, kad jo (-ų) techniniai sprendiniai ir parametrai neprieštarautų statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, trečiųjų asmenų interesams, kiek tai susiję su teritorijų ir žemėtvarkos planavimo procedūrų reglamentavimu ir specialiais architektūriniais reikalavimais;

5.15. veiklą visais atžvilgiais atlikti taip, kad ji atitiktų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka atitinkamą veiklą žemės sklype  (-uose) vykdančiam investuotojui;

5.16. neatskleisti jokios konfidencialios informacijos, susijusios su šia investicijų sutartimi, jei šalys nesusitaria kitaip. Atskleidęs šią informaciją trečiajai šaliai be savivaldybės sutikimo, investuotojas privalo atlyginti savivaldybei iš to kilusius faktiškai pagrįstus nuostolius;

5.17. ne vėliau kaip per 2 mėnesius po Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir (įmonės pavadinimas) investicijų sutarčiai pasirašyti investicijų sutartį. Nepasirašius sutarties per numatytą laiką, tarybos sprendimas netenka galios.

6. Savivaldybė įsipareigoja:

6.1. investuotojui pasirašius sutartį, ne ilgiau kaip per 2 mėnesius pasirašyti sutartį dėl ne aukciono būdu išnuomoto Alytaus pramonės parko žemės sklypo, išskyrus tuos atvejus, kai sutartis pasirašoma su Nacionaline žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos;

6.2. 7 (septynis) mokestinius laikotarpius atleisti Investuotoją nuo žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kai Investuotojas įvykdo sutartinius įsipareigojimus, nustatytus sutarties 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, o kitus 3 (tris) mokestinius laikotarpius šie mokesčiai bus sumažinti 50 procentų.;

6.3. kontroliuoti, kaip vykdomi sutartyje nurodyti įsipareigojimai. Nustačius pažeidimų, reikalauti juos pašalinti arba inicijuoti sutarties nutraukimą;

6.4. kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d., gavusi investuotojų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ataskaitas, per 14 kalendorinių dienų su jomis susipažinti ir, nustačius pažeidimų, reikalauti juos pašalinti, inicijuoti dokumentų, reikalingų mokesčių apskaitai ir administravimui, surinkimą ir pateikimą atsakingoms institucijoms arba inicijuoti sutarties nutraukimą;

6.5. investuotojui pateikus dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų (įdarbintų darbuotojų) skaičių, per 30 kalendorinių dienų susipažinti su dokumentais. Nustačiusi pažeidimų, reikalauti juos pašalinti arba inicijuoti sutarties nutraukimą;

6.6. bendradarbiauti su investuotoju ir pagal įstatymų nustatytus reikalavimus padėti ir suteikti investuotojui visokeriopą paramą ir pagalbą, kurios gali reikėti investuotojui greitai ir efektyviai atliekant investicijas.

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

 

7. Savivaldybė pareiškia ir garantuoja investuotojui, kad:

7.1. ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavusi visus privalomus patvirtinimus bei įgaliojimus;

7.2. sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius savivaldybės įsipareigojimus, gali būti priverstinai įvykdyta savivaldybės atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas ir kad sutartis neprieštarauja jokiems galiojantiems teisės aktams.

8. Investuotojas pareiškia ir garantuoja savivaldybei, kad:

8.1. jis yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, yra finansiškai pajėgus įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus;

8.2. jis turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavęs visus būtinus vidinius pritarimus bei sutikimus, kad sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius investuotojo įsipareigojimus ir gali būti priverstinai įvykdyta investuotojo atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas;

8.3.  jam nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

9. Šalys susitaria: jeigu investuotojas neįvykdo savo įsipareigojimų, numatytų 5.1–5.5 papunkčiuose, šie terminai gali būti pratęsti vieną kartą.

 

V SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

10. Ši sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abi šalys, ir galioja tol, kol galioja žemės sklypo nuomos sutartis (-ys), jei ji nenutraukiama anksčiau laiko dėl kurios nors šalies įsipareigojimų nevykdymo.

11. Ši sutartis taip pat gali būti nutraukta abipusiu šalių sutarimu, šalims viena kitą įspėjus prieš 30 kalendorinių dienų.

12. Sutartis keičiama šalių susitarimu. Jis sudaromas raštu ir yra neatskiriama sutarties dalis. Sutarčiai pakeisti savivaldybės tarybos pritarimas nereikalingas, jei konkrečių pakeitimų galimybė numatyta sutartyje.

13. Jeigu investuotojas po savivaldybės rašytinio įspėjimo per nustatytą terminą neištaiso sutartinių įsipareigojimų pažeidimų, savivaldybė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjusi investuotoją prieš 30 (trisdešimt) dienų, reikalauti investuotojo sumokėti sumas, numatytas sutarties 6.2 papunktyje, sutvarkyti žemės sklypą, kaip nurodyta žemės nuomos sutartyje, arba padengti savivaldybės patirtas išlaidas dėl žemės sklypo sutvarkymo, jeigu investuotojas jo nesutvarko.

14. Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu iki sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių gali numanyti, kad kita šalis pažeis sutartį (aplinkybės turi būti pagrįstos objektyviais įrodymais ir faktais).  Apie sutarties nutraukimą šalis privalo informuoti raštu prieš protingą laiką.

 

VI SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

 

15. Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti šalis pagrįstai negali kontroliuoti ir kurio ši šalis negalėjo numatyti ar išvengti, ir kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto šalies įsipareigojimo vykdymą. Lėšų trūkumas arba negalėjimas įvykdyti piniginių įsipareigojimų nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

16. Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nėra laikomas sutarties pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi šalis dėjo visas galimas pastangas siekdama sumažinti dėl tokių aplinkybių patiriamą žalą arba panaudojo visas būtinas priemones siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.

17. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo momento privalo pateikti kitai šaliai išsamų raštišką pranešimą, kuriame nurodo visą įmanomą informaciją, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymo sutrikimais, įskaitant informaciją apie nenugalimos jėgos poveikį šalies gebėjimui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir numatomo išnykimo datą bei laikotarpį, reikalingą šių aplinkybių sukeltoms pasekmėms pašalinti. 

18. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi šalis kaip įmanoma greičiau praneša apie tai kitoms sutarties šalims ir nurodo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo atnaujinimo datą.

 

VII SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 

19. Šaliai nepareiškus reikalavimų dėl šios sutarties bet kokių sąlygų vykdymo, tai neturi būti laikoma bet kokių teisių pagal šią sutartį atsisakymu, taip pat negali atimti iš tokios šalies teisės reikalauti tokių sąlygų įvykdymo.

20. Jeigu bet kuri šios sutarties nuostata ar jos taikymas yra pripažinti ar laikomi negaliojančiais, niekiniais ar neturinčiais teisinės galios visa apimtimi arba dalinai, šalys turi pakeisti šią sutartį taip, kad pasiektų, kiek tai įmanoma, tą patį ekonominį efektą. Jeigu šalys nepakeičia šios sutarties, negaliojanti, niekinė ar neturinti teisinės galios nuostata bus laikoma panaikinta ir likusios sutarties nuostatos toliau visiškai galios.

21. Ši sutartis bus privaloma ir galios kiekvienos šalies teisių perėmėjo atžvilgiu, bet negali būti perduodama bet kurios iš šalių be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

22. Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai (materialinė teisė).

23. Ši sutartis yra vientisas abiejų šalių susitarimas ir pakeičia bei turi pirmumą prieš bet kuriuos kitus suderinimus, susitarimus, pasižadėjimus ar sutartis, šalių sudarytas ar egzistuojančias iki šios sutarties sudarymo.

24. Visi dėl sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, įskaitant bet kurį klausimą dėl jos egzistavimo, galiojimo ar nutraukimo, jų neišsprendus geranoriškomis šalių derybomis, perduodami nagrinėti teismams Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka.

25. Ši sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

 

Savivaldybės vardu                                                       

Investuotojo vardu

Alytaus miesto savivaldybė                                    

(Lietuvos ar užsienio fizinio ar juridinio asmens pavadinimas)

Kodas 111102979                                                  

(Fizinio ar juridinio asmens kodas)

Rotušės a. 4, Alytus                                                 

(Fizinio ar juridinio asmens adresas)

Tel. (8 315) 55 105, faks. (8 315) 55 191                  

(Tel. numeris)

El. p. info@alytus.lt

(El. paštas)

Savivaldybės meras (-ė)

Direktorius (-ė)

 

 

(Parašas)

(Parašas)

                                A. V.

                                                A. V.

 

 

 

 

 

 

Į pradžią