Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-70 2020-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2020 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2020  M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr.  T-70

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio
18 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 17 straipsniu, 48 straipsnio 3 dalimi, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu,
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2020 m. ____________________ d.

sprendimu Nr. _____________

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

Biudžetiniai metai

2020 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188706935

Vykdytojas (-ai)

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Alytaus miesto teritorijoje veiklą vykdančios parinktos verslo įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Teisinis programos parengimo pagrindas

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (17 straipsnis, 18 straipsnio 2 dalis, 20 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 4 dalies 5 ir 6 punktai, 31 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 2 ir 4 dalys)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-23 įsakymas Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Programos įgyvendinimo laikotarpis

Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Programos įgyvendinimui skirtos lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 160,2 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto lėšos 50,0 tūkst. eurų.

Finansuoti tinkamos patirtos išlaidos – nuo 2020 m. sausio 1 d.

Savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano priemonė

23.01.02.01 įgyvendinti Užimtumo didinimo programą.

 

1. ĮVADAS

Užimtumo didinimo programa – programa, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis remiama ir įgyvendinama programa, skirta padėti asmenims, kurių pajamos yra ribotos dėl darbinių įgūdžių, ilgalaikės bedarbystės ar kitų nedarbo priežasčių. Programa siekiama padėti Užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims atkurti darbinius įgūdžius, tapti aktyvios darbo rinkos dalimi bei mažinti socialinę atskirtį ar gerinti socialinę padėtį didinant jų užimtumą, gaunamas pajamas per darbo priemones. Įgyvendinant programą dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės administracija, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Alytaus miesto verslo organizacijos ir kiti socialiniai partneriai.

Programos tikslai:

- mažinti socialinę atskirtį ir skurdą;

- skatinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką;

- atnaujinti asmenų, ieškančių darbo ir (ar) gaunančių piniginę socialinę paramą, darbinius ir socialinius ryšius bei įgūdžius;

- sudaryti galimybes miesto gyventojams ugdyti darbo įgūdžius ir užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį;

- skatinti ir aktyvinti savivaldos ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą;

- didinti moksleivių/studentų užimtumą.

Siekiant didinti gyventojų užimtumą ir integruoti juos darbo rinką bei mažinti patiriamą socialinę atskirtį visuomenėje, reikalingos kompleksinės priemonės, padedančios spręsti iš nedarbo kylančias problemas. Viena iš tokių priemonių yra įgyvendinti Užimtumo didinimo programą Alytaus mieste. Užimtumo įstatyme yra apibrėžtos užimtumo didinimo programos tikslinės asmenų grupės. Alytaus miesto užimtumo didinimo programos tikslinė grupė – Alytaus miesto bedarbiai ir  nedarbingi asmenys, kurie atitinka vieną iš žemiau nurodytų statusų:

-        piniginės socialinės paramos gavėjai;

-        asmenys, patiriantys socialinę riziką;

-        vyresni kaip 40 metų.

Stengiantis įtraukti įvairių socialinių grupių atstovus ir praplėsti galimų darbuotojų skaičių,  Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama remti šių asmenų įdarbinimą:

-        negalią turintys asmenys;

-        moksleiviai/studentai.

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą bus didinama socialinė įtrauktis, mažinamas skurdas. Taip pat asmenys gali atkurti nutrūkusius darbinius-socialinius ryšius, atkurti turimą ar įgyti naują patirtį. Tapęs darbo rinkos dalyviu, asmuo galės padidinti gaunamas pajamas, užtikrinti oresnį savo ar savo šeimos narių pragyvenimo lygį.

Įgyvendinat Užimtumo didinimo programą šių asmenų grupėms yra  sudarytos galimybės tapti darbo rinkos dalyviais, gauti darbo užmokestį ir integruoti save darbo rinkoje ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

Užimtumo didinimo programos dalyviams bus sudaroma galimybė iki 6 mėn. padidinti gaunamas pajamas bei įgyti darbinės patirties siūlant jų kvalifikaciją atitinkančias darbo vietas.

2. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metų gruodžio 31 d. Alytuje gyveno 50 421 nuolatinis gyventojas. Tai yra 386 daugiau nei 2018 m. Analizuojant ilgesnį kelerių metų laikotarpį, pastebima, kad migracija tebevyksta, tačiau išvykstančių skaičius mažėja. Viena iš migracijos priežasčių gali būti aukštas nedarbo lygis Alytuje. Lietuvos užimtumo tarnybos duomenimis (duomenys pateikiami pagal www.uzt.lt 2019-12-31 skelbiamą informaciją), 2019 m. vidutinis metinis bedarbių skaičius Alytaus m. 2 991 bedarbis. Tai sudaro 9,5 proc. nuo DAG (darbingų asmenų), kai šalies rodiklis yra 8,4  proc. nuo DAG. Šie skaičiai rodo vyraujantį aukštesnį nedarbo lygį Alytaus mieste, lyginant su bendru šalies rodikliu.

Vertinant užimtumo tarnybos registruotų bedarbių informaciją, matoma, kad šių asmenų registracija darbo biržoje kasmet mažėja: 2016 – 3 563,  2017 – 3 102, 2018 – 3 034, 2019 – 2991 (2019-12-31 data). Tam įtakos gali turėti aktyvesnis įdarbinimas ir tebevykstanti migracija. Paskutiniais darbo biržos statistinių rodiklių duomenimis, laisvų darbo vietų skaičius Alytaus mieste  rugsėjo mėn. yra 206, kai 2018 m. buvo 263, o 2017 m. – 159,3.

Vertinant 2019 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimą per 12 metų mėnesius, matoma, kad didžioji dalis įdarbintų asmenų yra motyvuoti ir norintys būti darbo rinkos dalyviais. Iki 2019-12-31 įdarbinti 86 asmenys.

17 socialinės paramos gavėjų turėjo galimybę padidinti savo šeimos gaunamas pajamas ir įdarbinimo laikotarpiu daugeliu atvejų nebebūti socialinės paramos gavėjų sistemos dalimi. 17 asmenų galėjo atkurti darbinius įgūdžius ir ryšius, išreikšti save darbinėje aplinkoje. Galėdami būti aktyvios darbo rinkos dalyviais, asmenys įgijo naujos patirties arba atkūrė turimus darbinius įgūdžius.

18  Alytaus miesto neįgaliųjų galėjo integruoti save į darbinę aplinką ir panaudoti įgytas žinias bei įgūdžius darbinėje veikloje. Darbiniu užimtumu buvo didinamas šių asmenų kasdienis užimtumas bei integracija į visuomenę.

22 Alytaus moksleiviai/studentai 2 mėn. dirbo įstaigose ir turėjo galimybę išbandyti bei susipažinti su naujomis darbinės veiklos rūšimis.

Detalesnė informacija pateikiama lentelėje žemiau

PRIEMONĖ

Planuota

Pasiekta

1 priemonė. 100 procentų subsidijos iš valstybės biudžeto darbdaviui.

33

44

2 priemonė. Mokėti 30 procentų subsidiją valstybės biudžeto lėšų darbdaviams, iki 6 mėn. laikotarpiui įdarbinusiems 2018 m. užimtumo didinimo  programos dalyvį, su kuriuo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis programos įgyvendinimo laikotarpiui.

2

1

4 priemonė. Neįgaliųjų asmenų darbinio užimtumo didinimas 2019 m.

14

18

5 priemonė. Moksleivių ir studentų užimtumo didinimas.

21

22

6 priemonė. Asmenų užimtumo ir integravimo į visuomenę bei darbo rinką didinimas teikiant asmeninio asistento paslaugą.

3

1

 

Užimtumo didinimo programoje dalyvauja verslo įmonės, taip pat paraiškas tvarkyti viešąją infrastruktūrą, teikti socialines, sveikatos ir kitas viešąsias paslaugas 2020 m. gali teikti viešosios ir  biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Programoje dalyvaujantys darbdaviai (įmonės, įstaigos, organizacijos ir pan.) turi būti įregistruoti ir veiklą vykdantys Alytaus mieste. Pagal Užimtumo didinimo programą įdarbinami tik Alytaus miesto gyventojai. Prioritetas teikiamas tiems darbdaviams, kurie paraiškas teikia pirmą kartą.

2020 m. planuojamos vienam programos dalyviui tenkančios išlaidos per mėnesį – ne daugiau kaip 790 eurų įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Ši suma taikoma 100 procentų subsidijai 2020 m. naujai įdarbinant programos dalyvius ir 30 procentų subsidijai įdarbinant iki 6 mėn. laikotarpiui programoje 2019 m. dalyvavusius ir įdarbintus dalyvius. Darbdaviui paliekama teisė spręsti, kokį atlygį mokės įdarbintam programos dalyviui, atsižvelgiant į darbuotojo turimą kvalifikaciją ir kitas su darbo sąlygomis susijusias aplinkybes, tačiau vienam programos dalyviui suma negali būti didesnė kaip 790 Eur.

Planuojama Užimtumo didinimo programos dalyvių įdarbinimo trukmė iki 6 mėn., darbo sutartis sudarant ne vėlesniam nei iki gruodžio mėn. 15 d. laikotarpiui. Įgyvendinant 2020 m. programą planuojama įdarbinti apie 33 tikslinės grupės dalyvius kompensuojant 100 procentų darbo užmokesčio (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas) ir ne mažiau kaip 1 asmenį, kompensuojant 30 procentų darbo užmokesčio (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas).

Skiriant savivaldybės biudžeto lėšas, planuojama įdarbinti ne mažiau kaip 11 neįgaliųjų asmenų, 14 moksleivių/studentų.

3. PRIEMONIŲ PLANAS

Planuojama, kad įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programą darbdaviams bus skiriama 100 proc. subsidija darbo užmokesčiui įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas ir ne didesnė kaip 30 proc. subsidija darbo užmokesčiui įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas darbdaviams, kurie įdarbins iki 6 mėn. laikotarpiui 2019 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo metu įdarbintus dalyvius.

Taip pat siekiant didinti gyventojų užimtumą bei mažinti socialinę atskirtį planuojama remti Alytaus miesto negalią turinčių  asmenų įdarbinimą.

Įvertinus 2019 m. programos rodiklius, tikslinga remti ir jaunų žmonių – moksleivių ir studentų – įdarbinimą. Šių asmenų grupių įdarbinimas didins jų užimtumą, sudarys palankias sąlygas įgyti darbinės patirties bei išbandyti įvairią darbinę veiklą.

Programos įgyvendinimo planas:

1. Paskelbti darbdavių atranką;

2. Įvertinti atrankoje pateiktas paraiškas ir jas apsvarstyti komisijoje.

3. Pasirašyti dvišales sutartis su atrinktais darbdaviais. Darbdavių atranką, pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą aprašą, skelbia ir vykdo administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

4. Atrinkti Užimtumo didinimo programos dalyvius bendradarbiaujant su užimtumo tarnyba.

5. Užtikrinti programos viešinimą.

6. Organizuoti metinį programos įgyvendinimo aptarimą.

 

2020 m. finansuojamos priemonės:

1 priemonė. 100 procentų subsidijos iš valstybės biudžeto lėšų darbdaviui.

Atrinktam darbdaviui, įdarbinusiam užimtumo didinimo programos dalyvį planuojama mokėti 100 procentų subsidiją darbo užmokesčiui, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Darbdavys, teikdamas paraišką dalyvauti įgyvendinant 2020 m. užimtumo didinimo programą ir įvertinęs darbuotojo (-ų) kvalifikaciją ar numatomo darbo sąlygas, gali nustatyti darbuotojui planuojamą atlygio dydį, bet ne didesnį kaip 790 eurų. Maksimalus 1 darbuotojo įdarbinimas gali būti iki 6 mėn.  Planuojama, kad 2020 m. užimtumo didinimo programos metu bus įdarbinti ne mažiau kaip 33 programos dalyviai.

2 priemonė. 30 procentų subsidija valstybės biudžeto lėšų darbdaviams, iki 6 mėn. laikotarpiui įdarbinusiems 2019 m. užimtumo didinimo  programos dalyvį, su kuriuo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis programos įgyvendinimo laikotarpiui. Maksimali suma, nuo kurios gali būti skaičiuojama 30 proc. subsidija –790 Eur vienam programos dalyviui. Planuojama remti 1 asmenų įdarbinimą šioje priemonėje.

3 priemonė. Neįgaliųjų asmenų darbinio užimtumo didinimas 2020 m.

Siekiant realizuoti negalią turinčių asmenų įgūdžius bei mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, didinti jų užimtumą, tikslinga sudaryti sąlygas Alytaus miesto neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje ir remti jų įdarbinimą. Įgyvendinant šią priemonę iš savivaldybės biudžeto lėšų planuojama skirti 30,0  tūkst. eurų. Pagal šią priemonę bus sukurta 11 darbo vietų 4 mėn. laikotarpiui, maksimali kompensuojama suma vienam neįgaliajam iki 684,13  Eur per mėnesį (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas). Darbdavys nustato darbuotojui tenkančią sumą atsižvelgdamas į turimą negalią ir galimą dirbti laiką.

4 priemonė. Moksleivių ir studentų užimtumo didinimas.

Sudarant sąlygas dirbti, jauni asmenys galės įgyti darbo patirties, išbandyti save darbo rinkoje ir įvertinti kokio darbo ateityje jie norėtų.  Prioritetas Stengiantis didinti jaunų asmenų – moksleivių ir studentų  – užimtumą planuojama skirti finansavimą 14 moksleivių ar studentų įdarbinimui iki 2 mėn. laikotarpiui. teikiamas rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai. Skelbiant darbdavių atranką darbdaviams siūloma suplanuoti moksleivių darbinimą vasaros atostogų metu. Motyvuoti mokiniai, mokiniai iš gausių šeimų turės galimybę užsidirbti bei prisidėti prie bendros šeimos gerovės kūrimo, savo poreikių patenkinimo ir savirealizacijos darbe. Numatomas įdarbinamų mokinių ar studentų skaičius – 14 asmenų. Vieno asmens įdarbinimo terminas – iki 2 mėn. Maksimali kompensuojama suma – 684,13 Eur (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas).Šiai priemonei įgyvendinti skiriama 20,0 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų.

3–4 priemonėms skirtos lėšos gali būti perskirstomos tarp šių priemonių atsižvelgiant į skirtą finansavimą, taip pat įvertinus finansavimo intensyvumą ir lėšų naudojimą pagal Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos sprendimą.

4. FINANSAVIMO PLANAS

Finansavimo planas:

1. Planuojama 2020 m. Alytaus miesto savivaldybei valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšų suma 160,2  tūkst. eurų. Numatoma maksimali kompensuojama suma, tenkanti vienam Užimtumo didinimo programos dalyviui – iki 790 eurų. Planuojama įdarbinti 33 asmenis iki 6 mėn. trukmės laikotarpiui ir 1 asmenį iki 6 mėn įdarbinimui, kompensuojant 30 proc. darbo užmokesčio.

2. Planuojama skirti 30,0 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų neįgalių asmenų įdarbinimui remti. Išlaidos, tenkančios vienam šios priemonės dalyviui – iki 684,13 per mėn. Planuojama įdarbinimo trukmė vienam darbuotojui – 4 mėn., įdarbinamų neįgaliųjų skaičius – 11.

3. Planuojama skirti 20,0 tūkst. eurų sumą 14 moksleivių/studentų įdarbinimui. Vieno moksleivio įdarbinimo maksimali kompensuojama suma –684,13 eurų įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas.

Darbdavys, pasirašęs dvišalę finansavimo sutartį su savivaldybės administracija, kurios forma tvirtinama kartu su darbdavių atrankos aprašu, Užimtumo didinimo programos skirtas lėšas perveda darbuotojui už atliktus darbuotojo darbo sutartyje numatytus darbus sutartyje numatyta tvarka.

Darbdavys privalo užtikrinti jam, kaip darbdaviui, tenkančių pareigų įgyvendinimą (kaip tai numato Darbo kodekso ar kitų teisės aktų nuostatos).

5. UŽIMTUMO PROGRAMOS TĘSTINUMO ANALIZĖ IR PROGNOZĖ

Įgyvendinant 2019 m. Užimtumo didinimo programą buvo atrinkti 22 darbdaviai, kurie dalyvavo įgyvendinant programą ir įdarbino 86 asmenis:

Priemonė

Planuota

Pasiekta

1. 100 procentų subsidijos iš valstybės biudžeto lėšų darbdaviui.

33

44

2 priemonė. Mokėti 30 procentų subsidiją valstybės biudžeto lėšų darbdaviams, iki 6 mėn. laikotarpiui įdarbinusiems 2018 m. užimtumo didinimo  programos dalyvį, su kuriuo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis programos įgyvendinimo laikotarpiui

2

1

4 priemonė. Neįgaliųjų asmenų darbinio užimtumo didinimas 2019 m

14

18

5 priemonė. Moksleivių ir studentų užimtumo didinimas

21

22

6 priemonė.  Asmenų užimtumo ir integravimo į visuomenę bei darbo rinką didinimas teikiant asmeninio asistento paslaugą.

3

1

Planuojama, kad 2020 m. parama prioriteto tvarka galėtų būti skiriama tiems darbdaviams, kurie įdarbins iki 6 mėn. laikotarpiui, po 2019 m. Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tuos pačius programos dalyvius, skiriant ne didesnę kaip 30 procentų subsidiją darbo užmokesčiui, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Taip pat prioritetine tvarka planuojama finansuoti tuos darbdavius, kurie paraiškas dalyvauti programoje teikia pirmą kartą bei tiems darbdaviams, kurie įgyvendindami 2019 m. programą tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus bei savo, kaip darbdavio, prievoles. Skiriant dalinę paramą darbdaviams, bus užtikrinamas programos tęstinumas. O prisidedant savivaldybės biudžeto lėšomis, įtraukiamos naujos dalyvių, galinčių dalyvauti įgyvendinant programą, grupės.

Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo prognozė trejiems metams (vertinama, kad skiriama dotacija bus ne mažesnė kaip 200 tūkst. eurų per metus, 1 asmuo galėtų dirbti iki 6 mėnesių bei numatant savivaldybės biudžeto lėšas ne mažesnes nei  50,0 tūkst. eurų 3–4 priemonėms) :

Metai

Pagal 1 ir  2  priemones įdarbinami asmenys

Pagal 3 priemonę įdarbinti asmenys

Pagal 4 priemonę įdarbinti asmenys

2021

40

12

14

2022

45

13

15

2023

47

14

16

 

Planuojama, kad tikslios ir apibrėžtos priemonės kasmet bus nurodomos tvirtinamose 2021, 2022, 2023 m. programose. Kiekvienų ateinančių metų programos projektas bus rengiamas atsižvelgiant į įdarbintų asmenų skaičių praėjusiais metais, taip pat darbdavių aktyvumą, Užimtumo didinimo programos dalyvių rezultatus, kilusius iššūkius ar susidarius atitinkamiems pokyčiams darbo rinkoje, teisės aktuose, reglamentuojančiuose užimtumo didinimo programos vykdymą.  Tik įvertinus 2020 m. Užimtumo didinimo programos pasiektus rodiklius, įgyvendinimo iššūkius  bus galima detaliai planuoti kitų metų priemones.

Planuojama, kad programos metu arba po jos įgyvendinimo ne mažiau kaip 1 asmuo bus įdarbintas įmonėse, įstaigose nuolatiniam darbui arba ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

6. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS

Užimtumo didinimo programos vertinimo rodikliai:

1. Pagal atskiras priemones įdarbintų asmenų skaičių.

2. Darbdavių, dalyvaujančių 2020 m. Užimtumo didinimo programoje, skaičius.

3. Įdarbintų dalyvių, kurie pasibaigus programos laikotarpiui buvo įdarbinti iki 6 mėn. laikotarpiui, skaičius – ne mažiau kaip 1 asmuo.

4. Programos vykdymo ir įgyvendinimo metu bus atliekama darbdavių ir programos dalyvių patikra vietoje.

5. Įgyvendinus programą, metų pabaigoje rengiamas vienas darbdavių ir socialinių partnerių pasitarimas.

 

Užimtumo didinimo programą Alytaus miesto savivaldybėje įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija.

7. PROGRAMOS VIEŠINIMAS

Programa, pasiekti rezultatai, informacija apie jos įgyvendinimą bus skelbiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt, Alytaus miesto savivaldybės feisbuko profilyje ir pagal galimybes –  darbdavių interneto svetainėse.

Skelbimai apie darbdavių atranką bus publikuojami laikraštyje „Alytaus naujienos“.

Vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu tvarkos aprašu, Užimtumo didinimo programos projektas pateikiamas nacionalinei Trišalei tarybai. Ji savo ruožtu gali prisidėti prie programos viešinimo savo interneto svetainėje.

                                                                 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ __________________

 

 

Į pradžią