Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-185 2020-03-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-08 ĮSAKYMO NR. DV-111 „DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO PARAIŠKOS FORMOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-08 ĮSAKYMO NR. DV-111 „DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO PARAIŠKOS FORMOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 5 d. Nr.  DV-185

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programa, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-70 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“,

p a k e i č i u  Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos formą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. DV-111 „Dėl Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos formos tvirtinimo“ 2 punktu, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr.  DV-111

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. kovo 5 d.

įsakymo Nr. DV-185

redakcija)

 

(Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos forma)

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO_______ M.

PARAIŠKA

 

 

20__ m. __________________ d.

 

 

I. Paraiškos rengėjas (-a):

1.1. Juridinio asmens  pavadinimas_________________________________________________

1.2. Juridinio asmens kodas ______________________________________________________

1.3. Juridinio asmens adresas, telefonas, el. paštas ____________________________________

__________________________________________________________________________

1.4. Informacija apie juridinį asmenį (statusas (vidutinė, maža, labai maža įmonė),  darbuotojų     skaičius, įkūrimo data, veiklos sritis) ______________________________________________________________________________

II. Atsakingas už Užimtumo didinimo programos organizavimą asmuo: _______________________________________________________________________________

                   (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas)

III. Juridinio asmens planuojamų Užimtumo didinimo programos dalyviui (-iams) skirtų darbų detalus aprašymas

______________________________________________________________________________

IV. Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo laikas (nurodomi metai ir mėnuo, jei ketinama darbuotojus įdarbinti skirtingu laiku, nurodyti kiekvieną laikotarpį):

 

pradžia

 

 

 

pabaiga

 

 

V. Numatomų sukurti  darbo vietų skaičius

 

VI. Numatomų įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičius

 

                                                               iš jų neįgaliųjų –

                                                               iš jų mokinių / studentų –

VII. Užimtumo didinimo programos dalyviams keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

______________________________________________________________________________

 

VIII. Detali informacija apie darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas ir terminus:   _________________________________________________________________________________

 

IX. Užimtumo didinimo programai įgyvendinti atlikti reikalinga lėšų suma:

Iš  viso: ________________________________________________________________________

iš jų darbdavio

 

                  

X. Po Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo numatomų įdarbinti asmenų skaičius:

Terminuotai 

 

 

Neterminuotai

 

XI. Lėšų poreikio Užimtumo didinimo programai įgyvendinti atlikti apskaičiavimo lentelė (pridedama). Jei paraiškoje numatoma daugiau nei viena ketinama vykdyti priemonė, kiekvienai priemonei išskiriama atskira eilutė.

XII. Priemonė, pagal kurią teikiama paraiška (pasirenkama iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintos atitinkamų kalendorinių metų Užimtumo didinimo programos)

Priemonė

 

 

 

 

 

Planuojamų įdarbinti menų skaičius

 

 

 

 

PRIEDAI:

1. Lėšų poreikio užimtumo didinimo programai įgyvendinti apskaičiavimo lentelė, ... lapas (-ai).

2. Dalyvavimo įgyvendinant užimtumo didinimo programą deklaracija, 1 lapas.

 

Juridinio asmens vadovas (-ė)

 

Vyr. buhalteris (-ė) (finansininkas, -ė)                                               

                                                                     (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

                                                                                                      A. V.                                         


Užimtumo didinimo programos

vykdymo paraiškos

1 priedas

 

LĖŠŲ POREIKIO UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO

LENTELĖ

                                                                                                                                                                                    (1+2+3+4)×5×6

Priemonė

Darbdaviui kompensuojama mėnesio darbo užmokesčio suma vienam asmeniui, Eur

Darbdaviui kompensuojama mėnesio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų suma vienam asmeniui, Eur

Darbdaviui kompensuojama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas vienam asmeniui, Eur

Darbdaviui kompensuojama privalomojo socialinio draudimo,  ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų suma vienam asmeniui, apskaičiuota nuo piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas sumos, Eur

Vidutinė vieno užimtumo didinimo programos dalyvio  darbo trukmė  mėnesiais

Prognozuojamas dirbančių Užimtumo didinimo programos dalyvių skaičius

Lėšų poreikis Užimtumo didinimo programai įgyvendinti  organizuoti metams, tūkst. Eur

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                            Užimtumo didinimo programos

vykdymo paraiškos

                                                                                                            2 priedas

 

DALYVAVIMO ĮGYVENDINANT UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMĄ DEKLARACIJA

______________

(Data)

Alytus

 

 

Aš, ______________________________________________________, būdamas (-a)

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

vadovu (-e) / įgaliotu (-a) atstovu (-e) (reikiamą pabraukti) _______________________________,

(įgaliojimo data, numeris)

ketinantis (-i) dalyvauti įgyvendinant Užimtumo didinimo programą 20___ metais,

patvirtinu, kad _______________________________________________________________ ir jos

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)           

vadovas (-ė) / įgaliotas (-a) atstovas (-ė) (reikiamą pabraukti) ______________________________:

(vardas, pavardė)

1. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 96, 97, 99, 100, 106  straipsnius;

2. ketinami įdarbinti Užimtumo didinimo programos dalyviai su pirmiau nurodytu juridiniu asmeniu nėra susiję ir nebuvo susiję darbiniais santykiais (per paskutinius 6 mėn.).

 

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir kad tai gali būti vienas iš pagrindų pripažinti su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašytą sutartį dėl Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti išmokėtą kompensaciją.

 

_________________________________     ________________        ________________________

(Pareigų pavadinimas)                                              (Parašas)                                               (Vardas, pavardė)

 

 

Į pradžią