Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-223 2020-03-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 17 d. Nr.  DV-223

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 10³ straipsnio 4 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu Nr. T-2 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 5.4 punktą,

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                        Alytaus miesto savivaldybės

                        administracijos direktoriaus

                        2020 m. kovo 17 d.

                        įsakymu Nr.  DV-223

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

BENDROJI DALIS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) 2020 metų veiklos planas – dokumentas, detalizuojantis savivaldybės strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo veiksmus, procesus, vertinimo kriterijus, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus.

                      2. Planas detalizuoja Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programų, už kurių vykdymą atsakinga administracija, įgyvendinimą.

                      3. Administracija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Administracijos tikslas – didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.

4. Alytaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama savo veiklą, įgyvendina savivaldybės strateginius planavimo dokumentus:

                      4.1. Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginį planą;

                      4.2. Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą;

                      4.3. bendrąjį planą;

                      4.4. įvairių sričių specialiąsias programas;

                      4.5. Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžetą.

                      5. Administracija, vykdydama užsibrėžtus tikslus, siekia vizijos, įvardytos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginiame plane: Alytus – išvystytas Pietų Lietuvos verslo centras, jame sudarytos sąlygos tobulėti, kurti ir investuoti, jauku ir saugu gyventi. Visa administracijos veikla nukreipta į 3 prioritetų įgyvendinimą:

                      5.1. viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimą, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę;

5.2. miesto ekonominio augimo skatinimą, didinant verslo konkurencingumą, eksporto apimtis ir gyventojų užimtumą;

5.3. darnios miesto infrastruktūros plėtrą.

6. Administracijos veikla apima visas 10 Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano vykdomų programų, todėl šis planas parengtas atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programinę struktūrą ir siekia įgyvendinti programose numatytus strateginius tikslus ir uždavinius.

 

 

Dokumento priedai:
DV-223 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią