Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-326 2020-04-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr.  DV-326

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 ir 249 punktais:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti teritorijos, esančios tarp Vilties, Vingio, Tvirtovės ir Naujosios gatvių, Alytuje, ribų formavimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių nustatymo detaliojo plano koregavimo rengimą (TPD reg. Nr. T00005620 koregavimas).

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslai – nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nepažeidžiant aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pertvarkyti, performuoti žemės sklypus, suformuoti naujus žemės sklypus, pakeisti kai kurių sklypų naudojimo būdus, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus (schema pridedama).

3. Į p a r e i g o j u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-326 - DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią