Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-108 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-108

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 6 punktu ir Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis       

______________

 

Dokumento priedai:
T-108 - DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią