Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-111 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-111

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 11 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T-295 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės įstatų tvirtinimo“, 35 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis       

                                                                                                                                          

______________

 

Dokumento priedai:
T-111 - DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-111 - DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią