Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-106 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

 

2020-04-30 Nr. T-106

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-07-21 nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“, atsižvelgdama į UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2020-03-02 raštą Nr. SRRŽ-33 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti:

1.1. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos laikotarpį iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

1.2. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį – 0,75 Eur per mėnesį už karšto vandens apskaitos prietaisą be pridėtinės vertės mokesčio.

2. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį taikyti tada, kai prietaisai yra įrengti ir nuosavybės teise priklauso apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas teikiančiam subjektui.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimą Nr. T-168 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią