Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-109 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI

 

2020-04-30 Nr.  T-109

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi bei 11 straipsniu, Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T-251 „Dėl Viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ įstatų tvirtinimo“, 29.5 ir 30 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2. Pritarti Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Nerijus Cesiulis

______________

 

Dokumento priedai:
T-109 - DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI (1 PRIEDAS)
T-109 - DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI (2 PRIEDAS)
Į pradžią