Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-116 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-116

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų tvirtinimo“, 25.13 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

         1. Pritarti Biudžetinės įstaigos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Biudžetinės įstaigos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-116 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-116 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią