Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-112 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-112

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1.   Pakeisti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimu Nr. T-325 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų tvirtinimo“, 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Paslauga

Kaina eurais

2.

Tyrimo įrašas elektroninėje laikmenoje:

 

2.1.

Tyrimo įrašas CD elektroninėje laikmenoje tyrimo atlikimo dieną

1,59

2.2.

Tyrimo įrašas CD elektroninėje laikmenoje, kai pacientas kreipiasi  ne tyrimo atlikimo dieną

3,64

2.3.

Tyrimo įrašas USB elektroninėje laikmenoje tyrimo atlikimo dieną

9,79

2.4.

Tyrimo įrašas USB elektroninėje laikmenoje, kai pacientas kreipiasi ne tyrimo atlikimo dieną

11,84

 

2.     Nustatyti, kad sprendimo 1 punktas įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Nerijus Cesiulis

                                                                                                                                          

______________

 

 

Į pradžią