Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-135 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2020–2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIAM VEIKLOS PLANUI

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                                          

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2020–2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIAM VEIKLOS PLANUI

 

2020-04-30 Nr. T-135

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalimi, Alytaus jaunimo centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T-170 „Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo“, 43.12 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus jaunimo centro 2020–2022-ųjų metų strateginiam veiklos planui (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-135 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2020–2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIAM VEIKLOS PLANUI (PRIEDAS)
Į pradžią