Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-123 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO 2021 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO 2021 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-123

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-11-30 įsakymu Nr. ĮV-1145 „Dėl Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo, Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos pavyzdinės formos bei praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos formos patvirtinimo“, 5 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-156 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų tvirtinimo“, 16.8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto teatro 2021 metų kūrybinės veiklos programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-123 - DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO 2021 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią