Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-130 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-03-28 TARYBOS SPRENDIMO NR. T-101 „DĖL ALYTAUS MIESTO MOKYKLŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1.1 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

                                                                                                                             

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-03-28 TARYBOS SPRENDIMO NR. T-101 „DĖL ALYTAUS MIESTO MOKYKLŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1.1 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-04-30 Nr. T-130

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020  metų  bendrojo  plano ir  jo  priedų patvirtinimo“, ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimą Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-101 „Dėl Alytaus miesto mokyklų-darželių nuostatų patvirtinimo“ 1.1 papunktį.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Į pradžią