Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-124 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-124

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T-156 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų tvirtinimo“, 16.7 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto teatro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-124 - DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią