Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-118 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS  VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30Nr.T-118

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 2 punktu, Alytaus kraštotyros muziejaus nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T-177-A „Dėl Alytaus kraštotyros muziejaus nuostatų tvirtinimo“, 49 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus kraštotyros muziejaus vadovo ir įstaigos 2019 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Alytaus kraštotyros muziejaus finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis       

                                                                                                                                          

______________

 

Dokumento priedai:
T-118 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-118 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią