Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-133 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                                          

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr. T-133

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 11 straipsniu, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T-96 „Dėl pritarimo naujos redakcijos Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatams ir įgaliojimo“, 39.4 ir 72.30 papunkčiais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

                     2. Patvirtinti Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-133 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią