Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-136 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO 2020–2023 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO IR LĖŠŲ JAI VYKDYTI SKYRIMO

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                        

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO 2020–2023 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO IR LĖŠŲ JAI VYKDYTI SKYRIMO

 

2020-04-30 Nr. T-136

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-16 įsakymu Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, 11 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2020-01-16 raštą Nr. (6)-1.7-366 bei Aplinkos apsaugos agentūros 2020-02-17 raštą Nr. (30.5)-A4-497,  Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2020–2023 m. programą (pridedama).

2. Skirti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas (28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa) jai vykdyti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

                                                                                                                                          

 

Į pradžią