Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-114 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ, KURIŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO NEREGLAMENTOJA KITI TEISĖS AKTAI, KAINŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ, KURIŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO NEREGLAMENTOJA KITI TEISĖS AKTAI, KAINŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-114

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2  dalies 37 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T-292 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų tvirtinimo“, 31.11 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti VšĮ Alytaus poliklinikos teikiamų mokamų paslaugų, kurių kainų apskaičiavimo nereglamentuoja kiti teisės aktai, kainų apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-114 - DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ, KURIŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO NEREGLAMENTOJA KITI TEISĖS AKTAI, KAINŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią