Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-121 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-121

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2  dalies 19 punktu ir 3 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 48 ir 244 punktais, Alytaus nakvynės namų nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimu Nr. T-45 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-157 „Dėl naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“, 16.4 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Pritarti BĮ Alytaus nakvynės namų 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti BĮ Alytaus nakvynės namų 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis       

                                                                                                                                          

______________

 

Dokumento priedai:
T-121 - DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-121 - DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią