Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-102 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T-102

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 243 ir 244 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Pavesti Tarybos ir mero sekretoriatui viešai informuoti gyventojus apie sprendimo 1 punkte nurodytą ataskaitą – paskelbti ją Alytaus miesto savivaldybės interneto portale, jos santrauką – vietinėje spaudoje iki 2020-06-01.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis       

 

 

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-102 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (PRIEDAS)
Į pradžią