Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-110 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮMONĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮMONĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr.  T-110

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 244 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti UAB ,,Alytaus butų ūkis“ vadovo ir įmonės 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-110 - DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮMONĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
Į pradžią