Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-122 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-122

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 12 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-332 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro įstatų tvirtinimo“, 31.7 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės įstaigos 2019 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis       

 

 

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-122 - DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-122 - DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią