Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-125 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-125

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi, 11 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus kultūros centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T-286 „Dėl Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pavadinimo pakeitimo ir Alytaus kultūros centro įstatų patvirtinimo“, 36.5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 244 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti viešosios įstaigos Alytaus kultūros centro vadovo ir įstaigos 2019 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Alytaus kultūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Nerijus Cesiulis       

 

 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-125 - DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią