Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-138 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                                          

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS

 

2020-04-30 Nr. T-138

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1, 4.2 ir 6.5 papunkčiais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 2020-01-14 raštą Nr. VD-111(6.39) „Dėl turto perdavimo“, 2020-01-23 raštą Nr. VD-232(6.39) „Dėl turto perdavimo mokykloms“, Finansų ir investicijų skyriaus 2020-01-10 raštą Nr. VD-78 „Dėl turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise:

1.1. VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui ilgalaikį materialųjį turtą – Sportinis šaunamasis ginklas Walther KK500-E, ident. Nr.KFA1382, kurio inventorinis Nr. 90500371, įsigijimo ir likutinė vertė 4 999,00 Eur, nusidėvėjimas 0,00 Eur, turto grupė – sporto ir kitas inventorius, Savivaldybės biudžeto lėšos (15101);

1.2. Alytaus jaunimo centrui pagal 1 priedą;

1.3. Alytaus lopšeliui - darželiui „Girinukas“, pagal 2 priedą.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-138 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS (1 PRIEDAS)
T-138 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS (2 PRIEDAS)
Į pradžią