Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-139 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                                          

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

2020-04-30 Nr. T-139

 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalies 8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.3.8, 14.1, 16.2 papunkčiais ir 22 punktu, atsižvelgdama į motyvuotą asociacijos Alytaus apskrities futbolo federacijos 2020-02-07 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 5 metams asociacijai Alytaus apskrities futbolo federacijai, vykdančiai labdaros ir paramos veiklą bei turinčiai paramos gavėjo statusą, pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąją patalpą, pažymėtą plane 2-5 (18,76 kv. m), Birutės g. 5, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 60/1297 pastato unikalus numeris 4400-1942-1578, pastatas pažymėtas plane 10B2b), įstatuose numatytai veiklai vykdyti – teikti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis       

______________

 

 

Į pradžią