Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-190 2020-05-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

                                                                                                                                              Projektas

2020-05-08 Nr. TŽ-190

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 12 straipsnio 1 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr.  T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros ir Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. spalio 24 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. F3-19-(05) 2020 m. balandžio 6 d. papildymą Nr. SR-808(3.9E), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą pagal priedą.

2. Perėmus savivaldybės nuosavybėn sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį perduoti mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal priedą.

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2020 m.                              d.

sprendimo Nr.

priedas

 

SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERIMAMO IR MOKYKLOMS PATIKĖJIMO TEISE PERDUODAMO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Turto pavadinimas

Kiekis, vnt.

Vieneto kaina su PVM, Eur

Suma su PVM, Eur

1

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

4

186,34

745,36

2

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

27

186,34

5 031,18

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

8

179,08

1 432,64

3

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

15

186,34

2 795,10

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

6

179,08

1 074,48

4

Alytaus Dzūkijos mokykla

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

6

186,34

1 118,04

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

6

179,08

1 074,48

5

Alytaus Piliakalnio progimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

23

186,34

4 285,82

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

5

179,08

895,40

6

Alytaus Dainavos progimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

21

186,34

3 913,14

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

46

179,08

8 237,68

7

Alytaus Šaltinių progimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

34

186,34

6 335,56

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

20

179,08

3 581,6

8

Alytaus Vidzgirio progimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

21

186,34

3 913,14

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

9

179,08

1 611,72

9

Alytaus „Volungės“ progimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

43

186,34

8 012,62

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

5

179,08

895,40

10

Alytaus Panemunės progimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

13

186,34

2 422,42

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

10

179,08

1 790,80

11

Alytaus Likiškėlių progimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

29

186,34

5 403,86

12

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

2

186,34

372,68

13

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

6

186,34

1 118,04

Nešiojamas kompiuteris (HP 250)

15

492,47

7 387,05

14

Alytaus Putinų gimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

5

179,08

895,40

Nešiojamas kompiuteris (HP 250)

5

492,47

2 462,35

15

Alytaus Jotvingių gimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

10

186,34

1 863,40

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

10

179,08

1 790,80

Nešiojamas kompiuteris (HP 250)

8

492,47

3 939,76

16

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

16

186,34

2 981,44

Planšetinis kompiuteris („Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)

10

179,08

1 790,80

Nešiojamas kompiuteris (HP 250)

5

492,47

2 462,35

Iš viso

443

 

91 634,51

 

______________________

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-08

(data)

Alytus

 

 

 

Nacionalinė Švietimo agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybei nupirko kompiuterinę įrangą  (toliau – turtas) mokymui nuotoliniu būdu.

Atsižvelgiant į Švietimo agentūros ir Alytaus miesto savivaldybės 2016-10-24 jungtinės veiklos sutarties Nr. F3-19-(05) dėl partnerytės, įgyvendinant ES paramos Mokyklų aprūpinimo gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis projektą Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001, 2020-04-06 papildymą Nr. SR-808(3.9E) , nupirktas turtas 2020 m. balandžio mėn. yra perduotas savivaldybei, pasirašant prekių perdavimo ir priėmimo aktą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei sutarties papildymu, turtas savivaldybės nuosavybėn turi būti perduotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, inicijuojamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl turto skyrimo savivaldybei.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24409, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

Į pradžią