Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-191 2020-05-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS IŠDAVIMO, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ, <br> MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, TARP JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Projektas

2020-05-08 Nr. TŽ-191

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS IŠDAVIMO, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ,

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

     Nr.T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 39 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti:

1.1.Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisykles (pridedama).

1.2. Mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo ir kontrolės taisyklių ir mokesčio už važiavimą šiomis priemonėmis tarifų tvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2020 m.

sprendimu Nr. T-

 

LEIDIMŲ VAŽIUOTI DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS IŠDAVIMO, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato prašymų išduoti leidimą važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis pateikimo, nagrinėjimo, leidimų išdavimo ir mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme, Kelių eismo taisyklėse.

3. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, leidžiamosios bendrosios masės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.

         

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis (toliau – leidimas) išduodamas fizinio arba juridinio asmens (toliau – asmuo) prašymu. Prašyme nurodoma:

4.1. detalus važiavimo maršrutas;

4.2. duomenys apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):

4.2.1. transporto priemonės (priemonių) markė, modelis, valstybinis numeris;

4.2.2. transporto priemonės (jų junginio) su pakrautu kroviniu ilgis;

4.2.3. transporto priemonės (jų junginio) su pakrautu kroviniu plotis;

4.2.4. transporto priemonės (jų junginio) su pakrautu kroviniu aukštis;

4.2.5. krovinio svoris;

4.2.6. transporto priemonės (jų junginio) svoris;

4.2.7. krovinio pavadinimas;

4.2.8. krovinio dalių skaičius;

4.2.9. ašių grupių skaičius.

5. Prašymas išduoti leidimą pateikiamas elektroniniu būdu ar asmeniui tiesiogiai atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją. Už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako prašymą pateikęs asmuo.

6. Leidimą išduoda Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas.

7. Vienkartinis leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Vienkartinis leidimas išduodamas 7 kalendorinių dienų laikotarpiui nuo prašyme nurodytos važiavimo datos ir galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos nulis valandų nulis minučių arba nuo leidimo išdavimo momento, jeigu leidimas išduotas leidimo galiojimo laikotarpio pradžios dieną, iki laikotarpio galiojimo pabaigos dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu.

8. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui. Šio laikotarpio pradžia sutampa su prašyme nurodyta leidimo galiojimo pradžios data ir negali būti ankstesnė už leidimo išdavimo datą. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos nulis valandų nulis minučių arba nuo leidimo išdavimo momento, jeigu leidimas išduotas leidimo galiojimo laikotarpio pradžios dieną, iki laikotarpio galiojimo pabaigos dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

9. Išduotas leidimas paskelbiamas savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

10. Leidimą išduodantis valstybės tarnautojas, įvertinęs prašyme nurodytą maršrutą, turi teisę nurodyti kitą važiavimo maršrutą.

11. Didžiagabaritės ir  (ar) sunkiasvorės transporto priemonės specialiosios važiavimo sąlygos:

11.1. jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 3,56 iki 4,00 m, ją turi lydėti ne mažiau kaip vienas automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais;

11.2. jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 4,01 iki 4,50 m ir (ar) ilgis nuo 24,00 iki 30,00 m, ją turi lydėti mažiau kaip du automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, po vieną priekyje ir gale;

11.3. jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra didesnis kaip 4,50 m ir (ar) ilgis didesnis kaip 30,00 m, ją turi lydėti policijos automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais gale;

11.4. jeigu maršruto trasa eina gatvėmis ar sankryžomis, kurių eismo juostos plotis yra siauresnis negu krovinio plotis ir neįmanoma parinkti kito maršruto, ar kitais atvejais, kai transporto priemonė (jų junginys) tampa ypač pavojinga saugiam eismui, ją turi lydėti policijos automobilis priekyje.

12. Automobilių su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais ir (ar) policijos palyda pasirūpina prašymą pateikęs asmuo.

13. Išduotas leidimas gali būti atšauktas, kai prašymą pateikęs asmuo elektroniniu būdu ar tiesiogiai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybę, pateikia laisvos formos pranešimą iki neprasidėjęs leidime nurodytas laikotarpis, per kurį galima važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, išskyrus šių taisyklių 26 ir 27 punktuosenurodytus atvejus. Sumokėtas mokestis išduoti leidimą prašymą pateikusio asmens pageidavimu gali būti grąžintas arba sumokėta pinigų suma gali būti panaudota už važiavimą ta pačia ar kita didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone.

14. Vienkartinis leidimas gali būti neišduodamas, o mėnesio ir metų leidimų galiojimas gali būti stabdomas:

14.1. pavasario polaidžio, potvynių laikotarpiu;

14.2. vasarą esant itin karštiems orams, kai dėl to gali būti sugadinta kelio danga;

14.3. stichinių nelaimių, avarijų, kelio remonto atvejais, kilus grėsmei saugiam eismui;

14.4. neįvykdžius ankstesnių vežėjo įsipareigojimų dėl sugadintų kelių, kelio konstrukcijos elementų, tiltų, pralaidų atstatymo.

15. Leidimas neišduodamas, jei:

15.1. prašyme nurodyti ne visi, netikslūs ir (ar) neteisingi duomenys;

15.2. sunkiasvorės transporto priemonės masė su kroviniu viršija transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę;

15.3. nesumokėtas nurodytas mokestis (nepristatytas tai patvirtinantis dokumentas arba iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), negauti tai patvirtinantys duomenys;

15.4. sunkiasvorės transporto priemonės ašies (ašių) apkrova viršija maksimalią leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 tonas.

16. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO SUMOKĖJIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA

 

17. Prieš išduodant leidimą, prašymą pateikęs asmuo privalo sumokėti nustatytą mokestį.

18. Už važiavimą Alytaus miesto vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, mokamas mokestis, apskaičiuojamas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus tarifus. Mokestį apskaičiuoja ir už jo apskaičiavimo teisingumą atsako leidimus išduodantis atsakingas Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

19. Leidimai išduodami toms transporto priemonėms (jų junginiams), už kurias (kuriuos) yra sumokėtas mokestis, apskaičiuotas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintus tarifus, prieš tai suderinus su Alytaus miesto savivaldybės administracija krovinio maršrutą, pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masę, leidžiamų matmenų viršijimą.

20. Už važiavimą didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais mokamas šių taisyklių 18 punkte nurodytas mokestis. Prašymą pateikęs asmuo mokestį moka į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodydamas įmokos kodą 7840 ir mokesčio sumą.

21. Jeigu transporto priemonės (jų junginio) matmenys viršija leidžiamus parametrus, mokestis apskaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvienų parametrų viršijimą. Kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova, sumuojami mokesčiai už kiekvienos ašies (ašių) apkrovos viršijimą, ir (ar) kai viršijama leidžiama transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė, mokestis nustatomas tas, kuris yra didesnis, ir įmokos sumuojamos prie mokesčio už leidžiamų matmenų viršijimą.

22. Mokestis nemokamas už Krašto apsaugos ministerijai bei įstaigoms prie šios ministerijos priklausančias transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos mokomajai, mokomajai, rikiuotėms ir transportavimo grupėms, už užsienio valstybių karinei apsaugos sistemai priklausančias transporto priemones, kurių matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamus dydžius. Šių transporto priemonių važiavimo maršrutą būtina derinti su viešųjų kelių ir gatvių savininkais.

 

IV SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

23. Leidimo turėjimą kelyje kontroliuoja teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir muitinės pareigūnai (toliau – kontroliuojantys pareigūnai). Muitinės pareigūnai leidimo turėjimą kontroliuoja ir muitinės postuose.

24. Kontroliuojantys pareigūnai tikrina, ar neviršyti nustatyti maksimalūs leidžiami ir (ar) leidime nurodyti didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių matmenys, ašies (ašių) apkrovos ir (ar) bendroji masė. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės bendrąją masę pareigūnai gali tikrinti pagal dokumentus ir (ar) sverdami. Ašių apkrovos nustatomos tik sveriant, o matmenys – matuojant. Jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės bendroji masė pagal pateiktus dokumentus neatitinka kontrolinio svėrimo rezultatų, vadovaujamasi svėrimo rezultatais.

25. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai, važiuojantys Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis be leidimo, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

26. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys viršija maksimalius leidžiamus: ilgį – daugiau kaip 1 m, aukštį – daugiau kaip 10 cm, plotį – daugiau kaip 9 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija maksimalią leidžiamąją daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė bendroji masė viršija maksimalią leidžiamąją daugiau kaip 1 t, o jos vairuotojas neturi leidimo, iš didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojo, važiuojančio valstybinės reikšmės keliais, kontroliuojantys pareigūnai kontroliuojančios institucijos nustatyta tvarka turi teisę paimti didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės kelionės dokumentus ir uždrausti tokiai transporto priemonei važiuoti arba leisti jai važiuoti tik iki artimiausios kontroliuojančių pareigūnų nurodytos stovėjimo vietos. Toliau važiuoti leidžiama tik įforminus administracinį teisės pažeidimą ir šių taisyklių nustatyta tvarka gavus leidimą važiuoti visą maršrutą. Jei leidimas negali būti išduotas, toliau važiuoti draudžiama, kol didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė nebus nukrauta arba perkrauta į kitą transporto priemonę.

27. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys viršija leidime nurodytus daugiau kaip 5 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija leidime nurodytą daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė bendroji masė viršija leidime nurodytą daugiau kaip 1 t, laikoma, kad jos vairuotojas neturi leidimo ir taikomi šių taisyklių 25 ir 26 punktų reikalavimai.

28. Kontroliuojančiam pareigūnui uždraudus didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei toliau važiuoti, atsakomybė ir išlaidos už krovinių perkrovimą, iškrovimą, saugojimą ir pristatymą gavėjui, taip pat ir didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės saugojimą tenka prašymą išduoti leidimą pateikusiam asmeniui.

 

V SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

29. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas, važiuodamas Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais, privalo leidimą mėnesiui ar metams turėti su savimi ir pateikti, pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams. Vienkartinis leidimas gali būti pateikiamas ir elektronine forma. Leidimai važiuoti Alytaus miesto vietinės reikšmės gatvėmis skelbiami Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

30. Per klaidą sumokėjus, permokėjus mokestį arba šių taisyklių 13  punkte nustatytu atveju atšaukus leidimą, kai gali būti sugrąžintas sumokėtas mokestis, valstybės rinkliavos ar mokesčio mokėtojui prašant, Alytaus miesto savivaldybės administracija išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina valstybės rinkliavos ar mokesčio suma ir grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą sumą pagal mokesčio mokėtojo rašytinį prašymą Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186, nustatyta tvarka grąžina VMI.

31. Šis leidimas suteikia teisę kelių transporto priemonei važiuoti tik Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis transporto priemonėms ar jų junginiams, kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonių (jų junginių) leidžiama bendroji masė, leidime nurodytu laiku (laikotarpiu) bei maršrutu.

_____________________

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2020

sprendimu Nr. T-

 

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, TARIFAI

 

Leidžiami matmenys viršyti (cm)

Tarifai,Eur

aukštis

plotis

ilgis

vienkartiniai, 10 km

mėnesio

metų

 

10–20

 

1,74

67,48

337,41

11–20

21–40

101–200

2,03

82,54

412,71

21–30

41–60

201–300

2,17

95,86

480,48

31–40

61–80

301–400

2,32

102,82

514,08

41–50

81–100

401–500

2,46

109,48

547,38

 

1.Jei lentelėje nurodyti transporto priemonės (jų junginio) maksimalūs matmenys viršijami (aukštis – daugiau nei 50 cm, plotis – daugiau nei 100 cm, ilgis – daugiau nei 500 cm), transporto priemonė tampa ypač pavojinga saugiam eismui. Tokioms transporto priemonėms (jų junginiams) taikomas vienkartinis mokestis. Jis apskaičiuojamas taip: prie maksimalaus ribinio tarifo pridedamas papildomas 0,29 Eur mokestis už kiekvieno atitinkamo matmens viršijimą, t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m, ir dauginama iš koeficiento 1,5.

2. Visais atvejais, jei viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų matmenų viršijimą. Kai transporto priemonės (jų junginio) matmenys viršija lentelėje nurodytus maksimalius, būtina gauti atskirą leidimą, kurį išduodant pridedamas papildomas mokestis už maršruto paruošimą, t. y. apskaičiuojama darbų, kuriuos būtina atlikti, kad galima būtų leisti būtent tai transporto priemonei (jų junginiui) važiuoti leidime nurodytu maršrutu, vertė.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFAI

 

Leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (t)

Tarifai Eur

vienkartiniai, 10 km

mėnesio

0,6–1,0

0,97

48,66

1,1–1,5

1,53

97,31

1,6–2,0

2,22

136,12

2,1–3,0

3,86

243,28

3,1–4,0

6,26

389,25

4,1–5,0

9,04

5,1–6,0

11,12

6,1–7,0

13,21

7,1–8,0 įskaitytinai

15,99

 

3. Transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių ašies (ašių) apkrova viršija leidžiamą apkrovą, nustatytą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, sumokėjus atitinkamo dydžio mokestį leidžiama važiuoti tik su kelio savininku suderintais maršrutais arba kelio savininko nustatytais keliais ir kelio savininko nustatytomis sąlygomis.

4. Jei transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę, nustatytą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, nustatomi mokesčio ribiniai tarifai, nurodyti III skyriuje.

5. Triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, leidžiama vežti tik magistraliniais keliais. Vežant šiuos konteinerius kitais keliais, būtina gauti kelio savininko leidimą.

6. Kai ašies (ašių) faktiška apkrova ir faktiška transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamus dydžius, nustatytus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA JŲ BENDROJI MASĖ, RIBINIAI TARIFAI

 

7. Jei transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę, nustatytą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, mokamas mokestis, kurio ribiniai tarifai pateikiami lentelėje.

 

Leidžiama bendroji masė viršyta (t)

Vienkartiniai ribiniai tarifai už kiekvieną  viršytą toną, Eur 10 km

Metų ribiniai tarifai,

Eur

(šalies teritorijoje)1

iki 10,0

1,16

217,22

11,0–20,0

1,30

21,0–40,0

1,45

> 40

1,88

 

8. Triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, leidžiama vežti tik magistraliniais keliais. Vežant šiuos konteinerius kitais keliais, būtina gauti kelio savininko leidimą.

9. Kai ašies (ašių) faktiška apkrova ir faktiška transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

10. Papildomus reikalavimus, taikomus valstybinės reikšmės keliais važiuojančioms transporto priemonėms (jų junginiams), kurių ašies (ašių) apkrova neviršija leidžiamos apkrovos, o jų bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 t, kai šios transporto priemonės (jų junginiai) važiuoja vietinės reikšmės keliais, nustato savivaldybė. Sumokėjus atitinkamo dydžio mokestį leidžiama važiuoti šiomis transporto priemonėmis (jų junginiais) tik su kelio savininku suderintais maršrutais arba kelio savininko nustatytais keliais ir kelio savininko nustatytomis sąlygomis.

Pastaba1. Taikoma, kai transporto priemonės, kurios ašies (ašių) apkrova neviršija leidžiamos apkrovos, bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 tonos.

__________________

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS IŠDAVIMO, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ,

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTOAIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-08

(data)

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr. T-62 „Dėl leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių ir mokesčio už važiavimą šiomis priemonėmis tarifų tvirtinimo“ yra pripažįstamas netekusiu galios, todėl Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklės išdėstomos naujai.

Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo,  mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių pakeitimai yra daromi atsižvelgiant į asmenų, pateikiančių prašymus, patogumą, paslaugos didesnį prieinamumą ir lankstumą, taip pat į tai, kad visi taisyklėse numatyti reikalavimai būtų išdėstyti aiškiai ir vienareikšmiškai suprantami ir juos vykdantiems, ir kontroliuojantiems asmenims.

Iš Mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifų išbrauktos sumos, nurodytos litais.

Esamas teisės aktas –

2013-03-28 sprendimas Nr. T-62

Nauja redakcija

Pastabos

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos „didžiagabaritė transporto priemonė“ ir „sunkiasvorė transporto priemonė“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492), sąvokos „bendroji masė“, „transporto priemonės savininkas“ ir „transporto priemonės valdytojas“ – kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302), sąvokos „transporto priemonė“, „didžiausioji leidžiamoji masė“ ir „masė su kroviniu“ – kaip apibrėžtos Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530).

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme, Kelių eismo taisyklėse.

Punktas sutrumpintas, nurodant, kokiuose teisės aktuose apibrėžtos taisyklėse naudojamos sąvokos.

Išbrauktos nebeaktualios žymos.

3. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, leidžiamosios bendrosios masės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 23-870).

3. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, leidžiamosios bendrosios masės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.

Nebelieka žymos (Žin., 2002, Nr. 23-870)

4. Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto gatvėmis, kurios yra valstybinės reikšmės kelių, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 52-1691; 2005, Nr. 36-1174), tąsa ir Alytaus miesto gatvėmis, kurių sąrašas pateikiamas taisyklių 2 priede, galima važiuoti gavus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – inspekcija) leidimą.

 

Punktas nebeaktualus, kadangi leidimą Alytaus miesto keliais ir /ar gatvėmis išduoda Alytaus miesto savivaldybė

5. Prašymas išduoti leidimą važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis (toliau – prašymas) pateikiamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai, faksu, paštu ar elektroniniu būdu. Jame nurodoma:

4. Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis (toliau – leidimas) išduodamas fizinio arba juridinio asmens (toliau – asmuo) prašymu. Prašyme nurodoma:

Punktas išdėstomas taip, kad jis būtų aiškus ir suprantamas, taip pat mažinant administracinę naštą, skatinant prašymus teikti per www.epaslaugos.lt portalą

5.1. transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, jo adresas, telefonas;

 

Punktas nebeaktualus

5.2. važiavimo maršrutas;

4.1. detalus važiavimo maršrutas;

Punktas pakeistas atsižvelgiant į www.epaslaugos.lt portale prašyme prašomą pateikti informaciją

Taip pat keičiama punkto numeracija.

5.3. važiavimo laikas;

 

Punktas nebeaktualus

5.4. duomenys apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):

4.2. duomenys apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):

Keičiama punkto numeracija

5.4.1. transporto priemonės (priemonių) markė, modelis, valstybinis numeris;

4.2.1. transporto priemonės (priemonių) markė, modelis, valstybinis numeris;

Keičiamapunkto numeracija

5.4.2. transporto priemonės (jų junginio) su pakrautu kroviniu ilgis;

4.2.2. transporto priemonės (jų junginio) su pakrautu kroviniu ilgis;

Keičiama punkto numeracija

5.4.3. transporto priemonės (jų junginio) su pakrautu kroviniu plotis;

4.2.3. transporto priemonės (jų junginio) su pakrautu kroviniu plotis;

Keičiama punkto numeracija

5.4.4. transporto priemonės (jų junginio) su pakrautu kroviniu aukštis;

4.2.4. transporto priemonės (jų junginio) su pakrautu kroviniu aukštis;

Keičiamapunkto numeracija

5.4.5. transporto priemonės gamintojo nustatyta didžiausia leidžiamoji masė ir faktiška pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masė;

4.2.6. transporto priemonės (jų junginio) svoris;

 

Punktas pakeistas atsižvelgiant į www.epaslaugos.lt portale prašyme prašomą pateikti informaciją

Taip pat keičiama punkto numeracija.

 

4.2.7. krovinio pavadinimas;

Atsižvelgiant į www.epaslaugos.lt portale prašyme prašomą pateikti informaciją, taisyklės papildytos šiuo punktu

5.4.6. ašių išsidėstymo schema ir jų apkrovų dydžiai bei atstumai tarp ašių (kai viršijama ašies (ašių) apkrova ar bendroji krovinio masė);

4.2.9. ašių grupių skaičius;

Punktas pakeistas atsižvelgiant į www.epaslaugos.lt portale prašyme prašomą pateikti informaciją

Taip pat keičiama punkto numeracija.

5.5. krovinio dalių skaičius ir jo svoris.

4.2.5. krovinio svoris;

4.2.8. krovinio dalių skaičius;

Punktas išskirtas į du papunkčius atsižvelgiant į www.epaslaugos.lt portale prašyme prašomą pateikti informaciją.

6. Pasirašytą prašymą išduoti leidimą pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vežėjas), ar jo įgaliotas asmuo.

5. Prašymas išduoti leidimą pateikiamas elektroniniu būdu ar asmeniui tiesiogiai atvykus į Alytaus miesto savivaldybę. Už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako prašymą pateikęs asmuo.

Punkto pakeitimai daromi, atsižvelgiant į tai, kad mažinant administracinę naštą, asmenys skatinami prašymus pateikti per www.epaslaugos.lt portalą. Taip pat už prašyme pateiktą informaciją atsako prašymą pateikęs asmuo, kuris nebūtinai bus ir transporto priemonės savininkas ar valdytojas.

7. Leidimą važiuoti didžiagarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (toliau – leidimas) (forma pateikiama 1 priede) išduoda Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus įgaliotas valstybės tarnautojas. Leidimą išduodantis valstybės tarnautojas leidime įrašo leistinus viršyti matmenis, duomenis apie sumokėtą mokestį (mokesčio sumą žodžiais, mokėjimo dokumento datą ir numerį) arba nurodo, kad mokestis nemokamas.

6. Leidimą išduoda Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas.

Punkto pakeitimai daromi pasikeitus skyriaus pavadinimui, nenurodant skyriaus, nepridedant leidimo formos ir nenurodant leidime įrašo apie mokėjimą, kadangi keičian skyriaus pavadinimą, ar leidimo formą vien dėl to nereiktų keisti sprendimo.

8. Vienkartinis leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos 7 dienų prašyme nurodytam laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Konkrečią važiavimo datą specialioje leidimo grafoje pažymi transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, patvirtindamas ją savo parašu ir spaudu.

7. Vienkartinis leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Vienkartinis leidimas išduodamas 7 kalendorinių dienų laikotarpiui nuo prašyme nurodytos važiavimo datos ir galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos nulis valandų nulis minučių arba nuo leidimo išdavimo momento, jeigu leidimas išduotas leidimo galiojimo laikotarpio pradžios dieną, iki laikotarpio galiojimo pabaigos dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučiųvažiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu.

Punktas išdėstytas aiškiai ir suprantamai, patikslintas leidimo galiojimo laikas.

9. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui. Šio laikotarpio pradžia sutampa su prašyme nurodyta leidimo galiojimo pradžios data ir negali būti ankstesnė už leidimo išdavimo datą. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.

8. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui. Šio laikotarpio pradžia sutampa su prašyme nurodyta leidimo galiojimo pradžios data ir negali būti ankstesnė už leidimo išdavimo datą. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos nulis valandų nulis minučių arba nuo leidimo išdavimo momento, jeigu leidimas išduotas leidimo galiojimo laikotarpio pradžios dieną, iki laikotarpio galiojimo pabaigos dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

Patikslintas leidimo, išduodamo vienam mėnesiui ar vieneriems metams, galiojimo laikas.

10. Leidimą transporto priemonės savininkas, valdytojas ar jų įgaliotas asmuo atsiima Komunalinio ūkio skyriuje, pasirašęs Leidimų registracijos žurnale. Leidimas, vieną kartą užpildytas ir pasirašytas, gali būti nuskenuotas ir išsiųstas vežėjui elektroniniu paštu. Tokiu atveju leidimas laikomas išduotu, kai informacija apie išduotą leidimą važiuoti vieną kartą ir jo kopija paskelbiami interneto portale www.alytus.lt. Išduoto leidimo originalas lieka Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir saugomas kartu su prašymu.

9. Išduotas leidimas paskelbiamas savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

Punktas pakeistas mažinant administracinę naštą ir atsižvelgiant į tai, kad dauguma prašymų pateikiami elektroniniu būdu, todėl ir išduodami elektroniniai leidimai.

12. Platesnėmis kaip 3,5 m arba ilgesnėmis kaip 24,0 m didžiagabaritėmis transporto priemonėmis leidžiama važiuoti tik šviesiuoju paros metu esant geram matomumui. Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui tokiomis didžiagabaritėmis transporto priemonėmis leidžiama važiuoti tik lydint automobiliui su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Važiuojant platesnėmis kaip 4,0 m arba ilgesnėms kaip 25,0 m didžiagabaritėmis transporto priemonėmis automobilio su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais palyda būtina visais atvejais. Policijos automobilio palyda būtina, jei transporto priemonių junginys viršija 4,5 m plotį ir (arba) 30 m ilgį. Policijos ir (ar) automobilio su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais palyda pasirūpina ir konkrečias palydos sąlygas, kurios netrikdo saugaus eismo, nustato didžiagabaritės transporto priemonės savininkas ar valdytojas.

11.Didžiagabaritės ir  (ar) sunkiasvorės transporto priemonės specialiosios važiavimo sąlygos:

11.1. jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 3,56 iki 4,00 m, ją turi lydėti ne mažiau kaip vienas automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais;

11.2. jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 4,01 iki 4,50 m ir (ar) ilgis nuo 24,00 iki 30,00 m, ją turi lydėti mažiau kaip du automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, po vieną priekyje ir gale;

11.3. jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra didesnis kaip 4,50 m ir (ar) ilgis didesnis kaip 30,00 m, ją turi lydėti policijos automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais gale;

11.4. jeigu maršruto trasa eina gatvėmis ar sankryžomis, kurių eismo juostos plotis yra siauresnis negu krovinio plotis ir neįmanoma parinkti kito maršruto, ar kitais atvejais, kai transporto priemonė (jų junginys) tampa ypač pavojinga saugiam eismui, ją turi lydėti policijos automobilis priekyje.

Punktas išskirtas į papunkčius, kad būtų aiškiai ir vienareikšmiškai suprantamas.

13. Leidimą išduodantis valstybės tarnautojas leidime gali nurodyti, kad būtina suderinti su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policija, jei maršruto trasa eina gatvėmis ar sankryžomis, kurių eismo juostos plotis yra siauresnis negu krovinio plotis ir neįmanoma parinkti kito maršruto, ar kitais atvejais, kai transporto priemonė (jų junginys) tampa ypač pavojinga saugiam eismui. Su savivaldybės administracijos išduotu leidimu į teritorinę policijos įstaigą suderinti privalo kreiptis transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas. 

12. Automobilių su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais ir (ar) policijos palyda pasirūpina prašymą pateikęs asmuo.

Punkto dalis išskirta į 11.4. papunktį.

Atsižvelgiant į tai, kad kitose institucijose ar įstaigose tvarka gali būti keičiama, kita punkto dalis sutrumpinta. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad prašymą pateikęs asmuo gali būti ir ne transporto priemonės savininkas ar valdytojas.

14. Išduotas leidimas gali būti atšauktas, didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui tiesiogiai, faksu, paštu ar elektroniniu būdu pateikus laisvos formos pranešimą savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriui, jei neprasidėjęs leidime nurodytas laikotarpis, per kurį galima važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, arba jei didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas pateikia įrodymus, kad nebuvo važiuota leidime nurodytu maršrutu ir didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, išskyrus šių taisyklių 27 ir 28 punktuosenurodytus atvejus. Sumokėtas mokestis didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymu gali būti grąžintas arba sumokėta pinigų suma gali būti panaudota už važiavimą ta pačia ar kita didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone.

13. Išduotas leidimas gali būti atšauktas, kai prašymą pateikęs asmuo elektroniniu būdu ar tiesiogiai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybę, pateikia laisvos formos pranešimą, iki neprasidėjęs leidime nurodytas laikotarpis, per kurį galima važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, išskyrus šių taisyklių 26 ir 27 punktuosenurodytus atvejus. Sumokėtas mokestis išduoti leidimą prašymą pateikusio asmens pageidavimu gali būti grąžintas arba sumokėta pinigų suma gali būti panaudota už važiavimą ta pačia ar kita didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone.

Punkto pakeitimai daromi atsižvelgiant į tai, kad prašymą pateikęs asmuo gali būti ir ne transporto priemonės savininkas ar valdytojas, taip pat į tai, kad skyrių pavadinimai gali būti keičiami ir į tai, kad mažinant administracinę naštą, prašymus skatinama pateikti per www.wpaslaugos.lt portalą

16.3. nesumokėtas nurodytas mokestis (nepristatytas tai patvirtinantis dokumentas arba iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) negauti tai patvirtinantys duomenys;

15.3. nesumokėtas nurodytas mokestis (nepristatytas tai patvirtinantis dokumentas arba iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) negauti tai patvirtinantys duomenys;

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos trumpinys.

16.5. sunkiasvorės transporto priemonės ašies (ašių) apkrova viršija maksimalią leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t.

15.4. sunkiasvorės transporto priemonės ašies (ašių) apkrova viršija maksimalią leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t.

Pakeista punkto numeracija.

18. Prieš išduodant leidimą, prašymą pateikęs fizinis ar juridinis asmuo (toliau – asmuo) privalo sumokėti nustatytą mokestį, o leidimą rengiantis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas išduodamam leidimui suteikti numerį ir užregistruoti leidimą Leidimų registracijos žurnale. Valstybės tarnautojas privalo patikrinti VMI duomenų bazėje, ar mokestis yra sumokėtas, paskelbti leidimą savivaldybės interneto portale ir atiduoti asmeniui pasirašius Leidimų registracijos žurnale arba išsiųsti elektroniniu paštu.

17. Prieš išduodant leidimą, prašymą pateikęs asmuo privalo sumokėti nustatytą mokestį.

 

Punktas keičiamas atsižvelgiant į tai, kad dauguma prašymų yra elektroniniai, pateikti per www.epaslaugos.lt portalą, todėl ir mokėjimai vyksta elektroninėje erdvėje. Po paslaugos apmokėjimo, valstybės tarnautojas iš karto mato, kad paslauga apmokėta, nereikia atskirai tikrinti VMI duomenų bazėje.
Punktas išdėstytas atsižvelgiant į naudojamas elektronines technologijas.

19. Už važiavimą Alytaus miesto vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, skirtomis žmonėms ir (arba) kroviniams keliais vežti, išskyrus Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytas didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, mokamas mokestis, apskaičiuojamas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus tarifus. Mokestį apskaičiuoja ir už jo apskaičiavimo teisingumą atsako leidimus išduodantis atsakingas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus valstybės tarnautojas.

18. Už važiavimą Alytaus miesto vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, mokamas mokestis, apskaičiuojamas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus tarifus. Mokestį apskaičiuoja ir už jo apskaičiavimo teisingumą atsako leidimus išduodantis atsakingas Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

Pakeistas Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo straipsnio numeris.

Išbrauktas savivaldybės administracijos skyriaus pavadinimas, kad pasikeitus skyriaus pavadinimui, vien dėl to nereiktų keisti taisyklių.

21. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių, už važiavimą kuriomis valstybinės reikšmės keliais mokamas šių taisyklių 19 punkte nurodytas mokestis, savininkai ar valdytojai mokestį moka į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodydami įmokos kodą 7840 ir mokesčio sumą.

20. Už važiavimą didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, valstybinės reikšmės keliais mokamas šių taisyklių 19 punkte nurodytas mokestis, prašymą pateikęs asmuo mokestį moka į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodydami įmokos kodą 7840 ir mokesčio sumą.

Mokestį sumoka prašymą pateikęs asmuo, jis gali būti ir ne transporto priemonės savininkas ar valdytojas.

24. Leidimo turėjimą kelyje kontroliuoja teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir muitinės pareigūnai (toliau – kontroliuojantys pareigūnai). Muitinės pareigūnai leidimo turėjimą kontroliuoja ir muitinės postuose. Kontroliuojant, ar didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) turi leidimą važiuoti vieną kartą, varuotojas turi pateikti išduotą leidimą ar jo kopiją su užpildyta specialia leidimo grafa. Šių leidimų galiojimą galima patikrinti interneto portale www.alytus, kuriame paskelbiami duomenys apie išduotus leidimus ir jų kopijos.

23. Leidimo turėjimą kelyje kontroliuoja teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir muitinės pareigūnai (toliau – kontroliuojantys pareigūnai). Muitinės pareigūnai leidimo turėjimą kontroliuoja ir muitinės postuose.

 

Mažinant administracinę naštą, asmenys skatinami pateikti elektroninius prašymus, todėl ir leidimai išduodami elektroniniai, jų atsispausdinti nereikia, galiojimą galima patikrinti savivaldybės interneto portale www.alytus.lt,

27. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys viršija maksimalius leidžiamus: ilgį – daugiau kaip 1 m, aukštį – daugiau kaip 10 cm, plotį – daugiau kaip 9 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija maksimalią leidžiamąją daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė bendroji masė viršija maksimalią leidžiamąją daugiau kaip 1 t, o jos savininkas ar valdytojas (vairuotojas) neturi leidimo, iš didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo (vairuotojo), važiuojančio valstybinės reikšmės keliais, kontroliuojantys pareigūnai kontroliuojančios institucijos nustatyta tvarka turi teisę paimti didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės kelionės dokumentus ir uždrausti tokiai transporto priemonei važiuoti arba leisti jai važiuoti tik iki artimiausios kontroliuojančių pareigūnų nurodytos stovėjimo vietos. Toliau važiuoti leidžiama tik įforminus administracinį teisės pažeidimą ir šių taisyklių nustatyta tvarka gavus leidimą važiuoti visą maršrutą. Jei leidimas negali būti išduotas, toliau važiuoti draudžiama, kol didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė nebus nukrauta arba perkrauta į kitą transporto priemonę.

26. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys viršija maksimalius leidžiamus: ilgį – daugiau kaip 1 m, aukštį – daugiau kaip 10 cm, plotį – daugiau kaip 9 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija maksimalią leidžiamąją daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė bendroji masė viršija maksimalią leidžiamąją daugiau kaip 1 t, o jos vairuotojas neturi leidimo, iš didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojo, važiuojančio valstybinės reikšmės keliais, kontroliuojantys pareigūnai kontroliuojančios institucijos nustatyta tvarka turi teisę paimti didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės kelionės dokumentus ir uždrausti tokiai transporto priemonei važiuoti arba leisti jai važiuoti tik iki artimiausios kontroliuojančių pareigūnų nurodytos stovėjimo vietos. Toliau važiuoti leidžiama tik įforminus administracinį teisės pažeidimą ir šių taisyklių nustatyta tvarka gavus leidimą važiuoti visą maršrutą. Jei leidimas negali būti išduotas, toliau važiuoti draudžiama, kol didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė nebus nukrauta arba perkrauta į kitą transporto priemonę.

Vietoje transporto priemonės savininko ar valdytojo įrašytas transporto priemonės vairuotojas, kadangi vairuotojas nebūtinai bus transporto priemonės savininkas ar valdytojas.

28. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys viršija leidime nurodytus daugiau kaip 5 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija leidime nurodytą daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė bendroji masė viršija leidime nurodytą daugiau kaip 1 t, laikoma, kad jos savininkas ar valdytojas neturi leidimo ir taikomi šių taisyklių 26 ir 27 punktų reikalavimai.

27. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys viršija leidime nurodytus daugiau kaip 5 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija leidime nurodytą daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė bendroji masė viršija leidime nurodytą daugiau kaip 1 t, laikoma, kad jos vairuotojas neturi leidimo ir taikomi šių taisyklių 25 ir 26 punktų reikalavimai.

Vietoje transporto priemonės savininko ar valdytojo įrašytas transporto priemonės vairuotojas, kadangi vairuotojas nebūtinai bus transporto priemonės savininkas ar valdytojas.

29. Kontroliuojančiam pareigūnui uždraudus didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei toliau važiuoti, atsakomybė ir išlaidos už krovinių perkrovimą, iškrovimą, saugojimą ir pristatymą gavėjui, taip pat ir didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės saugojimą tenka didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui.

28. Kontroliuojančiam pareigūnui uždraudus didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei toliau važiuoti, atsakomybė ir išlaidos už krovinių perkrovimą, iškrovimą, saugojimą ir pristatymą gavėjui, taip pat ir didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės saugojimą tenka prašymą išduoti leidimą pateikusiam asmeniui.

Leidime nurodyti duomenys įrašomi tokie, kaip pateiktame prašyme. Už prašyme pateiktus duomenis atsako prašymą pateikęs asmuo, jis gali būti ir ne transporto priemonės savininkas ar valdytojas.

 

30. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), važiuodamas Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais, privalo leidimą mėnesiui ar metams turėti su savimi ir pateikti, pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams. Leidimą važiuoti vieną kartą jis privalo turėti su savimi, užpildęs specialią leidimo grafą. Leidimai važiuoti Alytaus miesto vietinės reikšmės gatvėmis skelbiami Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt. Vieno važiavimo metu gali būti naudojamas tik vienas leidimas.

29. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas, važiuodamas Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais, privalo leidimą mėnesiui ar metams turėti su savimi ir pateikti, pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams.

Vienkartinis leidimas gali būti pateikiamas ir elektronine forma. Leidimai važiuoti Alytaus miesto vietinės reikšmės gatvėmis skelbiami Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

Punkto pakeitimai daromi atsižvelgiant į tai, kad leidimai išduodami elektroniniai.

31. Per klaidą sumokėjus, permokėjus mokestį arba šių taisyklių 14  punkte nustatytu atveju atšaukus leidimą, kai gali būti sugrąžintas sumokėtas mokestis, valstybės rinkliavos ar mokesčio mokėtojui prašant, Alytaus miesto savivaldybės administracija išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina valstybės rinkliavos ar mokesčio suma ir grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą sumą pagal mokesčio mokėtojo rašytinį prašymą Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr. 180-6689), nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

30. Per klaidą sumokėjus, permokėjus mokestį arba šių taisyklių 14  punkte nustatytu atveju atšaukus leidimą, kai gali būti sugrąžintas sumokėtas mokestis, valstybės rinkliavos ar mokesčio mokėtojui prašant, Alytaus miesto savivaldybės administracija išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina valstybės rinkliavos ar mokesčio suma ir grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą sumą pagal mokesčio mokėtojo rašytinį prašymą Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186, nustatyta tvarka grąžina VMI.

 

Išbraukta nebeaktuali žyma.

33. Leidimas negalioja, jei vežėjas jo atitinkamai neužpildė arba jame yra pakeitimų ir taisymų, nepatvirtintų kompetentingos įstaigos.

 

Punktas nebeaktualus.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Eglė Kupčinskienė

 

Tel. (8 315) 55 134, el. p. egle.kupcinskiene@alytus.lt

 

 

 

 

Į pradžią