Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-193 2020-05-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-255 „DĖL B. SEMEŠKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

                                                                                                                                    Projektas

2020-05-08 Nr. TŽ-193

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-255 „DĖL B. SEMEŠKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-255 „DĖL B. SEMEŠKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-08

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektu siūloma  pripažinti netekusiu galios 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-255 „Dėl B. Semeškienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas“, kadangi Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Birutė Semeškienė atsisakė vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-76 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ 2.2 papunktį „2.2. parengti ir artimiausiam Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiui pateikti Alytaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų projektą“. Pateiktas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Vytuolio Valūno 2020-04-24 tarnybinis pranešimas Nr. VD-1133(10.51.) apie Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktoriaus pareigas, žodinį pranešimą.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Virginija Auruškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 142, el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt

Į pradžią