Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-197 2020-05-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ROLANDO GRICIAUS ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO

                                                                                                                                                Projektas

2020-05-08 Nr. TŽ-197

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL (duomenys neskelbtini) ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 39 punktu ir atsižvelgdama į Nuomininkų prašymų atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo svarstymo komisijos posėdžio 2020-05-04 protokolą Nr. KPPt-163 bei (duomenys neskelbtini) 2020-04-14 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Atleisti (duomenys neskelbtini) nuo nuomos mokesčio mokėjimo už savivaldybės materialiojo turto nuomos 2019-07-05 sutartimi Nr. 1281(38.5) nuomojamas negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje, nuo 2020-03-16 iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos paskelbimo arba iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nurodytų reikalavimų parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, vengti tiesioginio fizinio kontakto panaikinimo, jei jie bus panaikinti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

„DĖL (duomenys neskelbtini)ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-08

(data)

Alytus

 

Tarybos sprendimo projekto tikslas – atleisti (duomenys neskelbtini) nuo nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu arba iki ribojimų susibūrimams atšaukimo, jei jie bus atšauti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga. Tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į (duomenys neskelbtini ) prašymą.

(duomenys neskelbtini) 2020-04-14 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje, karantino laikotarpiu. Prašyme nurodoma, kad patalpos nuomojamos muzikos kūrybos veiklai, o karantino metu, esant susibūrimų ribojimams, veikla negali būti vykdoma.

(duomenys neskelbtini) pagal savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartį nuomojasi 31,98 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B, Alytuje, kultūrinei ir ugdymo veiklai. Nuomininkas už patalpas moka 31,34 Eur nuompinigių sumą per mėnesį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2 punktu nutarta paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, o 6 punktu nustatyta, kad karantino režimo pradžia nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.10.1 papunktyje nurodyta, kad parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, vengti tiesioginio fizinio kontakto.

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr.  T-14 1 punktu, 39 punkte nustatyta, kad nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Išnagrinėjusi (duomenys neskelbtini) prašymą bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir  Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo nuostatas, Nuomininkų prašymų atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo svarstymo komisija siūlo atleisti (duomenys neskelbtini) nuo nuomos mokesčio mokėjimo nuo 2020-03-16 iki karantino pabaigos paskelbimo arba iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.10.1 papunktyje nurodytų ribojimų panaikinimo, jei jie bus panaikinti anksčiau nei paskelbta karantino pabaiga.

 

Patarėja                                                     Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią