Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-156 2020-05-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr.  T-156

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 81 punktą ir išdėstyti jį taip:

„81. Balsuojant elektronine balsų skaičiavimo sistema, dalyvaujančiais tarybos posėdyje svarstant konkretų klausimą laikomi tie tarybos nariai, kurie užsiregistravo sistemoje prieš balsuodami konkrečiu posėdžio klausimu. Balsuojant elektronine balsų skaičiavimo sistema, fizinis tarybos nario buvimas posėdžių salėje nėra laikomas dalyvavimu balsuojant. Jeigu tarybos narys balsavimui užsiregistravo, bet nebalsavo, laikoma, kad tarybos narys susilaikė. Paskelbus balsavimo rezultatus ir tarybos nariams iki pradedant nagrinėti kitą klausimą nepateikus prieštaravimo, laikoma, kad elektroninė balsavimo sistema veikia tinkamai ir balsai suskaičiuoti tiksliai.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. gegužės 11 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis       

 

 

______________

 

 

Į pradžią