Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-158 2020-05-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020-05-07 Nr. T-158

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Siūlomas kandidatūras Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) meras teikia svarstyti savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui (toliau – komitetas). Komitetas, išnagrinėjęs pateiktus siūlymus ir balsų dauguma priėmęs sprendimą teikti savivaldybės tarybai kandidatūrą (-as) dėl garbės piliečio vardo suteikimo, kreipiasi į Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatą dėl sprendimo projekto parengimo.“

1.2. Pakeisti 20.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20.1. kviečiamas dalyvauti visuose savivaldybės rengiamuose oficialiuose renginiuose, iškilminguose miesto savivaldybės tarybos posėdžiuose. Pateikęs asmens tapatybę liudijantį dokumentą bei sprendimo dėl garbės piliečio vardo suteikimo kopiją, gali nemokamai (su vienu lydinčiu asmeniu) lankytis visuose Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykstančiuose renginiuose, kuriuos organizuoja savivaldybė. Alytaus miesto garbės pilietis Alytaus miesto vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais važiuoja nemokamai;“

1.3. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Mirus garbės piliečiui, artimųjų prašymu garbės pilietis gali būti laidojamas Alytaus miesto viešųjų Užupių kapinių antrajame kvartale. Jo šeimos ar kitų artimųjų prašymu bei savivaldybės tarybos sprendimu gali būti  kompensuojamos mirusiojo laidojimo išlaidos iki 3 MMA (išskyrus maitinimo išlaidas).“

1.4. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Artimųjų prašymu laidotuvių ceremonijos metu karstas uždengiamas Alytaus miesto vėliava, ji vėliau įteikiama artimiesiems. Garbės piliečiui po mirties savivaldybės lėšomis gali būti atidengta memorialinė lenta ant pastato, labiausiai susijusio su jo gyvenimu ar veikla Alytaus mieste, tarybos sprendimu garbės piliečiui įamžinti pavadinta gatvė, aikštė ar kita.“

2. Nustatyti, kad šis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Į pradžią