Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-149 2020-05-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO SRITYJE VEIKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO BŪDŲ NUSTATYMO IR KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO SRITYJE VEIKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO BŪDŲ NUSTATYMO IR KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2020-05-07 Nr.  T-149

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti aukšto meistriškumo sporto srityje veikiančių juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdus:

1.1.  programinis;

1.2.  projektinis.

2. Patvirtinti aukšto meistriškumo sporto srityje veikiančių juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto kriterijus:

2.1. juridinis asmuo (toliau – įstaiga) turi atitikti Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme nevyriausybinėms organizacijoms keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme asociacijoms keliamus reikalavimus;

2.2. būti atsakinga už savivaldybėje vystomų sporto šakos disciplinų plėtrą (tuo atveju, kai tarptautinė tos sporto šakos federacija atstovavimą leidžia ir sporto šakos disciplinų principu,  savivaldybių biudžetų lėšų sporto projektams įgyvendinti gali gauti keli tos sporto šakos asmenys, kurios yra atsakingos tik už vienos ar kelių tos sporto šakos disciplinų plėtrą);

2.3. per paskutinius 4 metus iki projekto pateikimo savivaldybės institucijai dėl aukšto meistriškumo sporto projekto finansavimo dienos ne mažiau kaip vienas sporto šakos (sporto šakos disciplinos) sportininkas atstovavo Lietuvos Respublikai pasaulio ir (ar) Europos amžiaus grupių čempionatuose (atitinkamai pasaulio, Europos taurės varžybose ir (ar) Europos jaunimo žaidynėse;

2.4. yra narys tos Lietuvos sporto šakos federacijos:

2.4.1. kuri turi ne mažiau kaip 12 narių;

2.4.2. kuriai Lietuvos sporto federacija yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą;

2.5. juridinis asmuo:

2.5.1. per paskutinius 4 metus iki projekto teikimo surengė tos sporto šakos Lietuvos amžiaus grupių varžybas arba suaugusiųjų čempionatą;

2.5.2. turi savo įstatų nustatyta tvarka patvirtintas plėtojamos sporto šakos sporto varžybų saugumo taisykles;

2.5.3. savo įstatų nustatyta tvarka turi patvirtintą Etikos kodeksą ir veiklos dokumentuose yra įtvirtinęs atsakomybę už Etikos ir Pasaulinio antidopingo kodeksų pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto treniruočių ir varžybų metu;

2.5.4. turi savo įstatų nustatyta tvarka patvirtintą Strateginį veiklos planą, kuriame numatyti veiklos tikslai ir planuojami rezultatai per artimiausių keturių metų laikotarpį;

2.5.5. turi savo interneto svetainę (panašų instrumentą), kurioje skelbiami (išskyrus duomenis, kuriuos įstatymai draudžia viešinti): informacija apie priimamus sprendimus, Etikos kodeksą, Strateginį veiklos planą, aukšto meistriškumo sporto projektą, kuriam įgyvendinti prašoma savivaldybių biudžetų lėšų, projekto įgyvendinimo ataskaitas;

2.5.6. turi įsipareigoti skirti ne mažesnio kaip savivaldybės nustatyto dydžio (nuo skirtų savivaldybės biudžeto lėšų sumos) nuosavų ar kitų šaltinių lėšų bendrąjį finansavimą aukšto meistriškumo sporto projektui įgyvendinti;

2.5.7. sporto įstaigos steigimo ar kituose dokumentuose yra įtvirtinęs valdymo organų narių rotaciją, numatęs maksimalų galimą iš eilės einančių kadencijų skaičių tam pačiam asmeniui;

2.6. olimpiniam, parolimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams, savivaldybės nevyriausybinėms organizacijoms, siekiančioms gauti savivaldybės biudžetų lėšų aukšto meistriškumo sporto projektams įgyvendinti, taikytini pirmiau išvardyti kriterijai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

Į pradžią