Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-150 2020-05-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, FIZINIO AKTYVUMO SPORTO SRITYJE VEIKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, VEIKLOS FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, BŪDO NUSTATYMO IR KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, FIZINIO AKTYVUMO SPORTO SRITYJE VEIKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, VEIKLOS FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, BŪDO NUSTATYMO IR KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2020-05-07 Nr.  T-150

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti, kad galimas tik projektinis fizinio aktyvumo sporto srityje veikiančių juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų būdas.

2. Patvirtinti fizinio aktyvumo sporto srityje veikiančių juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto kriterijus:

2.1. Juridinis asmuo (toliau – įstaiga) turi atitikti Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme nevyriausybinėms organizacijoms keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme asociacijoms keliamus reikalavimus.

2.2. Įstaigos veiklos sritis yra gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas savivaldybėje.

2.3. Per paskutinius 2 metus iki projekto pateikimo savivaldybės institucijai dėl fizinio aktyvumo sporto projekto finansavimo dienos įstaiga dalyvavo ne mažiau kaip viename respublikiniame arba tarptautiniame fizinio aktyvumo sporto srities renginyje.

2.4. Įstaiga:

2.4.1. yra Lietuvos fizinio aktyvumo asociacijos narė;

2.4.2. turi ne mažiau kaip vieną fizinio aktyvumo sporto specialistą;

2.4.3. turi savo įstatų nustatyta tvarka patvirtintas fizinio aktyvumo sporto varžybų ir treniruočių saugumo taisykles;

2.4.4. turi savo interneto svetainę (panašų instrumentą), kurioje skelbiama (išskyrus duomenis, kuriuos įstatymai draudžia viešinti) informacija apie įstaigos veiklą;

2.4.5. turi įsipareigoti skirti ne mažesnio kaip savivaldybės nustatyto dydžio (nuo skirtų savivaldybės biudžeto lėšų sumos) nuosavų ar kitų šaltinių lėšų bendrąjį finansavimą fizinio aktyvumo sporto projektui įgyvendinti.

3. Olimpiniam, parolimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams, savivaldybės nevyriausybinėms organizacijoms, siekiančioms gauti savivaldybės biudžetų lėšų fizinio aktyvumo sporto projektams įgyvendinti, taikyti pirmiau išvardytus kriterijus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Nerijus Cesiulis

Į pradžią