Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-157 2020-05-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIENKARTINĖS PARAMOS GIMUS VAIKUI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIENKARTINĖS PARAMOS GIMUS VAIKUI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr.  T-157

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T-397 Dėl Alytaus miesto savivaldybės vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Šis aprašas taikomas bendrai gyvenantiems asmenims, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki vaiko gimimo dienos yra deklaravę gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Alytaus miesto savivaldybėje, o gimusio vaiko deklaruota gyvenamoji vieta registruojama Alytaus miesto savivaldybėje.“

1.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Vienkartinę paramą gimus vaikui sudaro savivaldybės dovana naujagimiui ir vienkartinė išmoka gimus vaikui (toliau – vienkartinė išmoka), kurios dydis yra 7,7 bazinių socialinių išmokų. Socialinės rizikos šeimoms vienkartinė išmoka gali būti skiriama maisto produktais, talonais, nuperkant reikalingas vaikui prekes, socialines ar kitas paslaugas ir pan. Išmoka neskiriama, jei vaikas gimė negyvas, arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

1.3. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Sprendimas dėl vienkartinės išmokos skyrimo (neskyrimo) ar skyrimo kita forma priimamas ir išmokos išmokamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.“

1.4. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Jeigu vienkartinė išmoka neskiriama arba skiriama kita forma, kaip numatyta šio aprašo 5 punkte, asmeniui pateikiamas motyvuotas atsakymas ir nurodoma šio sprendimo apskundimo tvarka.“

2. Nustatyti, kad šis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas įsigalioja 2020 m. gegužės 11 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                          Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Į pradžią