Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-401 2020-05-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-49 „DĖL GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU IR BUTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO, GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU IR BUTO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-49 „DĖL  GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU IR BUTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO, GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU IR BUTO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr. DV-401

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Gyvenamojo namo su žemės sklypu ir buto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-22 įsakymo Nr. DV-49 „Dėl Gyvenamojo namo su žemės sklypu ir buto pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, Gyvenamojo namo su žemės sklypu ir buto ekonominio ir socialinio pagrindimo, Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašo tvirtinimo“ 2.3 papunkčiu:

1. Pakeičiu 13.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„13.3. bendras buto plotas turi būti ne mažesnis kaip 79 kv. m. Bute bus apgyvendinti ne mažiau kaip 5 vaikai.“

2. Pakeičiu 22.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„22.1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas – jis negali būti senesnis kaip 2020-05-04 ir jame turi būti nurodytas buto fizinio nusidėvėjimo procentas), patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

   

Administracijos direktorius                                                                                         Rolandas Juonys  

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią