Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-207 2020-05-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                                               Projektas

2020-05-13 Nr. TŽ-207

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu ir 35.1 papunkčiu, Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. T-125 „Dėl Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir atsižvelgdama į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2020-05-11 raštą „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomą ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą – 168,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro byloje Nr. 11/2363 pastato unikalus numeris 1193-0001-2030, pastatas pažymėtas plane 3D2p, patalpos pažymėtos plane R-20 (93,49 kv. m), R-21 (3,67 kv. m), R-22 (44,86 kv. m), R-23 (7,31 kv. m), R-24 (9,54 kv. m), R-25 (4,69 kv. m), R-29 (3,20 kv. m), R-30 (1,06 kv. m), R-31 (1,07 kv. m), inventorinis Nr. AAVA01201469).

2. Nustatyti pagrindines patalpų nuomos sąlygas:

2.1. naudojimo paskirtis – maitinimo veikla;

2.2. nuomos terminas – 10 metų;

2.3. pradinis nuompinigių dydis – 2,07 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

3. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-13

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projekto tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 168,89 kv. m negyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje, maitinimo veiklai.

Nurodytos patalpos šiuo metu išnuomotos UAB „Genutės sodyba“ viešojo maitinimo veiklai. Nuomos sutarties terminas baigiasi 2020-06-07. Nuomos sutartis negali būti atnaujinta, nes vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr.  T-14, 34 punktu pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, savivaldybės tarybos sprendimu, kai sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė ne ilgesnė kaip 10 metų. UAB „Genutės sodyba“ patalpas nuomojasi nuo 2010 metų. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2020-05-11 raštu „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ informavo, kad neprieštarauja, kad patalpos būtų nuomojamos maitinimo veiklai.

Pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T-125 „Dėl Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktu.

 

 

 

 

Patarėja                                                                          Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią